Category Archives: LaTeX

LaTeX – Ai cũng hiểu, chỉ có một người không hiểu.

Đóng khung đoạn văn bản

Trước đây đóng khung đoạn văn bản tuy kkhông phải là phức tạp nhưng ta phải viết macro riêng. Cụ thể là đưa đoạn văn bản vào một hộp, theo cú pháp:

\parbox{}{}

tham số thứ nhất là độ rộng đoạn văn bản, tham số thứ hai là nội dung đoạn văn bản. Sau đó đem bỏ hộp này vào một bảng gồm 1 dòng, 1 cột, kẻ ngang, kẻ dọc:

\begin{tabular}{|c|}
\hline 
• \\ 
\hline 
\end{tabular} 

thay dấu chấm • bằng parbox nói trên, thế là xong.

Ngày nay ta đóng khung đoạn văn bản điệu nghệ hơn, như sau:

 1. Download file sau đây về, giải nén copy vào thư mục chứa file TeX
 2. Khai báo trước \begin{document} như sau:
  \usepackage{longfbox}
 3. Xem hướng dẫn ở dưới về hai chế độ đóng khung cơ bản

Trường hợp 1: Không có tùy chọn gì hết.

\begin{longfbox}
Ở Mỹ, nếu không mua bảo hiểm khi sử dụng ôtô là phạm luật. Tôi vẫn thong thả đi mua thức ăn, chỉ cần hỏi người tài xế kia “Này anh, anh có sao không?” để chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn là đủ rồi. Sau đó, một nhân viên cảnh sát đã đến để lập biên bản vụ việc.
\end{longfbox}

Trường hợp 2: Tùy chọn: bo tròn 4 góc, khung màu đỏ .

\fboxset{rounded,border-color=red}\begin{longfbox}
Ở Mỹ, nếu không mua bảo hiểm khi sử dụng ôtô là phạm luật. Tôi vẫn thong thả đi mua thức ăn, chỉ cần hỏi người tài xế kia “Này anh, anh có sao không?” để chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn là đủ rồi. Sau đó, một nhân viên cảnh sát đã đến để lập biên bản vụ việc.
\end{longfbox}

Muốn độ rộng của khung lớn hơn mặc định, thêm tùy chọn

border-width=0.8pt

Trường hợp 3: Muốn làm điệu, theo mẫu: .

\begin{longfbox}[margin-right=6em,
padding=1.5em,
background-color=white,
background-clip=padding-box,
border-width=2pt,
border-radius=15pt,
border-top-left-radius=30pt,
border-left-width=8pt,
border-left-color=teal,
border-right-style=double,]
Tuy nhiên, ở Mỹ có những quy định luật pháp nghiêm khắc và quy trình rõ ràng trong việc xử lý các vụ tai nạn. Chẳng hạn có một lần tôi dừng xe đúng luật để mua thức ăn thì một chiếc xe tải đằng sau đâm một cái ầm vào đuôi xe của tôi.

Tôi chẳng lo gì về việc này vì chắc chắn rằng anh chàng tài xế kia phải chịu trách nhiệm 100% cho vụ tai nạn bởi vì tôi đậu xe đúng luật và công ty mà anh ấy mua bảo hiểm sẽ hoàn trả số tiền sửa chữa xe cho tôi.

Vì luật pháp quy định rõ như vậy nên ở Mỹ khi xảy ra va chạm, hầu hết mọi người đều bình tĩnh xử lý vấn đề theo luật.
\end{longfbox}

longfbox

Advertisements

Lại nói về chữ Nôm (Phần 1)

Thầy Sơn hiện nay đang dạy khoảng 150 sinh viên học LaTeX. Rất có khả năng trong số đó, sẽ có vài SV giỏi chữ Hán (hoặc sẽ học giỏi chữ Hán).  Và nếu vậy hi vọng rằng Thầy Sơn sẽ hình thành được một nhóm SV yêu thích chữ Nôm, ít nhất để đánh máy lại Truyện Kiều bằng LaTeX để xuất ra chữ Nôm. Một điều đáng lưu ý là Truyện Kiều bản chữ quốc ngữ ta đã thuộc lòng, nay đọc lại Truyện Kiều bản chữ Nôm sẽ nhanh hơn các văn bản khác, với 3200 câu x 7 chữ / trùng lặp ta có một kho đồ sộ từ vựng chữ Nôm.

Trước khi bắt đầu công việc này, ai yêu thích phải bắt đầu từ những việc đầu tiên:

Vài nét về chữ Nôm

http://nomfoundation.org/vn/chu-nom/Vai-net-ve-chu-Nom

Chữ Nôm là cách viết biểu ý ngày xưa của tiếng Việt. Sau khi Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của Trung Quốc vào năm 939, chữ Nôm lần đầu tiên thành chữ quốc ngữ để diễn đạt tiếng Việt qua mẫu tự biểu ý. Hơn 1.000 năm sau đó—từ thế kỷ 10 cho đến thế kỷ 20—một phần lớn các tài liệu văn học, triết học, sử học, luật pháp, y khoa, tôn giáo và hành chánh được viết bằng chữ Nôm. Dưới triều đại nhà Tây Sơn, toàn bộ các văn kiện hành chánh được viết bằng chữ Nôm trong 24 năm, từ 1788 đến 1802. Nói cách khác, chữ Nôm là công cụ duy nhất hoàn toàn Việt Nam ghi lại lịch sử văn hoá của dân tộc trong khoảng 10 thế kỷ.

Di sản này hiện nay có nguy cơ tiêu vong. Sau khi chữ quốc ngữ được phổ biến vào đầu thế kỷ 20, chữ Nôm dần dần mai một. Chính quyền thực dân Pháp có chính sách cấm dùng chữ Nôm. Ngày nay, trên thế giới chưa có đến 100 người đọc được chữ Nôm. Một phần to tát của lịch sử Việt Nam như thế nằm ngoài tầm tay của 80 triệu người nói tiếng Việt. Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm góp sức với các học giả tại Việt Nam và trên thế giới để gìn giữ di sản văn hoá này.

Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm cố gắng thực hiện mục tiêu này qua nhiều dự án. Song, để hoàn thành các dự án này và đào tạo một thế hệ mới am hiểu chữ Nôm, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của các bạn. Hãy giúp chúng tôi củng cố tương lai chữ Nôm và bảo tồn gia tài văn hoá của ông cha chúng ta và gửi đóng góp tài chính của bạn về:
The Vietnamese Nôm Preservation Foundation
229 Beachers Brook Lane
Cary, North Carolina 27511
USA

 

Vài hình ảnh nên biết:

2011-10-24DSC00506

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

k10

k111

 

File mẫu beamer sử dụng font ES03 (keyboard của máy tính CASIO)

YÊU CẦU TỐI THIỂU:

 1. MiKTeX2.9 bản Full hoặc TeXLive2015 bản Full
 2. Download font chữ UTM Seagull, UTM Alexander về copy vào thư mục fonts của Windows. Tìm trên trang Font chữ đẹp của Thiên Ân.
 3. Download logobitex.jpg (tìm trên trang của bitex.com.vn)
 4. Các font chữ và logobitex chúng tôi kèm theo file nén.
 5. Nhớ biên dịch bằng xelatex.

Trong khai báo

\usepackage{beamerthemesplit}
\usepackage[orientation=landscape,size=custom,width=16,height=9,scale=0.5,debug]{beamerposter} 

để xuất ra file trình chiếu lên màn hình Full HD (1366 x 768) qua máy tính 1366 x 768 (kích thước 16:9) nếu máy của các bạn không là Full HD nghĩa là (4:3) thì bỏ hai dòng đó đi.

\documentclass{beamer}
\usepackage{beamerthemesplit}
\usepackage[orientation=landscape,size=custom,width=16,height=9,scale=0.5,debug]{beamerposter} 
\usepackage[utopia]{mathdesign}
\usetheme{Warsaw}
\usefonttheme[onlymath]{serif}


\usefonttheme{professionalfonts}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}


\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{hyperref}
\setsansfont{UTM Alexander}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}
%------------------------------------------
\newcommand{\slide}[3]{
\begin{frame}
#1
\frametitle{\color{yellow}\normalsize #2}\pause
{ #3}
\end{frame}
}
%-------------------------------------------

\begin{document}
\title{\MakeUppercase{Giải toán Trung học phổ thông}}
\subtitle{với máy tính {\textcolor[rgb]{1,1,0}{CASIO FX 570VN PLUS}}}
\author[TS. Nguyễn Thái Sơn]{\setmainfont{UTM Seagull}\fontsize{8}{6}\rm TS. Nguyễn Thái Sơn}
\institute{\setmainfont{UTM Seagull}\fontsize{8}{6}\rm Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh}
\date{ \color{blue}Version 20.11 (Sample version) }
\logo{\includegraphics[height=1.75cm]{logobitex.jpg} }


\renewcommand{\baselinestretch}{1.1}

%-------------------------------------
\newcommand{\vd}[2]{
{\color{red} #1\quad }{\color{magenta} #2}
}
%--------------------------------------------------
\newcommand{\mb}[1]{$\text{\boldmath$#1$}$}

%-------------------------------------
\newcommand{\COT}[3]{\begin{columns}\column{#1}\begin{block}{ #2}{ #3}\end{block}\end{columns}}
\newcommand{\scf}[1]{\setmainfont{ES03} \rm #1}

%----------------------------------

   \frame{\transboxout \titlepage}\newpage
   

\slide{\transsplitverticalout}
{Một số phép tính để làm quen với bàn phím}
{
\begin{enumerate}
\item Lượng giác\pause
\item Phương trình mũ và Lôgarit\pause 
\item Số phức
\end{enumerate}
}

%\subsection{Lượng giác}

\slide{\transwipe[direction=0]}
{Lượng giác-Phương trình lượng giác cơ bản}
{
\vd{Ví dụ 1:} {Phương trình lượng giác cơ bản \mb{\sin x=\alpha\quad \Big(|\alpha| \leqslant 1\Big)}}
\pause

\COT{.65\textwidth}{}{\vd{Giải phương trình :} {\mb{\sin \left(2x-\dfrac{\pi}{10}\right)=\dfrac{\sqrt3}{2}}\quad (1).}
}\pause\bigskip

{\scf qKLa10\$+qjs3\$aR2=}  \pause\medskip

{\scf !\$qKLa10\$+qLpqjs3\$aR2=} \pause\vspace*{-2cm}

\COT{1.1\textwidth}{Bài làm của học sinh:}{\begin{center}
\mb{
(1) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{lcl}
     2x&=&\dfrac{\pi}{10}+\arcsin\dfrac{\sqrt3}{2}+k2\pi\\
      2x&=&\dfrac{\pi}{10}+\pi-\arcsin\dfrac{\sqrt3}{2}+k2\pi
     \end{array}
\right. \Leftrightarrow
\left[\begin{array}{lcl}
     x&=&\dfrac{13\pi}{60}+k\pi\\
     x&=&\dfrac{23\pi}{60}+k\pi
     \end{array}
\right.\quad (k\in \mathbb{Z})}
\end{center}}
}
\end{document}

File mẫu có CASIO Key

Khai giảng lớp LaTeX mới cho SV ĐHSP

Vào ngày 22/11/2015 Thầy Sơn sẽ khai gỉảng lớp LaTeX mới cho 200 sinh viên khoa Toán-Tin và Khoa Vật lý của ĐHSP TP HCM. Khoá học hoàn toàn miễn phí.

Thầy Sơn sẽ biên soạn lại bài dạy LaTeX đã dạy cách đây 6 năm  và post lên blog này để các bạn ở xa cũng có thể theo dõi được.

200 sinh viên được chia làm 4 lớp lần lượt học vào các buổi Sáng CN, Chiều CN, chiều thứ tư và chiều thứ 7. Các bạn có máy tính xách tay liên hệ Trâm Anh 0961352780 để lấy đĩa USB cài đặt (gần 3GB).

Sáng nay Thầy Sơn đã làm việc với trường về việc mượn phòng học. Khi có phòng thầy sẽ thông báo. Số lượng đã bão hoà, không nhận thêm. Tuy nhiên thầy Sơn đang cố gắng tạo một kênh online.

LuaTeX, tại sao không?

Mấy tháng nay TeX không có gì mới, mà thầy Sơn thì lại bận quá. Nào thì là sửa Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học, nào thì là đi dạy máy tính cầm tay cho BITEX xuôi ngược khắp các nẻo đường Việt Nam (may mà lương cao 🙂 ),  rồi chuẩn bị dạy học online …  thế cho nên blog này thầy Sơn gần như để cho chế độ bay tự động.

Chỉ còn mấy tiếng nữa là đi dạy học tại Mỹ Tho. Tranh thủ viết một cái gì đó cho những ai yêu thích. Trước đây thầy Sơn có một khảo cứu ngắn về LuaTeX. Lua là một ngôn ngữ lập trình, Lua được tích hợp vào TeX để thành … LuaTeX.

Thầy định viết một loạt bài giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng ngôn ngữ này. Các bạn yêu thích có thể phát triển thêm.

 

Bài 1. Bảng Lượng giác

Bây giờ máy tính cầm tay đã làm thay tất cả nên không ai sử dụng bảng lượng giác nữa. Nhưng phòng khi các bạn bị buộc phải lập một bảng lượng giác của các hàm số lượng giác của các góc từ 0 đến 90 độ với 9 số lẻ thập phân thì làm sao. May thay LuaTeX chỉ thực hiện công việc này trong … 30 giây 🙂

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Ligatures=TeX]{Times New Roman}
\usepackage[top=1cm,bottom=1.5cm]{geometry} 
\usepackage{amsmath}    
\usepackage{unicode-math} 
\usepackage{luacode}
\setmathfont{Asana-Math}
%\setmathfont{xits-math}
%\setmathfont{Cambria Math}

\begin{luacode*}
function trigtable ()
for t=0, 45, 1 do
x=math.rad(t)
y=math.rad(90-t)
tex.print(string.format(
'%2d$^{\\circ}$ & %1.9f & %1.9f & %1.9f' .. '& %1.9f &%1.9f &%2d$^{\\circ}$ \\\\' ,
t, x, math.sin(x), math.cos(x),
math.tan(x),y,90-t))
end
end
\end{luacode*}
\newcommand{\trigtable}
{\luadirect{trigtable()}}
\begin{document}

Bây giờ không ai dùng bảng lượng giác nữa. Tuy nhiên phòng khi bạn phải lập một bảng lượng giác do yêu cầu môn học. Lua\TeX sẽ giúp bạn.\bigskip

\begin{center}
\begin{tabular}{rcccccr}
\hline
$\rightarrow$& $x$ & $\sin(x)$ & $\cos(x)$ & $\tan(x)$ & &\\
\hline
\trigtable
\hline
& & $\cos(x)$ & $\sin(x)$ & $\cot(x)$ &$x$ &$\leftarrow$\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{document}

Trong TeXMaker các bạn biên dịch bằng LuaTeX chắc chắc sẽ ra một bảng lượng giác.

Bây giờ Thầy đi dạy học, trưa sẽ giải thích code.

Boldmath

Một số giáo viên THPT nguyên là sinh viên của Khoa Toán-Tin ĐHSP TP HCM một thời học tôi \LaTeX nhân khóa học máy tính cầm tay muốn hỏi tôi về các font chữ đậm để làm file trình chiếu. Tôi giới thiệu với các bạn:

 1. File mẫu chạy bằng xetex để lấy font chữ đậm UTM Alexander và UTM Seagull. Các bạn download font UTM về sử dụng.
 2. Ký hiệu toán học đậm ta sử dụng boldmath, xem ví dụ.
\documentclass[12pt]{beamer}
\usepackage[utopia]{mathdesign}
\usetheme{Warsaw}
\usefonttheme[onlymath]{serif}
\usepackage{arevtext,arevmath} % điều khiển mathbf
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{amsmath}
\setsansfont{UTM Alexander}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}
\newcommand{\slide}[3]{
\begin{frame}
#1
\frametitle{\color{yellow} \scriptsize #2}\pause
{\scriptsize #3}
\end{frame}
}
\newcommand{\Khoi}[2]{\begin{block}{\scriptsize #1}{\scriptsize #2}\end{block}}
\newcommand{\Cot}[2]{\column{#1}#2}
\definecolor{fluorescentpink}{rgb}{1.0, 0.08, 0.58}


\title{Giải toán Trung học phổ thông}
\subtitle{với máy tính {\textcolor[rgb]{1,1,0}{CASIO FX 570VN PLUS}}}
\author[TS. Nguyễn Thái Sơn]{\setmainfont{UTM Seagull}\fontsize{8}{6}\rm TS. Nguyễn Thái Sơn}
\institute{Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh}
\date{\scriptsize \color{fluorescentpink}Version 15.07 }

\begin{document}
\newcommand{\vd}[2]{
{\color{red} #1\quad }{\color{magenta} #2}
}
\frame{\transboxout \titlepage}
   
\section{Làm quen với bàn phím}
\subsection[Sử dụng phím trên bàn phím]{\scriptsize Sử dụng phím trên bàn phím}

\slide
{\transwipe[direction=0]}
{\scriptsize Các tính năng mới của máy tính {\color{white}CASIO} FX 570VN PLUS}
{
\begin{columns}
\Cot{.3\textwidth}{
\Khoi{ \color{white}{CASIO} \color{yellow}{FX-570VN PLUS}}{
}
}
\Cot{.7\textwidth}{
\Khoi{\color{yellow} Một số tính năng mới}{
\begin{enumerate}\pause
\item Lưu nghiệm của phương trình và hệ phương trình.
\item Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3.
\item Cực trị của hàm số bậc hai
\end{enumerate}
}
}
\end{columns}
}


\subsection[Cácphép tính thông thường]{\scriptsize Các phép tính thông thường}

\slide{\transsplitverticalout}
{Một số phép tính để làm quen với bàn phím}
{
\begin{enumerate}\scriptsize
\item Giải hệ phương trình\pause
\item Lập bảng giá trị\pause
\item Tìm nghiệm của một phương trình
\end{enumerate}
}

\subsection[Giải hệ phương trình]{\scriptsize Giải hệ phương trình}

\slide{\transwipe[direction=0]}
{Giải hệ phương trình}
{
\vd{Ví dụ 1:} {Giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn:}
\begin{center}
$\mathbf{\left\{ \begin{gathered}
 {\color{blue}\mathbf{2x + 2y - z = 5}} \hfill \\
 {\color{blue}\mathbf{ 4x + 3y - z = 8}} \hfill \\
 {\color{blue}\mathbf{ 8x + 5y + 3z = 10}} \hfill \\
\end{gathered} \right.}$
\end{center}%\vspace*{-.75cm}

}

\end{document}

Sử dụng các đoạn thẳng vẽ biểu tượng Superman

Tư liệu:

superman

Giai đoạn 1 (Vẽ thô): Trên một tờ giấy carô, trên trục hoành chia ra 25 ô, trên trục tung chia ra 15 ô. Chọn gốc tọa độ tại góc trái dưới:

toado

Chấm các điểm sau đây lên hệ trục tọa độ:

Start (12,0)(24,12)(20,16)(4,16)(0,12)(12,0)Stop

Vẽ ngũ giác:

sn1

Lần lượt vẽ các đa giác đi qua các điểm liên tiếp:

Start (2,12) (4,10) (4,12) (5,14) (7,15) (5,15) (2,12) Stop

Start (12,2) (15,5) (9,5) (12,2) Stop

Start (5,9) (8,8) (12,8) (16,7) (14,6) (12,6) (10,7) (7.5,6) (5,9) Stop

Start (19,9) (22,12) (20,14) (20,12) (16,12) (14,14) (12,15) (8,14) (7,13)  (8,12) (12,11) (16,11) (19,9)  Stop

Start 16,15) (17,15) (17,14) (16,15) Stop

Ta được một hình vẽ thô như sau:

sn2

code \LaTeX như sau:

\documentclass{standalone}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=0.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
\begin{pspicture*}(-1,-1)(25,17)
\multips(0,-1)(0,1.0){18}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-1,0)(25,0)}
\multips(-1,0)(1.0,0){26}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-1)(0,17)}
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1.,ticksize=-2pt 0,subticks=1]{->}(0,0)(-1,-1)(25,17)

\newcommand{\tamdt}[9]{
\psline[linewidth=3.6pt,,plotpoints=200]#1#2
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#2#3
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#3#4
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#4#5
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#5#6
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#6#7
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#7#8
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#8#9
}

\newcommand{\bondt}[5]{
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#1#2
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#2#3
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#3#4
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#4#5
}

\newcommand{\namdt}[6]{
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#1#2
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#2#3
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#3#4
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#4#5
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#5#6
}

\newcommand{\saudt}[7]{
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#1#2
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#2#3
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#3#4
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#4#5
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#5#6
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#6#7
}

\newcommand{\badt}[4]{
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#1#2
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#2#3
\psline[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]#3#4
}

\namdt{(12,0)}
{(24,12)}
{(20,16)}
{(4,16)}
{(0,12)}
{(12,0)}

\saudt{(2,12)}
{(4,10)}
{(4,12)}
{(5,14)}
{(7,15)}
{(5,15)}
{(2,12)}
\badt{(12,2)}
{(15,5)}
{(9,5)}
{(12,2)}

\tamdt{(5,9)}
{(8,8)}
{(12,8)}
{(16,7)}
{(14,6)}
{(12,6)}
{(10,7)}
{(7.5,6)}
{(5,9)}

\tamdt{(19,9)}
{(22,12)}
{(20,14)}
{(20,12)}
{(16,12)}
{(14,14)}
{(12,15)}
{(8,14)}
{(7,13)}

\bondt{(7,13)}
{(8,12)}
{(12,11)}
{(16,11)}
{(19,9)}

\badt{(16,15)}
{(17,15)}
{(17,14)}
{(16,15)}
\end{pspicture*}
\end{document}

Giai đoạn 2 (Tô màu): Để tô màu, ta viết phương trình các đoạn thẳng (và do đó không cần dùng tọa độ nữa):
Có ba lớp màu: màu nền xanh dương, màu đỏ của ngũ giác và màu vàng. Nguyên tắc lớp màu sau sẽ đè lên lớp màu trước:
Lớp màu 1:
snxd

Lớp màu 2:

snd

Lớp màu 3:

snv

Bỏ lưới tọa độ:

sn

code:

\documentclass{standalone}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage{pagecolor}
\begin{document}
\pagecolor{blue}
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=0.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
\begin{pspicture*}(-1,-1)(25,17)

\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=red]{
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{0}{4}{x+12}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{4}{20}{16}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{20}{24}{-x+36}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{24}{12}{x-12}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{12}{0}{-x+12}
}

\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=yellow]{
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{16}{17}{15}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{17}{16}{-x+31}
}

\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=yellow]{
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{9}{15}{5}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{15}{12}{x-10}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{12}{9}{-x+14}
}

\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=yellow]{
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{2}{5}{x+10}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{5}{7}{15}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{7}{5}{0.5*x+11.5}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{5}{4}{2*x+4}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{4}{2}{-x+14}
}

\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=yellow]{
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{5}{8}{-.333*x+10.666}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{8}{12}{8}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{12}{16}{-0.25*x+11}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{16}{14}{0.5*x-1}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{14}{12}{6}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{12}{10}{-0.5*x+12}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{10}{7.5}{0.4*x+3}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{7.5}{5}{-1.2*x+15}
}

\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=yellow]{
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{7}{8}{x+6}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{8}{12}{0.25*x+12}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{12}{14}{-0.5*x+21}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{14}{16}{-x+28}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{16}{20}{12}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{20}{22}{-x+34}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{22}{19}{x-10}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{19}{16}{-0.666*x+21.666}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{16}{12}{11}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{12}{8}{-0.25*x+14}
\psplot[linewidth=3.6pt,plotpoints=200]{8}{7}{-x+20}
}
\end{pspicture*}
\end{document}

Phương trình Batman

Khi tôi còn bé, khoảng 8-9 tuổi hay đọc truyện tranh Batman. Xóm tôi ở có nhiều fan batman. Trong số đó có nhiều anh vẽ rất đẹp. Có một lần, ngủ dậy tôi ra đường, con đường đất đỏ Pleiku quê tôi, các anh dùng que gỗ vẽ lên mặt đường hình ảnh hùng dũng của Batman, một dạng thức mà bây giờ gọi là 3D. Tức là các anh ấy vẽ, dùng que làm lồi, khoét lõm lên mặt đất. Hình ảnh Batman của các anh vẽ rất sống động, rất giống Batman trên truyện tranh khiến tôi thán phục. Gương mặt Batman qua chiếc mặt nạ, rất ư là tự tin, bộ ngực vạm vỡ, đôi tay rắn chắt, đôi chân cứng cáp và đặt biệt cái biểu tượng Batman trên ngực Batman, nó rất sống động. Mãi sau này khi coi phim Batman mới nhớ lại một chi tiết của cái biểu tượng là khi nó được chiếu lên bầu trời, ấy là báo cho dân chúng biết Batman đang hiện hữu.

Hôm nay nhân lúc “mỗi năm đến hè nhặt hoa thấy buồn”, tức là không đi dạy, lên trang Geogebra thấy mọi người vẽ cái biểu tượng batman. Thấy hay hay và vì có năng khiếu sư phạm nên tôi muốn giới thiệu với các bạn cách vẽ cái biểu tượng Batman bằng \LaTeX, tất nhiên tôi đã tham khảo cách vẽ bằng Geogebra của nhiều người.

batman

Giống một bài toán dựng hình, tôi trình bày tuần tự như sau:

Bước 1: Chu vi của cái biểu tượng là elip:  \quad \dfrac{x^2}{49}+\dfrac{y^2}{9}=1. Ta chia làm 4 cung:

y=3\sqrt{1-\dfrac{x^2}{49}} với -7\leqslant x\leqslant -3

y=3\sqrt{1-\dfrac{x^2}{49}} với 3\leqslant x\leqslant 7

y=-3\sqrt{1-\dfrac{x^2}{49}} với -7\leqslant x\leqslant -4

y=-3\sqrt{1-\dfrac{x^2}{49}} với 4\leqslant x\leqslant 7

Bước 2: Hai đường cong đối xứng qua trục tung (ở trên) là đồ thị của hàm số: y=6\dfrac{\sqrt{10}}{7}+1.5-0.5|x|-6\dfrac{\sqrt{10}}{14}\sqrt{4-(|x|-1)^2} với -3 \leqslant x\leqslant -1 và sau đó đối xứng với 1 \leqslant x\leqslant 3 .

Đường gấp khúc là đồ thị của hàm số y=9-8|x| với -1\leqslant x\leqslant -0.75 và sau đó đối xứng với  0.75 \leqslant x\leqslant 1, tiếp theo y=3|x|+0.75 với -0.75 \leqslant x\leqslant 0.5 và sau đó đối xứng với 0.5\leqslant x\leqslant 0.75.

Bước 3: Đường cong đối xứng qua trục tung ở dưới là đồ thị hàm số: y=\left|\dfrac{x}{2}\right|-\dfrac{3\sqrt{33}-7}{112}x^2-3+\sqrt{1-(|x-2|-1)^2} với -4\leqslant x\leqslant 4.

Bước 4: Tô màu. Nền tô bằng \usepackage{pagecolor} sau đó ra lệnh \pagecolor{black}

Màu vàng bên trong biểu tượng, tô bằng \pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=yellow]{}

Sau đây là code \LaTeX các bạn biên dịch bằng LaTeX – dvips – ps2pdf

\documentclass{standalone}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage{pagecolor}
\begin{document}
\pagecolor{black}
\psset{xunit=2.0cm,yunit=2.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=0.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
\begin{pspicture*}(-7,-3)(7.1,3)
\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=yellow]{
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{-7}{-3}{3*sqrt(1-x^2/49)}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{-3}{-1}{6*sqrt(10)/7+1.5-0.5*abs(x)-6*sqrt(10)/14*sqrt(4-(abs(x)-1)^2)}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{-1}{-0.75}{9-8*abs(x)}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{-0.75}{-0.5}{3*abs(x)+0.75}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{-.5}{.5}{2.25}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{0.5}{0.75}{3*abs(x)+0.75}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{0.75}{1}{9-8*abs(x)}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{1}{3}{6*sqrt(10)/7+1.5-0.5*abs(x)-6*sqrt(10)/14*sqrt(4-(abs(x)-1)^2)}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{3}{7}{3*sqrt(1-x^2/49)}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{7}{4}{-3*sqrt(1-x^2/49)}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{4}{-4}{abs(x/2.0)-(3.0*sqrt(33.0)-7.0)/112.0*x^(2.0)-3.0+sqrt(1.0-(abs(abs(x)-2.0)-1.0)^(2.0))}
\psplot[linewidth=1.2pt,plotpoints=200]{-4}{-7}{-3*sqrt(1-x^2/49)}
}
\end{pspicture*}
\end{document}

Tiếp theo, học cách vẽ logo Superman bằng \LaTeX.

 

新鴛鴦蝴蝶夢 Tân uyên ương hồ điệp mộng

昨日像那東流水
tạc nhật tượng na đông lưu thủy
Chuyện hôm qua như nước chảy về Đông,
離我遠去不可留
li ngã viễn khứ bất khả lưu
mãi sao ta không sao quên được
今日亂我心 多煩憂
kim nhật loạn ngã tâm đa phiền ưu
Nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối lòng ta
抽刀斷水水更流
trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
舉杯消愁愁更愁
cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm…
明朝清風四飄流
minh triêu thanh phong tứ phiêu lưu
Gió sớm mai thổi đi bốn phương

由來只有新人笑
do lai chỉ hữu tân nhân tiếu
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
有誰聽到舊人哭
hữu thùy thính đáo cựu nhân khốc
Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu
愛情兩個字 好辛苦
ái tình lưỡng cá tự hảo tân khổ
Hai tiếng Ái Tình thật cay đắng
是要問一個明白
thị yếu vấn nhất cá minh bạch
Muốn hỏi cho rõ
還是要裝作糊塗
hoàn thị yếu trang tác hồ đồ
hay giả vờ ngây ngô
知多知少難知足
tri đa tri thiểu nan tri túc
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ

看似個鴛鴦蝴蝶
khán tự cá uyên ương hồ điệp
Như đôi uyên ương bươm bướm,
不應該的年代 可是誰又能擺
bất ứng cai đích niên đại khả thị thùy hựu năng bãi
trong những năm tháng khó khăn này
脫人世間的悲哀
thoát nhân thế gian đích bi ai
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế

花花世界
hoa hoa thế giới
Trong thế giới phù hoa đó
鴛鴦蝴蝶
uyên ương hồ điệp
Như đôi uyên ương bươm bướm
在人間已是癲
tại nhân gian dĩ thị điên
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
何苦要上青天
hà khổ yếu thượng thanh thiên
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
不如溫柔同眠
bất như ôn nhu đồng miên
Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng dịu êm…”

Nói thêm:

Lời của bài hát được tác giả Hoàng An lấy từ nhiều bài thơ Đường khác nhau của các nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ và Lục Du.

Năm câu đầu của bài hát lấy từ bài thơ “Tuyên châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư Thúc Vân” (tạm dịch là “Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lang” của Lý Bạch).

* Câu 1 và câu 2 của bài hát lấy từ nguyên gốc thơ Lý Bạch:

“Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu…”

Dịch nghĩa: Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta.

* Câu 4 và câu 5 của bài hát lấy từ hai câu cuối của bài thơ trên

“Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu. Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu”

Dịch nghĩa: Rút dao chém nước, nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.

* Câu 7 và câu 8 của bài này lấy từ bài thơ Giai nhân của Đỗ Phủ.

“Đản kiến tân nhân tiếu. Na văn cựu nhân khốc”

Dịch nghĩa: Chỉ thấy người mới cười. Đâu nghe người cũ khóc.

* Hai câu trong điệp khúc của bài hát lấy từ hai câu thơ đầu tiên của bài Chá Cô Thiên của Lục Du đời Tống.

“Sáp cước hồng trần dĩ thị điên. Cánh cầu bình địa thượng thanh thiên?”

Dịch nghĩa: Sống tại nhân gian đã là điên, sao còn muốn lên tận trời xanh?

Hoàng An thay “Sáp cước hồng trần” bằng “Tại nhân gian”, và “Cánh cầu bình địa” bằng “Hà khổ yêu”.

“Uyên ương hồ điệp” trong Bao Thanh Thiên

Bài hát này còn đi sâu vào lòng khán giả khi được tái hiện trong “Bao Thanh Thiên” qua cuộc tình ngang trái của Triển Chiêu và Chúc Thái Vân.

Mối tình của họ sẽ đẹp như mơ nếu như Thái Vân không mang trong mình mối hận thù sâu sắc với nhà họ Liên.

Suốt từ đầu đến cuối, Thái Vân luôn là người nắm thế chủ động và dẫn dắt Triển Chiêu lạc trong mê trận của những vụ án mạng đầy nghi vấn quanh Huyết Vân Phan, của những mối liên hệ đầy uẩn khúc giữa 2 nhà Liên, Chúc.

Khóc cho một tình yêu, tiếc cho một kiếp người. Triển Chiêu và Thái Vân, từ tương ngộ cho đến tương tri nhưng chẳng thể trở thành tương hứa. Triển Chiêu và Thái Vân, hữu duyên mà vô phận, lạc hoa dù hữu ý, lưu thủy không vô tình nhưng vẫn phải trôi đi.

“Không cầu đời đời kiếp kiếp, không mong sớm sớm chiều chiều. Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian”. Ước muốn tưởng chừng giản đơn ấy đối với Triển Chiêu lại mãi là ảo vọng.

Nếu Triển Chiêu chỉ là một chàng trai hiệp nghĩa, có lẽ chàng có thể nắm tay Thái Vân phiêu bạt thiên nhai để nàng rũ bỏ quá khứ đầy lỗi lầm và thù hận. Nhưng Triển Chiêu còn là Tứ phẩm hộ vệ của phủ Khai Phong, nên chàng chỉ có thể nắm tay nàng qua song cửa tử ngục lạnh lùng và tăm tối.

10 năm giấc mộng uyên ương hồ điệp không thành ấy vẫn nhức nhối trong tim, nỗi đau không nhòa theo thời gian, mà chỉ càng đậm sâu cùng năm tháng. Chuyện tình ngang trái của nam hiệp Triển Chiêu và người con gái đó, ai đã xem, khó có thể quên.

theo http://www.tamguong.vn/giaitri/682011/Tiet-lo-thu-vi-ve-bai-hat-Mong-Uyen-Uong-Ho-Diep-tpot.html

Chuyện như đùa đến nổi không tin được, phải email hỏi Thầy.

Lu Hoang Chinh <chinhsp@gmail.com>
Ngày 1 tháng 4 năm 2015 / (Cá tháng tư) 

Tới tôi
Em chào Thầy,

Thầy khỏe không ạ? Lâu lắm rồi em không gặp (trực tiếp) Thầy nhưng em vẫn thường xuyên vào blog của Thầy để học hỏi thêm về LaTeX và nhiều thứ khác.

Hiện giờ em đang hướng dẫn 2 học viên cao học chuyên ngành Hình Học-Tôpô. Em nghe họ thuật lại là ở Phòng Sau đại học yêu cầu nộp luận văn bằng file WORD chứ không được nộp LaTeX.

Em hơi bị sốc trước thông tin này (và nghi ngờ tính xác thực của nó). Em biết từ rất lâu rồi người ta dùng LaTeX để viết toán nhưng không hiểu sao ở trường mình vẫn chưa đổi mới. Hơn nữa Thầy cũng đã bỏ biết bao công sức để phổ cập LaTeX cho sinh viên.

Em viết mail để hỏi thầy xem thông tin trên có đúng không? Em nghĩ là học viên cao học làm luận văn với Thầy thì chắc phải học cả LaTeX!

Em kính chúc Thầy sức khỏe!

Học trò,
Chinh

 

 

PS. Lữ Hoàng Chinh học TS tại ĐH Toulouse 3 (Pháp) và hình như đang học post-doc tại Ý. Lâu ngày thầy không cập nhật thông tin của các em.

Khi thầy post bài này nghĩa là cái mà em bị sốc là đúng sự thật. Nhưng phương châm của Thầy bây giờ là “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn” nên thầy không làm gì khác hơn là hướng dẫn mọi người học và sử dụng LaTeX (để bằng chị bằng em) trừ sinh viên và học viên Cao học tại ĐHSP TP HCM.