Vẽ một hình đơn giản bằng pstricks

Ngôn ngữ pstricks cho phép vẽ một hình đơn giản gồm đường thẳng, đoạn thẳng, đường tròn  và vectơ. Tuy công cụ đơn giản, nhưng kết quả lại rất chuyên nghiệp và việc thực hiện thì lại rất đơn giản.

1. Giả sử bạn muốn vẽ một hình có kích thước 10cm x 10cm. Công việc đầu tiên là bạn load một khung ảnh 12cm x 12cm có lưới và hệ toạ độ  như dưới đây. Sau khi vẽ xong bạn xoá lưới và hệ trục toạ độ.

hetoado

b2792-sourceBạn chỉ cần copy đoạn code sau đây dán vào TeXMaker và lưu thành một file tex ví dụ hinh1.tex. Chú ý khi dùng pstricks bạn phải biên dịch bằng tập hợp lệnh
LaTeX \rightarrowdvips \rightarrow pst2pdf. Kết quả bạn nhận được một file hinh1.pdf. Muốn dùng hình này, bạn phải dùng

\includegraphics[scale=1]{hinh1.pdf} 

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=12cm,paperheight=12cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.38)(10.58,11.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=0.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(10.18,0)}
\multips(0,0)(1.0,0){11}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,11.04)}
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(10.58,11.04)
\end{pspicture*}
\end{document}

2. Chấm một điểm lên khung ảnh
Bạn dùng lệnh sau đây để chấm một điểm màu xanh tại điểm có toạ độ (3;5), viết bất cứ chỗ nào trong file hinh1.tex, tốt nhất nên viết sau các khai báo về hệ toạ độ để tiện theo dõi.

\psdots[dotstyle=*,linecolor=blue](3,5)

diem

3. vẽ một đoạn thẳng đi qua hai điểm

Bạn muốn vẽ một đoạn thẳng đi từ điểm (3;5) sang điểm (9;5)

\psline(3,5)(9,5)

 doanthang4. Vẽ một đường tròn có tâm tại một điểm và bán kính cho trước 

\pscircle(6,6){3}

duongtron

4. Vẽ một vectơ

\psline{->}(6,6)(9,10)

vt

 5. Viết văn bản vào hình

Bạn phải khai báo tiếng Việt

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\rput[tl](4,3){top left (4,3)}
\rput[bl](5,8){bottom right (5;8)}
\rput[tr](6,7){top right (6;7)}
\rput[br](7,6){bottom right (7;6)}
\rput[tl](4,1){Tiếng Việt top left (4;1)}

text
Sau đây là bài tập có lời giải.

Hãy vẽ hình sau đây:

hinh4gg2

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\end{pspicture*}
\end{document}

b1

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\end{pspicture*}
\end{document}

b2

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\end{pspicture*}
\end{document}

b3

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\end{pspicture*}
\end{document}

b5

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\end{pspicture*}
\end{document}

b6

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\end{pspicture*}
\end{document}

b7

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\psline{->}(2.5,5.4)(2.5,4)
\end{pspicture*}
\end{document}

b8

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\psline{->}(2.5,5.4)(2.5,4)
\psline{->}(11.5,5.4)(11.5,4)
\end{pspicture*}
\end{document}

b9

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\psline{->}(2.5,5.4)(2.5,4)
\psline{->}(11.5,5.4)(11.5,4)

\psline(1,4)(4,4)
\psline(4,4)(4,1)
\psline(1,4)(1,1)
\psline(1,1)(4,1)
\psline(1,3)(4,3)
\psline(1,2)(4,2)
\end{pspicture*}
\end{document}

b10

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\psline{->}(2.5,5.4)(2.5,4)
\psline{->}(11.5,5.4)(11.5,4)

\psline(1,4)(4,4)
\psline(4,4)(4,1)
\psline(1,4)(1,1)
\psline(1,1)(4,1)
\psline(1,3)(4,3)
\psline(1,2)(4,2)

\psline(10,4)(13,4)
\psline(13,4)(13,1)
\psline(13,1)(10,1)
\psline(10,1)(10,4)
\psline(10,3)(13,3)
\psline(10,2)(13,2)
\end{pspicture*}
\end{document}

b11

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\psline{->}(2.5,5.4)(2.5,4)
\psline{->}(11.5,5.4)(11.5,4)

\psline(1,4)(4,4)
\psline(4,4)(4,1)
\psline(1,4)(1,1)
\psline(1,1)(4,1)
\psline(1,3)(4,3)
\psline(1,2)(4,2)

\psline(10,4)(13,4)
\psline(13,4)(13,1)
\psline(13,1)(10,1)
\psline(10,1)(10,4)
\psline(10,3)(13,3)
\psline(10,2)(13,2)

\psline{->}(10,3.5)(4,3.5)
\psline{->}(10,2.5)(4,2.5)
\psline{->}(10,1.5)(4,1.5)
\end{pspicture*}
\end{document}

b12

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% lưới ngang
\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% lưới dọc
\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% Trục toạ độ
\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\psline{->}(2.5,5.4)(2.5,4)
\psline{->}(11.5,5.4)(11.5,4)

\psline(1,4)(4,4)
\psline(4,4)(4,1)
\psline(1,4)(1,1)
\psline(1,1)(4,1)
\psline(1,3)(4,3)
\psline(1,2)(4,2)

\psline(10,4)(13,4)
\psline(13,4)(13,1)
\psline(13,1)(10,1)
\psline(10,1)(10,4)
\psline(10,3)(13,3)
\psline(10,2)(13,2)

\psline{->}(10,3.5)(4,3.5)
\psline{->}(10,2.5)(4,2.5)
\psline{->}(10,1.5)(4,1.5)

\rput[tl](5.25,5.5){\sf Quá trình giáo dục}
\rput[tl](2.1,3.6){\sf Dạy}
\rput[tl](11.1,3.6){\sf Học}
\rput[tl](1.5,2.6){\sf Truyền đạt}
\rput[tl](10.7,2.6){\sf Lĩnh hội}
\rput[tl](1.5,1.6){\sf Điều khiển}
\rput[tl](10.2,1.6){\sf Tự điều khiển}
\end{pspicture*}
\end{document}

b13

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{pstricks-add}
\pagestyle{empty}
\usepackage[paperwidth=15cm,paperheight=8cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-0.5,-0.48)(13.58,7.04)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
% bỏ lưới ngang
%\multips(0,0)(0,1.0){12}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-0.1,0)(13.58,0)}
% bỏ lưới dọc
%\multips(0,0)(1.0,0){14}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-0.18)(0,7.04)}
% bỏ trục toạ độ
%\psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.1,-0.18)(13.58,7.04)
\psline(5,6)(9,6)
\psline(9,6)(9,4.8)
\psline(5,4.8)(5,6)
\psline(5,5.4)(2.5,5.4)
\psline(9,5.4)(11.5,5.4)
\psline{->}(2.5,5.4)(2.5,4)
\psline{->}(11.5,5.4)(11.5,4)

\psline(1,4)(4,4)
\psline(4,4)(4,1)
\psline(1,4)(1,1)
\psline(1,1)(4,1)
\psline(1,3)(4,3)
\psline(1,2)(4,2)

\psline(10,4)(13,4)
\psline(13,4)(13,1)
\psline(13,1)(10,1)
\psline(10,1)(10,4)
\psline(10,3)(13,3)
\psline(10,2)(13,2)

\psline{->}(10,3.5)(4,3.5)
\psline{->}(10,2.5)(4,2.5)
\psline{->}(10,1.5)(4,1.5)

\rput[tl](5.25,5.5){\sf Quá trình giáo dục}
\rput[tl](2.1,3.6){\sf Dạy}
\rput[tl](11.1,3.6){\sf Học}
\rput[tl](1.5,2.6){\sf Truyền đạt}
\rput[tl](10.7,2.6){\sf Lĩnh hội}
\rput[tl](1.5,1.6){\sf Điều khiển}
\rput[tl](10.2,1.6){\sf Tự điều khiển}
\end{pspicture*}
\end{document}

bcc

Bài tập tự thực hiện 

Hình vẽ sau đây được thực hiện trong MS Paint. Tuy tác giả rất khéo tay nhưng hình vẽ không đối xứng, hãy vẽ lại bằng pstricks.

hinh3bs

Hướng dẫn: Do hình vẽ đối xứng qua trục Oy bạn chọn khung ảnh sao cho truc tung nằm ở giữa khung ảnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s