Đáp án của bài tập về pstricks

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage[utopia]{mathdesign}  
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{calc}
\usepackage[paperwidth=13cm, paperheight=15cm,left=-.125cm,right=.25cm,top=.5cm,bottom=.5cm]{geometry}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\usepackage{longtable}
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{auto-pst-pdf}
\renewcommand{\textup}{\MakeUppercase}

%------------------------------------------------------------------
\newcommand{\KHUNG}[1]{\hspace*{-.6cm}					
\begin{tabular}{|l|}
\hline 
\parbox{.96\textwidth}{\vphantom{\tiny i}#1\\ \vphantom{\tiny i}}  \\ 
\hline 
\end{tabular}} 
%------------------------------------------------------------------
\begin{document}
\setlength{\parskip}{3mm plus4mm minus3mm}

\fancyhf{}
\lhead{\textbf{\large Header
}}
\chead{}
\rhead{}
\cfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{\textbf{
} }{ }}
\rfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{\thepage}{}}
\lfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{}{\thepage}}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}


\newcommand{\hcndx}[3]{
\psline(-#1, #2)(#1,#2)
\psline(-#1,#3)(#1,#3)
\psline(-#1,#2)(-#1,#3)
\psline(#1,#2)(#1,#3)
}

\newcommand{\hcn}[4]{
\psline(#1, #2)(#3,#2)
\psline(#3,#2)(#3,#4)
\psline(#3,#4)(#1,#4)
\psline(#1,#4)(#1,#2)
}
\thispagestyle{empty}
\begin{pspicture*}(-6,-8)(6,8)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=1.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
%\multips(0,-7)(0,1.0){16}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-6,0)(6,0)}
%\multips(-6,0)(1.0,0){16}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-8)(0,8)}
%{\footnotesize \psaxes[xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1]{->}(0,0)(-6,-8)(6,8)}

\hcndx{6}{6}{4.5}
\hcndx{6}{3}{1.5}
\hcndx{3}{0}{1}
\hcndx{2.5}{-0.5}{-1.5}
\hcndx{3}{-2}{-3}
\pscircle(-3.75,-1){1.25}
\pscircle(3.75,-1){1.25}
\hcn{-5.5}{-5.5}{-2}{-4}
\hcn{2}{-5.5}{5.5}{-4}
\psline{->}(0,4.5)(0,3)
\psline{->}(-3.75,-2.15)(-3.75,-4)
\psline{->}(3.75,-2.15)(3.75,-4)
\hcndx{4}{-7.5}{-6}
\psline{->}(-3,-5.5)(-2,-6)
\psline{->}(3,-5.5)(2,-6)
\psline{->}(2.5,1.5)(3.75,.25)
\psline{->}(-2.5,1.5)(-3.75,.25)
\rput[tl](-5,6.125){\parbox{10cm}{\begin{center}
\sf Hợp tác giáo dục[giáo viên và học sinh] dạng quan hệ liên nhân cách tối ưu trong quá trình giáo dục \end{center}}}
\rput[tl](-5,3.25){\parbox{10cm}{\begin{center}\sf Nhu cầu và động cơ chung, mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động cùng nhau định hướng giá trị cao\end{center}}}
\rput[tl](-5,1.125){\parbox{10cm}{\begin{center}\sf  Phương pháp và phương thức\end{center}}}
\rput[tl](-5,-.5){\parbox{10cm}{\begin{center}\sf  Công nghệ và kỹ thuật\end{center}}}
\rput[tl](-5,-1.8){\parbox{10cm}{\begin{center}\sf  Phương tiện, nội dung\end{center}}}
\rput[tl](-5.25,-4.25){\parbox{3cm}{\sf  Giảng dạy [hoạt động giảng dạy]}}
\rput[tl](2.25,-4.25){\parbox{3cm}{\sf  Học tập [hoạt động học tập]}}
\rput[tl](-4,-5.75){\parbox{7.5cm}{\begin{center}\sf  Dạy học, giáo dục nghĩa hẹp, phát triển[hoạt động giáo dục]\end{center}}}
\rput[tl](-4.125,-.5){\parbox{1.5cm}{\sf Chủ\\ thể 1}}
\rput[tl](3.25,-.5){\parbox{1.5cm}{\sf Chủ\\ thể 2}}
\psline{->}(-2.5,-.25)(2.5,-.25)
\psline{->}(2.5,-1.75)(-2.5,-1.75)
\end{pspicture*}
 \end{document}

bt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s