New Beamer Demo

beamerdemo

\documentclass{beamer}
\usetheme{AnnArbor}
\usefonttheme{professionalfonts}
\useoutertheme[right]{sidebar}
\setbeamercolor{alerted text}{fg=red!90!black}
\beamertemplatetransparentcovereddynamic
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{mflogo}
\usepackage{lxfonts}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}
\usepackage{amsmath, amssymb,array,booktabs}
\usepackage{times}
\newfont{\cit}{uagk8v scaled 1000}
\newfont{\lit}{lcmssi8 scaled 1200}
\newfont{\cir}{cmssq8 scaled 1200} 
\newfont{\lir}{lcmss8 scaled 1200}
\DeclareFixedFont{\cmsyx}{OMS}{cmsy}{m}{n}{12}
\DeclareFixedFont{\cmssx}{OT1}{cmss}{m}{n}{12}

\newcommand\SliTeX{Sli\kern-.05em\TeX}
\newcommand\AMS{\ensuremath{\mathcal{A\!_{\textstyle M}\mkern-2mu S}}}
\DeclareMathOperator{\diff}{\mathrm{d}\!}
\newcommand*\cs[1]{\texttt{\char92#1}}
\newcommand\pack[1]{\textsl{#1}}

\def\TRON{\tracingcommands=2\tracingmacros=2\relax}
\def\TROF{\tracingcommands=0\tracingmacros=0\relax}


\title{\textbf{Trình chiếu với Beamer}}
\subtitle{Demo\qquad Version 1.0}
\author{Nguyễn Thái Sơn}
\date{20 -11 -2013}

\begin{document}\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\section{Dẫn nhập}

\begin{frame}\transwipe[direction=0]

\frametitle{Trình chiếu bằng \TeX\ lúc khởi đầu}\pause
Khi \LaTeX\ được tạo ra, Leslie Lamport đã thực hiện một chương trình gọi là \SliTeX. Vào thời kỳ đó máy tính có một bộ nhớ rất nhỏ và các file định dạng fmt cũng không thể quản lý được nhiều hơn một ngôn ngữ cùng lúc.\pause

\medskip 

{\centering\alert{It was A.D.\ 1984!}\par}\pause 

\medskip

\SliTeX\ đã được dùng để tạo ra file các trình chiếu thời đó. Giá trị chính của nó, ngoài việc tạo ra được chương trình trình chiếu để in hoặc để chiếu lên màn hình, là dùng các font chữ rất đễ đọc.
\end{frame}

\begin{frame}\transboxout
\frametitle{Các font chữ cho trình chiếu lúc khởi đầu}
Ví dụ
\begin{quote}\raggedleft{\cit
Nếu bạn không giải được bài toán,\\
bạn có thể xem lời giải.\\
Tuy nhiên,  trước hết hãy thử tự mình giải bài toán đó;\\
rồi bạn sẽ học được nhiều hơn và bạn sẽ học nhanh hơn.\par\pause

If you can't solve a problem,\\
you can always look up the answer.\\
But please, Try first to solve it by yourself;\\
then you'll learn more and you'll learn faster.\par}\pause 
\makebox[\linewidth][r]{\cir --- DONALD E.\ KNUTH. {\cit The \TeX\-book} (1983)}
\end{quote}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Các font chữ cho trình chiếu lúc khởi đầu}
Hãy chú ý chữ If. Bạn không thể phân biệt được chữ I (``i'' viết hoa) và chữ l ($\ell$) viết thường và nó có vẻ giống ký hiệu toán học $|$.\pause

\medskip

Lamport đã tự tạo ra một biến thể của chữ I nói trên dưới dạng một font chữ hoa serifed `i': \pause
\begin{quote}\raggedleft{\lit
If you can't solve a problem,\\
you can always look up the answer.\\
But please, Try first to solve it by yourself;\\
then you'll learn more and you'll learn faster.\par}\pause 
\makebox[\linewidth][r]{\lir --- DONALD E.\ KNUTH. {\lit The \TeX\-book} (1983)}
\end{quote}
\end{frame}

\begin{frame}\frametitle{Ví dụ đầu tiên về công thức toán học}\pause
Phương trình bậc hai với hệ số thực
\begin{equation}
ax^2 + bx + c = 0
\end{equation}
có các nghiệm\pause
\begin{equation}
x_{1,2} = \frac{-b \pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
\end{equation}
\end{frame}


\begin{frame}\frametitle{First math example}
\noindent với
\begin{equation}
\begin{cases}
x_{1,2} \in \mathbb{R} &\text{if } b^2-4ac>0\\
x_1=x_2 \in \mathbb{R} &\text{if } b^2-4ac=0\\
x_{1,2} \in \mathbb{C} &\text{if } b^2-4ac<0
\end{cases}
\end{equation}
\end{frame}

\begin{frame}\frametitle{The \AMS\ fonts}

Bạn có thể viết một công thức toán học, ví dụ:\pause
\TRON\begin{equation}
\nexists F(\boldsymbol{P}) : F(\boldsymbol{P}) \eqsim \iiint_V f(\boldsymbol{P}) \diff x \diff y \diff z
\end{equation}\TROF
~
\begin{equation}
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3}\\
a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3}\\
a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3}
\end{pmatrix}\pause
\begin{pmatrix}
x_1 \\ x_2 \\ x_3
\end{pmatrix}
\lessapprox
\begin{pmatrix}
y_1 \\ y_2 \\ y_3
\end{pmatrix}\pause
\end{equation}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Transitions}
\framesubtitle{Ví dụ về cách tạo ra khung}
\pause

\begin{block}{Sẵn sàng chưa!}\pause
Một tháng 30 ngày có bao nhiêu giây?
\end{block}
\end{frame}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Frame 99
\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Transitions}
\framesubtitle{Ví dụ về cách tạo ra khung}

\transboxin
\begin{block}{Trả lời:}
\hspace*{40pt} $30\times 24\times 60 \times 60$
\end{block}

\end{frame}

\begin{frame}\frametitle{The end}
\begin{center}
\fontsize{37}{35}\selectfont Happy TeXing\\ \makebox[\linewidth]{with the \alert{Beamer}!}

\end{center}
\end{frame}


\end{document}
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s