Category Archives: Tài nguyên

Tài nguyên học tập

Tài nguyên học tập

Các tài nguyên phục vụ cho học tập của Sinh viên và
Sinh viên đã tốt nghiệp.

  1. Ôn thi Cao học môn Đại số
  2. Ôn thi Cao học môn Giải tích

PS. Nếu việc download bất thành, ghi phản hồi lên đây, thầy sẽ giải quyết khẩn trương bằng cách gửi email attach file cho các bạn.

Advertisements