Bàn cờ tướng bằng (Xe)LaTeX

Để sử dụng file TeX dưới đây (biên dịch bằng xelatex vì dùng một font tiếng Hoa STZhongsong ) các bạn phải download file pdf (và file source TeX) của cái tờ giấy ca rô. Xem ở cuối bài.

\documentclass{minimal}
\usepackage{calc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[paperwidth=15.25cm,paperheight=17cm,top=.1cm,bottom=0cm,
left=0cm,right=0cm,nofoot,nohead]{geometry}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shadows}
\usepackage[outline]{contour}
\usepackage{xcolor}
\pagestyle{empty}
\def\nullrule{\hrule height 0pt\relax}\newcommand{\guttext}[1]{\vskip410pt\hskip-5pt#1}
\newcommand{\Guttext}[3]{\vskip#2pt\hskip#1pt#3}
\newdimen\dimenA
\newdimen\dimenB
\newdimen\lineheight
\newdimen\lineheight
\lineheight=10bp

\long\def\puttext#1#2#3{%
\vbox to 0pt{
\nullrule
\dimenA=\paperheight
\advance\dimenA by -\lineheight
\advance\dimenA by -#2bp\relax
\vskip\dimenA
\nullrule
\hbox to 0pt{%
\hskip#1bp\relax
%\EchecsChinois
\vrule width 0pt height \lineheight #3%
\hss}%
\vss
}
\nullrule
}

\def\putpage{
\vbox to 0pt{
\nullrule
\hbox{\includegraphics[scale=.7]{bc2.pdf}}% nhập tên file mẫu đơn
\vss
}
\nullrule
}

\begin{document}

\newcommand{\cjk}[1]{\setmainfont{STZhongsong}
 \fontsize{20}{20}\selectfont #1}

\newcommand{\nut}[2]{
\begin{tikzpicture}[button/.style 2 args={
circle,
minimum size=1.25cm,
top color=#1!30!white,
bottom color=#1,
draw=#1!90!black,
thick,
append after command={
node[circle,draw=#1!90!white,
minimum size=1cm
] at(\tikzlastnode.center)
{\textcolor{white}{\contour{#1}{#2}}}
},
general shadow={
shadow xshift=.2ex, shadow yshift=-.2ex,
opacity=.5, fill=black!50,
}
}]

\node[button={\buttoncolor}] at (0, 0){};
\end{tikzpicture}
}
\putpage

%%%%%%%%%%%%%%  BÀN CỜ %%%%%%%%%%%%%
% quân đen 

\puttext{15}{65}{\nut{green}{\color{black}\cjk{車}}}

\puttext{59}{65}{\nut{green}{\color{black}\cjk{馬}}}

\puttext{103}{65}{\nut{green}{\color{black}\cjk{象}}}

\puttext{147}{65}{\nut{green}{\color{black}\cjk{仕}}}

\puttext{191}{65}{\nut{green}{\color{black}\cjk{師}}}

\puttext{323}{417}{\nut{green}{\color{black}\cjk{車}}}

\puttext{279}{153}{\nut{green}{\color{black}\cjk{馬}}}

\puttext{279}{65}{\nut{green}{\color{black}\cjk{象}}}

\puttext{235}{65}{\nut{green}{\color{black}\cjk{仕}}}

\puttext{59}{153}{\nut{green}{\color{black}\cjk{炮}}}

\puttext{191}{153}{\nut{green}{\color{black}\cjk{炮}}}

\puttext{15}{197}{\nut{green}{\color{black}\cjk{卒}}}

\puttext{103}{197}{\nut{green}{\color{black}\cjk{卒}}}

\puttext{191}{197}{\nut{green}{\color{black}\cjk{卒}}}

\puttext{279}{197}{\nut{green}{\color{black}\cjk{卒}}}

\puttext{367}{197}{\nut{green}{\color{black}\cjk{卒}}}

% quân trắng
\puttext{15}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{車}}}

\puttext{59}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{馬}}}

\puttext{103}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{相}}}

\puttext{147}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{仕}}}

\puttext{191}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{将}}}

\puttext{367}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{車}}}

\puttext{279}{373}{\nut{black}{\color{white}\cjk{馬}}}

\puttext{279}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{相}}}

\puttext{235}{461}{\nut{black}{\color{white}\cjk{仕}}}

\puttext{59}{373}{\nut{black}{\color{white}\cjk{砲}}}

\puttext{191}{373}{\nut{black}{\color{white}\cjk{砲}}}

\puttext{15}{329}{\nut{black}{\color{white}\cjk{兵}}}

\puttext{103}{329}{\nut{black}{\color{white}\cjk{兵}}}

\puttext{191}{285}{\nut{black}{\color{white}\cjk{兵}}}

\puttext{279}{329}{\nut{black}{\color{white}\cjk{兵}}}

\puttext{367}{329}{\nut{black}{\color{white}\cjk{兵}}}

%%%%%%%%%%%%%%  BÀN CỜ %%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%% Toạ độ (dùng để tham khảo đặt quân cờ lên bàn cờ)%%%%%%%%%%%%%

\hspace*{.4cm}15 \hspace*{1cm}59
\hspace*{1cm}103
\hspace*{1cm}147
\hspace*{.8cm}191
\hspace*{1cm}235
\hspace*{.8cm}279
\hspace*{1cm}323
\hspace*{.9cm}367

\vspace*{.6cm}\hspace*{13.8cm}461

\vspace*{1.2cm}\hspace*{13.8cm}417

\vspace*{1.1cm}\hspace*{13.8cm}373

\vspace*{1.1cm}\hspace*{13.8cm}329

\vspace*{1.1cm}\hspace*{13.8cm}285

\vspace*{1.1cm}\hspace*{13.8cm}241

\vspace*{1.1cm}\hspace*{13.8cm}197

\vspace*{1.2cm}\hspace*{13.8cm}153

\vspace*{1.1cm}\hspace*{13.8cm}109

\vspace*{1.1cm}\hspace*{14cm}65

\end{document}

Bàn cờ tướng

c41

 

PS. Download file TeX và file pdf của cái tờ giấy ca rô.

 

3 responses to “Bàn cờ tướng bằng (Xe)LaTeX

  1. Bàn cờ đẹp quá Thầy @.@

  2. Đẹp quá Thầy ơi. Cám ơn Thầy rất nhiều.

  3. Cám ơn Thầy rất nhiều, đây là những trang sách em sưu tầm được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s