File mẫu beamer sử dụng font ES03 (keyboard của máy tính CASIO)

YÊU CẦU TỐI THIỂU:

 1. MiKTeX2.9 bản Full hoặc TeXLive2015 bản Full
 2. Download font chữ UTM Seagull, UTM Alexander về copy vào thư mục fonts của Windows. Tìm trên trang Font chữ đẹp của Thiên Ân.
 3. Download logobitex.jpg (tìm trên trang của bitex.com.vn)
 4. Các font chữ và logobitex chúng tôi kèm theo file nén.
 5. Nhớ biên dịch bằng xelatex.

Trong khai báo

\usepackage{beamerthemesplit}
\usepackage[orientation=landscape,size=custom,width=16,height=9,scale=0.5,debug]{beamerposter} 

để xuất ra file trình chiếu lên màn hình Full HD (1366 x 768) qua máy tính 1366 x 768 (kích thước 16:9) nếu máy của các bạn không là Full HD nghĩa là (4:3) thì bỏ hai dòng đó đi.

\documentclass{beamer}
\usepackage{beamerthemesplit}
\usepackage[orientation=landscape,size=custom,width=16,height=9,scale=0.5,debug]{beamerposter} 
\usepackage[utopia]{mathdesign}
\usetheme{Warsaw}
\usefonttheme[onlymath]{serif}


\usefonttheme{professionalfonts}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}


\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{hyperref}
\setsansfont{UTM Alexander}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}
%------------------------------------------
\newcommand{\slide}[3]{
\begin{frame}
#1
\frametitle{\color{yellow}\normalsize #2}\pause
{ #3}
\end{frame}
}
%-------------------------------------------

\begin{document}
\title{\MakeUppercase{Giải toán Trung học phổ thông}}
\subtitle{với máy tính {\textcolor[rgb]{1,1,0}{CASIO FX 570VN PLUS}}}
\author[TS. Nguyễn Thái Sơn]{\setmainfont{UTM Seagull}\fontsize{8}{6}\rm TS. Nguyễn Thái Sơn}
\institute{\setmainfont{UTM Seagull}\fontsize{8}{6}\rm Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh}
\date{ \color{blue}Version 20.11 (Sample version) }
\logo{\includegraphics[height=1.75cm]{logobitex.jpg} }


\renewcommand{\baselinestretch}{1.1}

%-------------------------------------
\newcommand{\vd}[2]{
{\color{red} #1\quad }{\color{magenta} #2}
}
%--------------------------------------------------
\newcommand{\mb}[1]{$\text{\boldmath$#1$}$}

%-------------------------------------
\newcommand{\COT}[3]{\begin{columns}\column{#1}\begin{block}{ #2}{ #3}\end{block}\end{columns}}
\newcommand{\scf}[1]{\setmainfont{ES03} \rm #1}

%----------------------------------

   \frame{\transboxout \titlepage}\newpage
   

\slide{\transsplitverticalout}
{Một số phép tính để làm quen với bàn phím}
{
\begin{enumerate}
\item Lượng giác\pause
\item Phương trình mũ và Lôgarit\pause 
\item Số phức
\end{enumerate}
}

%\subsection{Lượng giác}

\slide{\transwipe[direction=0]}
{Lượng giác-Phương trình lượng giác cơ bản}
{
\vd{Ví dụ 1:} {Phương trình lượng giác cơ bản \mb{\sin x=\alpha\quad \Big(|\alpha| \leqslant 1\Big)}}
\pause

\COT{.65\textwidth}{}{\vd{Giải phương trình :} {\mb{\sin \left(2x-\dfrac{\pi}{10}\right)=\dfrac{\sqrt3}{2}}\quad (1).}
}\pause\bigskip

{\scf qKLa10\$+qjs3\$aR2=}  \pause\medskip

{\scf !\$qKLa10\$+qLpqjs3\$aR2=} \pause\vspace*{-2cm}

\COT{1.1\textwidth}{Bài làm của học sinh:}{\begin{center}
\mb{
(1) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{lcl}
     2x&=&\dfrac{\pi}{10}+\arcsin\dfrac{\sqrt3}{2}+k2\pi\\
      2x&=&\dfrac{\pi}{10}+\pi-\arcsin\dfrac{\sqrt3}{2}+k2\pi
     \end{array}
\right. \Leftrightarrow
\left[\begin{array}{lcl}
     x&=&\dfrac{13\pi}{60}+k\pi\\
     x&=&\dfrac{23\pi}{60}+k\pi
     \end{array}
\right.\quad (k\in \mathbb{Z})}
\end{center}}
}
\end{document}

File mẫu có CASIO Key

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s