Hình ảnh

Lại cái bìa

Các chữ đổ bóng được thực hiện bằng metapost

Các bạn phải download file shadow.mp

verbatimtex
%&latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[charter]{mathdesign}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}

\begin{document}
etex

input shadow;

beginfig(1);
 shadowrect(btex \textbf{HÌNH HỌC} etex scaled 5, (4,-4),black);
 draw btex \textbf{HÌNH HỌC} etex scaled 5 withcolor yellow withpen pencircle scaled 10pt;
endfig;


beginfig(3);
 shadowrect(btex \textbf{GIẢI TÍCH} etex scaled 5, (4,-4),black);
 draw btex \textbf{GIẢI TÍCH} etex scaled 5 withcolor white withpen pencircle scaled 10pt;
endfig;
end.
verbatimtex
%&latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[charter]{mathdesign}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[vietnam]{babel}


\begin{document}
etex

input shadow;

beginfig(1);
 shadowrect(btex {\font\s=ugqb8v at 12pt \s ĐẠI SỐ MÁY TÍNH} etex scaled 3, (2,-2),black);
 draw btex {\font\s=ugqb8v at 12pt \s ĐẠI SỐ MÁY TÍNH} etex scaled 3 withcolor green withpen pencircle scaled 10pt;
endfig;
end.

biamoi

Advertisements

3 responses to “Lại cái bìa

 1. Em thấy cái bìa trong sách LTĐH môn toán của thầy tuy đơn giản nhưng rất đẹp. Thầy có thể post file code lên để mọi người học hỏi không thầy?

  • Phần này thầy có điều chỉnh lại để các bạn download đủ bộ về biên dịch thành một cái bìa hoàn chỉnh.

   Đây là cái bìa đầu tiên thầy thực hiện bằng latex, như em nhận xét nó rất đơn giản, nhưng màu sắc rực rỡ nên rất bắt mắt.Theo đề nghị của em, thầy post lên và không biên tập gì hết, dù sau nầy thầy giúp nhiều người làm những cái bìa đẹp hơn. Thầy sẽ post tuần tự cho đến khi xong, gồm bìa 1, bìa 4 và gáy:

   1. Biên dịch file sau đây (đặt tên là xanhduong.tex) để lấy một wallpaper màu xanh dương:

   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{geometry}
   \geometry{paperwidth=16cm, paperheight=24cm,top=0cm, bottom=0cm,left=0cm,right=0cm}
   \usepackage{color}
   \usepackage{pagecolor} 
   \begin{document}
   \thispagestyle{empty}
   \pagecolor{blue}
   \color{blue}{.} % để viết một ký tự lên trang này vì sợ rằng nếu không có ký tự nào pdflatex sẽ không biên dịch.
   \end{document}
   

   2. Download cái hình oval, thầy rất thích cái oval này, nó giống như ta thao tác khoanh một vùng trên tấm bảng. Hình oval này được vẽ bằng metapost, thầy copy lại và save thành file jpg.

   https://osshcmup.files.wordpress.com/2014/04/ovaly.jpg

   3. code của bìa 1

   bia1.tex

   \documentclass[12pt]{book}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{utopia}
   \usepackage{wallpaper}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{geometry}
   \geometry{paperwidth=16cm, paperheight=24cm,top=1cm, bottom=2cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
   \usepackage{color}
   
   \begin{document}
   \thispagestyle{empty}
   \ThisCenterWallPaper{1.5}{xanhduong.pdf} 
   \parindent=0pt
   \textbf{\begin{large}
   \begin{center}<strong>Phần này thầy có điều chỉnh lại để các bạn download đủ bộ về biên dịch thành một cái bìa hò
   {\color{yellow}{\color{white}\font\s=ubkd8v at 14pt\s TS. NGUYỄN THÁI SƠN}}
   \end{center}
   \end{large}}
   
   
   \vspace*{2.5cm}
   \begin{center}
   
   
   {\font\f=ugqb8v at 32pt \f {\color{yellow}Ôn luyện thi Đại học}\\ {\color{yellow}\font\f=ugqb8v at 40pt \f MÔN TOÁN}} \vspace*{3cm}
   \end{center} \vspace*{0cm}
   
   \hspace*{-11.5cm} \includegraphics[scale=.9]{ovaly.jpg} 
   
   \vspace*{-4cm}\hspace*{1cm}\parbox{10cm}{\font\to=uhvb8v at 30pt\to \begin{center}
   {\color{red}KHẢO SÁT HÀM SỐ} \\ \medskip VÀ {\color{blue}TÍCH PHÂN}
   \end{center}}
   \vfill
   
   \begin{center}
   \textbf{\color{white}NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM\\ TP HỒ CHÍ MINH}
   \end{center}
   \end{document}
   

   4. Tương tự như bước 1tạo một wallpaper màu vàng.
   5. Trước đây thầy chưa dùnng tcolor nhằm tạo ra 3 bảng màu trên một file, do đó thầy tách ra ba file và sau đó, nhập lại.

   bia41.tex

    
   \documentclass[12pt]{article}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{utopia}
   \usepackage{geometry}
   \geometry{paperwidth=16cm, paperheight=12cm,top=2cm, bottom=0cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
   \usepackage{color}
   \usepackage{pdfpages}
   \usepackage{wallpaper} 
   
   
   
   
   
   \begin{document}{
   \color{white}
    
   \ThisCenterWallPaper{3}{xanhduong.pdf}
    \thispagestyle{empty}
   \begin{center}
   \textbf{\color{white}\large CÙNG TÁC GIẢ}\\ \bigskip 
   \textbf{\color{yellow}Do Nhà Xuất bản Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh ấn hành}\medskip
   \color{white}
   
   \hrulefill
   
   \end{center}
   
   \begin{center}
   \textbf{\color{yellow}\large ĐÃ PHÁT HÀNH}
   \end{center}
   \begin{enumerate}
   \item \textbf{\color{white} \LaTeX\ - Sắp chữ, Vẽ hình và Đại số máy tính.}
   \item \textbf{\color{white} Ôn luyện thi Đại học Môn Toán - Khảo sát hàm số và Tích phân.}
   \end{enumerate}
   
   \begin{center}
   \textbf{\color{yellow}\large SẮP PHÁT HÀNH}
   \end{center}
   \begin{enumerate}
   \item \textbf{\color{white} Học và Sử dụng Ubuntu Linux.}
   \item \textbf{\color{white} Ôn luyện thi Đại học Môn Toán - Đại số và Lượng giác.}
   \end{enumerate}
   \end{document}
   

   bia42.tex

   \documentclass[12pt]{article}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{utopia}
   \usepackage{dingbat}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{geometry}
   \geometry{paperwidth=16cm, paperheight=5.5cm,top=0cm, bottom=0cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
   \usepackage{color}
   
   
   \begin{document}{
   
    
   \newpage
    \thispagestyle{empty}
    
   \textbf{Sách có bán tại:}\bigskip \ \bigskip
    
   \leftpointright \textbf{\color{magenta}NXB ĐHSP TP HCM, 280 An Dương Vương, Q5 }
    
   \leftpointright \textbf{\color{blue}Hệ thống Nhà sách Nguyễn Văn Cừ}
   
   \leftpointright \textbf{\color{blue}Nhà sách Hùng Vương, 369A Hùng Vương, Quận 5}
    
   \leftpointright \textbf{\color{blue}TTBDVH - LT ĐH 60 An Sương, 60 Quốc lộ 1A Phường Tân\\ \hspace*{1.3cm} Hưng Thuận Q12}\bigskip
   \end{document}
   

   bia43.tex

   \documentclass[12pt]{article}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{utopia}
   \usepackage{manfnt} 
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{wasysym}
   \usepackage{geometry}
   \geometry{paperwidth=16cm, paperheight=6.5cm,top=.5cm, bottom=2cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
   \usepackage{color}
   \usepackage{wallpaper} 
   
   
   \begin{document}
    \thispagestyle{empty}
    \ThisCenterWallPaper{9}{vang.pdf}
    
   \textbf{Tổng Đại lý phát hành:}
   
   \parbox{4cm}{\includegraphics[scale=.25]{tt.jpg}}\qquad \parbox{7cm}{\color{red}\textbf{NHÀ SÁCH TRƯỜNG THI}\\ {\color{blue}\textbf{30 đường 41 KDC Tân Qui Đông, Phường Tân Phong Quận 7}}\\
   \phone: 08 22289893-0908113349} \bigskip
   
   \ \hfill \textbf{\large GIÁ: 40.000 Đ}
   
   \end{document}
   

   và sau đây là bìa 4.

   bia4.tex

   \documentclass[12pt]{article}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{utopia}
   \usepackage{geometry}
   \geometry{paperwidth=16cm, paperheight=24cm,top=0cm, bottom=0cm,left=-.6cm,right=0cm}
   \usepackage{wallpaper} 
   
   \begin{document}
   \includegraphics[scale=1]{bia41.pdf} 
   
   \includegraphics[scale=1]{bia42.pdf}\vspace*{-1mm}
   
   \includegraphics[scale=1]{bia43.pdf} 
   \end{document}
   

   6. gáy 1cm (đối với sách khoảng 200 trang giấy ford 70)

   gay.tex

   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{utopia}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{geometry}
   \geometry{paperwidth=26cm, paperheight=1cm,top=0cm, bottom=0cm,left=0cm,right=0cm}
   \usepackage{color}
   \usepackage{pagecolor} 
   
   \begin{document}
   \pagecolor{magenta}
   \begin{center}
   \rotatebox{180}{\textbf{
   \color{white}{TS Nguyễn Thái Sơn \qquad \qquad KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ TÍCH PHÂN\qquad \qquad NXB ĐHSP TP HCM}
   }}
   \end{center}
   \end{document}
   

   7. Cuối cùng đây là cái bìa:

   \documentclass[12pt]{article}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage[paperwidth=33cm,paperheight=24cm,
   top=-2cm,bottom=0cm,left=-.6cm,right=0cm]{geometry}
   \begin{document}
   
   \includegraphics[scale=1]{bia4.pdf}%\hspace*{-.1cm}
   \rotatebox{90}{\includegraphics[scale=1]{gay.pdf}}\hspace*{-.1cm}
    \includegraphics[scale=1]{bia1.pdf} 
   \end{document}

   Đem file pdf này ra trung tâm chế bản, họ sẽ tách ra 4 màu và nhà in sẽ đổ mực vào tấm kẽm sẽ in ra một cái bìa rất rực rỡ.

 2. Vâng em cảm ơn thầy nhiều lắm. Bìa rất đẹp ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s