Thay đổi mặc định của LaTeX

Nhiều bạn trẻ đã đề nghị tôi hướng dẫn họ thực hiện môt số thao tác để văn bản \LaTeX của họ khi in ra (hoặc view trên màn hình) đáp ứng các yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. Tôi đã trả lời rằng trừ trường hợp bị bắt buộc các bạn không nên thay đổi các mặc định đươc thừa nhận bởi một cộng đồng mang tính toàn cầu này. Tuy nhiên một số thầy cô là giảng viên hướng dẫn (Luận văn tốt nghiệp đại học hay Luận văn Thạc sĩ) vốn quen sử dụng MS Word do đó họ rất dị ứng với cách dàn trang hoàn toàn tự động của \LaTeX và trong một chừng mực nào đó nó không tương tích với toàn thể, ví dụ với tổng biên tập của một số các tạp chí mà dàn trang chủ yếu chỉ dùng Word.

Nhưng nghĩ lại một số Nhà xuất bản lớn, ví dụ Springer Verlag hay Nhà xuất bản của một số trường đại học danh tiếng cũng có yêu cầu riêng với các tác giả muốn xuất bản các quyển sách tự mình đánh máy bằng \LaTeX. Do đó tôi viết bài này để giúp các bạn giải quyết đươc yêu cầu về dàn trang của một văn bản, một tài liệu hoăc một công trình khảo cứu được soạn bằng \LaTeX.

1. Vấn đề tiêu đề của chapter.

\LaTeX tự động tạo một khoảng trắng 50 pt kể từ đầu trang xuống để viết tiêu đề của chapter. Sau đó nó chừa tiếp 40 pt để trắng rồi mới viết dòng đầu tiên của chapter.  Để dễ hình dung 50pt là bao nhiêu các bạn tham khảo bảng đối chiếu sau đây:

pt point     (1 in = 72.27 pt)
pc pica     (1 pc = 12 pt)
in inch     (1 in = 25.4 mm)
bp big point   (1 in = 72 bp)
cm centimetre  (1 cm = 10 mm)
mm millimetre
dd didot point  (1157 dd = 1238 pt)
cc cicero    (1 cc = 12 dd)
sp scaled point (65536 sp = 1 pt)

Yêu cầu 1. Em không muốn khoắng trắng 50 pt này.

Các thao tác sau đây áp dụng cho tất cả các công việc sắp thực hiện. Các bạn nếu soạn văn bản bằng \documentclass{book} thì mở file book.cls save as thành mybook.cls. Biên tập file này và lưu vào thư mục có chứa file \TeX của các bạn. Tất nhiên file \TeX bây giờ phải điều chỉnh là \documentclass{mybook}.

Trong file mybook.cls các bạn tìm đến từ dòng 386-413.

\def\@makechapterhead#1{%
 \vspace*{50\p@}%
 {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
  \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
   \if@mainmatter
    \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
    \par\nobreak
    \vskip 20\p@
   \fi
  \fi
  \interlinepenalty\@M
  \Huge \bfseries #1\par\nobreak
  \vskip 40\p@
 }}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
          \@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
         \else
          \@makeschapterhead{#1}%
          \@afterheading
         \fi}
\def\@makeschapterhead#1{%
 \vspace*{50\p@}%
 {\parindent \z@ \raggedright
  \normalfont
  \interlinepenalty\@M
  \Huge \bfseries #1\par\nobreak
  \vskip 40\p@
 }}

Ở các dòng 387 và 407 các bạn thay

\vspace*{50\p@}%

thành

\vspace*{0\p@}%

Nếu các bạn muốn xóa luôn 40pt trắng sau tiêu đề chương (I “CAN” YOU) thì thực hiện tương tự cho các dòng 398 và 412.

Yêu cầu 2. Em muốn chương và tiêu đề chương ra chính giữa trang giấy.

Tìm đến dòng 391 và 397

 \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
    \par\nobreak
    \vskip 20\p@
   \fi
  \fi
  \interlinepenalty\@M
  \Huge \bfseries #1\par\nobreak

thay bằng:

\centerline{ \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter}
    \par\nobreak
    \vskip 20\p@
   \fi
  \fi
  \interlinepenalty\@M
\centerline{  \Huge \bfseries #1\par\nobreak}

Yêu cầu 3. Em muốn gạch dưới chữ Chương 1, Chương 2, v.v…

Tìm đến dòng 391

\huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter

thay bằng:

{\huge\bfseries \underline{\@chapapp\space \thechapter}}

2. Vấn đề font chữ của SECTION và SUBSECTION.

Để trình bày văn bản, \LaTeX set font chữ cho chapter, section, subsection và subsubsection như sau:

chapter: \Huge
section: \Large
subsection: \large
subsubsection: \normalsize

Nay các bạn muốn cỡ chữ của section và subsection bằng nhau.

Như đã nói ở trên, nếu các bạn soạn văn bản bằng \documentclass{book} thì mở file book.cls save as thành mybook.cls. Biên tập file này và lưu vào thư mục có chứa file \TeX của các bạn. Tất nhiên file \TeX bây giờ phải điều chỉnh là \documentclass{mybook}.

Tfim đến các dòng từ 414 – 425

\newcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
                  {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                  {2.3ex \@plus.2ex}%
                  {\normalfont\Large\bfseries}}
\newcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
                   {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                   {1.5ex \@plus .2ex}%
                   {\normalfont\large\bfseries}}
\newcommand\subsubsection{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                   {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                   {1.5ex \@plus .2ex}%
                   {\normalfont\normalsize\bfseries}}

điều chỉnh \Large và \large cho giống nhau. Ví dụ, nếu các bạn muốn section và subsection đều là \large (14pt) (nếu \documentclass là 12pt) thì ta sẽ điều chỉnh như sau:

\newcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
                  {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                  {2.3ex \@plus.2ex}%
                  {\normalfont\large\bfseries}}
\newcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
                   {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                   {1.5ex \@plus .2ex}%
                   {\normalfont\large\bfseries}}

thay chữ L (viết hoa) thành chữ l (viết thường).

Thông thường chữ trên section và subsection đều là \textbf, do đó nếu có công thức toán học các bạn cũng nên set boldface cho công thức toán học, ví dụ.

1.1 Giải phương trình ax^2+bx+c=0

nên đổi thành

1.1 Giải phương trình \mathbf{ax^2+bx+c=0}

dùng lệnh \mathbf

\section{Giải phương trình $\mathbf{ax^2+bx+c=0}$}

còn tiếp

Advertisements

173 responses to “Thay đổi mặc định của LaTeX

 1. Nguyễn Việt Hà

  Chào thầy em đang sử dụng Texstudio khi em chạy pdf báo lỗi Language definition file vietnam.ldf not found. Em sử dụng font {UTf8}.
  Em muốn sửa lỗi này cần phải làm gì thưa thầy.
  Em search tren google tìm file này download bổ sung nhưng k biết cách. Mong thầy chỉ dẫn .Em cám ơn thầy
  Nguyễn Việt Hà

  • Nếu em cài TeXLive và MiKTeX bản full thì font tiếng Việt đã được tự động cài đặt.

   Thầy giả sử là em đang sử dụng MiKTeX, không cài đặt MikTeX bản Full, và em đang sử dụng MS Windows. Khi em cài MiKTeX sẽ có một chương trình quản lý gói của MiKTeX (mở Start, MikTeX sẽ thấy) , chạy chương trình quản lý gói này và cập nhật thêm các gói vntex.

 2. Trần Lê Quyền

  Quả thật đây cũng là một vấn đề mà em thấy rất bức xúc: chuẩn luận văn cao học của trường yêu cầu khác với chuẩn tex. Điều này khiến những người cố gắng dùng tex trong luận văn của họ cảm thấy bị xúc phạm vậy.
  Thưa Thầy. Em dùng \documentclass{report} thì điều chỉnh theo các yêu cầu như trên bằng cách nào ạ? Em còn muốn có số trang lên đầu mỗi chương mới (theo chuẩn tex thì không có). Với lại em cũng không thấy file book.cls ở đâu. Xin Thầy hướng dẫn thêm.

   1. Nếu em cài TeXLive thì file book.cls nằm ở thư mục sau:
    texlive/2013/texmf-dist/tex/latex/base

    Nếu em sử dụng MS Windows và cài MiKTeX thì em tìm trong Program Files/MiKTeX/… /tex/latex/…
    tốt nhất em nên dùng Total Commander hoặc Windows Explorer để search đúng file book.cls

   2. Cách sửa (edit) file report.cls cũng tương tự và địa chỉ dòng cũng gần giống như ở trong file book.cls
   3. Thầy sẽ hướng dẫn cách đánh lại số trang ở trang có tiêu đề chương. Đây là việc rất buồn cười của những người dùng Word
   4. Lưu ý: Trừ trường hợp nhà trường yêu cầu nộp file doc, docx (thực ra đây là ép để lấy bản quyền của người viết ra bản Luận văn), ta vẫn có đủ các câu lệnh để biến file TeX với dạng xuất ra PDF hoàn tòan giống y chang với file Word khi xuất ra PDF từ font chữ, khỏang cách dòng, v.v…

 3. Trần Lê Quyền

  Theo sự hướng dẫn của Thầy, em đã đưa tiêu đề trang lên đầu và canh giữa được rồi. Em vẫn chưa biết làm sao để xuất hiện thêm số trang trên đầu chương mới nên đành chờ Thầy hướng dẫn thêm ạ.

  • Em mở file report.cls ra tìm đến dòng 361 sửa như sau:

   \def\@makechapterhead#1{%
    \vspace*{-50\p@}%
    {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
     \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
     \centerline{\thepage}
      \vspace*{20\p@}%
   \centerline{    \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter}%
       \par\nobreak
       \vskip 10\p@
     \fi
     \interlinepenalty\@M
    \centerline{  \Huge \bfseries #1}\par\nobreak
     \vskip 40\p@
    }}
   

   Thầy giải thích cho em hiểu việc sửa chữa như sau:

   Ở dòng 362 mới ra lệnh \vspace*{-50\p@}% để kéo tiêu đề chương lên đầu trang giấy
   Ở dòng 365 mới lệnh \centerline{\thepage} để đánh số trang ở đầu trang và đưa vào giữa trang
   lệnh ở dòng 366 mới \vspace*{20\p@}% để tạo khỏang cách 20pt giữa số trang và tiêu đề số chương
   dòng 367 mới đưa chữ chương và số chương ra giữa trang (em đã thực hiện)
   dòng 369 mới \vskip 10\p@ để tạo khỏang trống 10pt ngăn cách tên số chương và tên tiêu đề chương.
   dòng 372 mới đưa tên tiêu đề chương ra giữa trang giấy
   Chấp nhận khỏang trắng 40pt (mặc định) để viết dòng đầu tiên.

   Trong file tex em khai báo header để đưa số trang lên đầu trang

   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancy}
   \usepackage{times}
   \rhead{}
   \chead{\thepage}
   \lhead{}
   \lfoot{}
   \cfoot{}
   \rfoot{}
   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
   
 4. Question: Bắt đầu chương mới mà không sang trang mới?

  • Answers : Mở file book.cls hoặc report.cls

   tìm đến dòng 360 (đối với book.cls)

   \newcommand\chapter{\if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi               
   

   đổi thành

   \newcommand\chapter{%\if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi               
   
 5. Trần Tuấn Anh

  Thưa thầy cho em hỏi làm thế nào để thay đổi tên của Chương và section ạ? Chẳng hạn em muốn thay “Chương 1: Vector” thành “Bài 1: Vector” thì phải làm thế nào ạ?

  • Tìm file vncaps.tex, tìm đến dòng 35

   \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
   

   đổi thành

   %\def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
   \def\chaptername{B\`ai}%
   

   Tất nhiên lưu file này lại. Sau này nếu muốn trở lại như cũ, thì thay 2 dòng đó thành

   \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
   %\def\chaptername{B\`ai}%
   
   • Trần Tuấn Anh

    Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

    Thưa thầy cho em hỏi một vấn đề nhỏ là tại sao khi em dùng môi trường \equation thì không thể tạo tham chiếu đến phương trình trong môi trường này được (lúc tham chiếu thì xuất ra (??)), còn môi trường \align thì vẫn tham chiếu bình thường được ạ?

   • Em biên dịch pdflatex hai lần. Lần 1 nó sẽ tạo ra một file trung gian, lần 2 nó sẽ sử dụng file trung gian để tham chiếu.

   • Trần Tuấn Anh

    Em cám ơn thầy ạ.

 6. thưa thầy cho e hỏi
  em dung wintex thì làm thế nào thầy file book.cls tìm ở đâu thầy

 7. CẦN GẤP
  thưa thầy, e chỉnh canh giữa chương làm như thầy hd nhưng báo lỗi.chương trình ko dịch. làm sao cho nó chạy như ban đầu thầy. mong thầy giúp e.1 tuần nữa 3 nộp luận văn rồi.nhờ thầy.cảm ơn thầy

 8. e đã sửa dc.cảm ơn thầy rất nhiều
  thầy cho e hỏi: có thể thay đổi font (14pt) trong nội dung của phần Mục lục được ko thầy

 9. ví dụ
  mũi tên qua trái: \leftarrow phủ định : \nleftarrow
  ………………phải: \rightarrow phủ định: \nrightarrow
  ……………….lên: \uparrow phủ định:????????
  ………….xuống: \downarrow .phủ định: ????????
  lệnh phủ định của mũi tên đi lên và đi xuống là lệnh gì thầy.
  cảm ơn thầy

 10. Thưa thầy, làm thế nào để canh giữa “Tài liệu tham khảo” và chuyển thành chữ in trong WinEdt

  • Thầy giả sử em sử dụng \documentclass{report}

   em mở file report.cls tìm đến dòng 670

   {\chapter*{\bibname}%

   em đổi thành

   {\chapter*{\centerline{\MakeUppercase\bibname}}%

   rồi save lại.

   Đối với book.cls cũng thực hiện tương tự.

 11. that su cam on thay.nho thay e hoc va su dung phan mem latex tot hon..
  thầy cho e hỏi:
  1/ thay đổi font chữ của nội dung trong Muc luc thi lam sao thầy?
  2/ thầy cho e xin goi usepackage{MnSymbol} và cài đặt như thế nào thầy

  • Thay chua can thiep vao code duoc. Tam thoi em thuc hien nhu sau:

   Gia su em dang soan file luanvan.tex

   em mo file luanvan.toc, o dong dau tien sau

   \select@language {vietnam}

   em them \large (neu \documentclass[12pt]{report}) thi \large se la font 14.4pt nhu vay file
   luanvan.toc cua em se la

   \select@language {vietnam}\large

   save file toc va bien dich se co hieu qua.

   Chu y file nay thuong xuyen refresh em em chi nen thuc hien mot lan duy nhat va la lan cuoi cung. Vi khi refresh no se tro lai nhu cu. Khi do em lai lam theo huong dan nhu tren.

   Rieng doi voi font MnSymbol em download va nghien cuu cach cai dat tu
   http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/mnsymbol

   neu cai khong duoc tuc la \nupaarow khong thuc hien duoc thay se huong dan cai MnSymbol sau.

 12. Thưa thầy,e sử dụng Winedt . e làm cả 2 yêu cầu chưa được thầy ơi

  1/Theo giả sử của thầy thì trong file “luanvan.toc” của e ko có\select@language {vietnam}
  cụ thể nó như sau:
  \contentsline {chapter}{\MakeUppercase {L\IeC {\`\ohorn }i m\IeC {\h \ohorn } \IeC {\dj }\IeC {\`\acircumflex }u}}{1}{chapter*.5}
  \contentsline {chapter}{\numberline {1}\relax \fontsize {17.28}{22}\selectfont \MakeUppercase {nh\IeC {\~\uhorn }ng ki\IeC {\’\ecircumflex }n th\IeC {\’\uhorn }c c\IeC {\ohorn } b\h an}}{4}{chapter.1}
  \contentsline {section}{\numberline {1.1} M\IeC {\ocircumflex }\IeC {\dj }un v\`a m\IeC {\ocircumflex }\IeC {\dj }un n\IeC {\d \ocircumflex }i x\d a.}{4}{section.1.1}
  \contentsline {section}{\numberline {1.2}\relax \fontsize {14.4}{18}\selectfont M\IeC {\d \ocircumflex }t s\IeC {\’\ocircumflex } kh\’ai ni\IeC {\d \ecircumflex }m v\`a k\IeC {\’\ecircumflex }t qu\h a kh\’ac.}{9}{section.1.2}
  \contentsline {chapter}{\numberline {2} \relax \fontsize {17.28}{22}\selectfont \MakeUppercase {m\IeC {\ocircumflex }\IeC {\dj }un v\`a v\`anh gi\h a $QP-$n\IeC {\d \ocircumflex }i x\d a}}{14}{chapter.2}
  \contentsline {section}{\numberline {2.1}\relax \fontsize {14.4}{18}\selectfont \IeC {\DJ }\d inh ngh\~ia, v\’i d\d u v\`a m\IeC {\d \ocircumflex }t s\IeC {\’\ocircumflex } t\’inh ch\IeC {\’\acircumflex }t.}{14}{section.2.1}
  \contentsline {section}{\numberline {2.2}M\IeC {\ocircumflex }\IeC {\dj }un gi\h a qp-n\IeC {\d \ocircumflex }i x\d a tr\IeC {\ecircumflex }n v\`anh t\IeC {\d \uhorn } \IeC {\dj }\IeC {\`\ocircumflex }ng c\IeC {\’\acircumflex }u.}{20}{section.2.2}
  \contentsline {chapter}{\numberline {3} \relax \fontsize {17.28}{22}\selectfont \MakeUppercase {m\IeC {\ocircumflex }\IeC {\dj }un v\`a v\`anh gi\h a $QGP-$n\IeC {\d \ocircumflex }i x\d a}}{23}{chapter.3}
  \contentsline {section}{\numberline {3.1}\relax \fontsize {14.4}{18}\selectfont C\’ac \IeC {\dj }\d inh ngh\~ia, t\’inh ch\IeC {\’\acircumflex }t v\`a v\’i d\d u. }{23}{section.3.1}
  \contentsline {section}{\numberline {3.2}\relax \fontsize {14.4}{18}\selectfont M\IeC {\ocircumflex }\IeC {\dj }un gi\h a qgp-n\IeC {\d \ocircumflex }i x\d a tr\IeC {\ecircumflex }n v\`anh t\IeC {\d \uhorn } \IeC {\dj }\IeC {\`\ocircumflex }ng c\IeC {\’\acircumflex }u v\`a c\’ac i\IeC {\dj }\IeC {\ecircumflex }an c\IeC {\d \uhorn }c \IeC {\dj }\d ai.}{30}{section.3.2}
  \contentsline {chapter}{\MakeUppercase {K\IeC {\’\ecircumflex }t Lu\IeC {\d \acircumflex }n}}{34}{chapter*.11}
  \contentsline {chapter}{\relax \fontsize {17.28}{22}\selectfont \MakeUppercase {t\`ai li\IeC {\d \ecircumflex }u tham kh\h ao}}{35}{chapter*.12}

  2/ trong mục lục được dich ra như sau
  Lời mở đầu
  1 Những kiến thức cơ bản
  1.1…..
  1.2….
  …..

  e muốn đổi thành
  Lời mở đầu
  Chương 1. Những kiến thức cơ bản
  1.1….
  1.2….
  e phải làm như thế nào thầy

  • Khong sao ca. Em se viet \large vao truoc dong dau tien.

   Em mo file report.cls tim den dong 631
   #1 \nobreak\hfil \nobreak\hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par

   em doi thanh
   \textbf{Ch\uhorn \ohorn ng} #1 \nobreak\hfil \nobreak\hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par

   save lai va bien dich tiep file tex. Luu y em sau chu Chuong 1 khong nen co dau cham. Neu muon co dau cham do em phai can thiep thu cong vao file luanvan.toc va cung chi thuc hien mot lan duy nhat va la lan cuoi cung vi sau do no se refresh lai.

   Truoc khi ket xuat ra ban in cuoi cung, em mo file luanvan.toc chen vao dong dau tien chu \large

 13. e muốn mua sách latex của thầy về học thêm.hiện e đang ở đn.e có thể tìm mua sách latex ở đâu thầy. e đi dạo khá nhiều hiệu sách nhưng tài liệu latex thật hiếm.
  e cảm ơn thầy.

 14. e làm như thầy hướng dẫn nhưng trươc “lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo” xuất hiện “chương” ở phía trước.làm sao xóa nó đây thầy.

  nhờ thầy hdan e cài thêm gói MnSymbol

  • Đó là vì các mục đó em đã cho vào chế độ chapter.

   Em không nên viết \chapter*{Lời nói đầu}

   mà ở trang có Lời nói đầu em viết (bất cứ chỗ nào trong trang, ví dụ sau chữ Lời nói đầu):
   \addcontentsline{toc}{chapter}{Lời nói đầu}

   tương tự ở trang có tài liệu tham khảo em viết
   \addcontentsline{toc}{chapter}{Tài liệu Tham khảo}

 15. thưa thầy
  code:
  \chapter*{\begin{center}\LARGE \MakeUppercase{kết luận}\end{center}}
  \addcontentsline{toc}{section}{\Large \MakeUppercase{Kết luận}}

  e làm như trên thì sẽ mất chữ “chương” phía trc. nhưng nó thuộc section như vầy có đung ko thầy?

  e chỉnh giảm khoảng trắng từ tiêu đề chương đến dòng đầu tiên

  theo hd của thầy thì đã làm dc rồi. Ngc lại, giờ e muốn tăng khoảng trắng thì e tăng thông số lên nhung ko được thầy.
  nhờ thầy giúp e.e cảm ơn thầy

  • Kết luận em chỉ set font, fontsize, centerline v.v… rồi sau đó viết nội dung của kết luận, không đưa nó vào chapter.

   vì vậy

   \chapter*{\begin{center}\LARGE \MakeUppercase{kết luận}\end{center}}
   \addcontentsline{toc}{section}{\Large \MakeUppercase{Kết luận}}

   em chỉ cần

   \addcontentsline{toc}{chapter}{\Large \MakeUppercase{Kết luận}}

   ý là Kết luận là … chỉ là kết luận, nhưng đưa vào bảng Mục lục nó sẽ được xếp ngang hàng với các chapter.

   Về khỏang trắng giữa tiêu đề chương và dòng đầu tiên, em tăng tới một lúc nào đó nó sẽ dừng lại không tăng nữa. Nếu em muốn tăng thêm em sẽ thêm vào ngay sau \chapter{} lệnh \vspace*{2cm} để tăng thêm 2cm và đã làm cho một chương, các chương sau cũng thế.

 16. thầy cho e hỏi
  e có văn bản gồm 2 cột. bây giờ e muốn đóng khung văn bản và có vẽ đường phân cách giữa 2 cột nữa thì làm sao thầy.

  • \begin{tabular}{|c|}
   \hline 
   \parbox{.85\textwidth}{\ \\
   \parbox{.4\textwidth}{Giá vàng thế giới giảm 10 USD/ounce, tương đương 255.000 đồng/lượng, xuống mức 1.231,5 USD/ounce nhưng giá vàng miếng SJC lại giảm đến 710.000 đồng/lượng, bán ra còn 35,23 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ tháng 1-2011.\\
   Sau cú giảm này, chênh lệch giá vàng trong nước – thế giới rút ngắn còn 3,88 triệu đồng/lượng.\\ }\quad \vrule width .4mm height 3cm depth 3cm\quad
   \parbox{.4\textwidth}{\ \\ Đây là lần hiếm hoi giá vàng trong nước giảm mạnh hơn giá vàng thế giới. Lý giải về điều này, các công ty vàng cho rằng lực bán trên thị trường tăng vọt vào chiều nay do phần lớn phân tích đều theo hướng giá vàng trong nước và thế giới còn giảm mạnh hơn, đặc biệt khi nhiều thị trường quan trọng như Mỹ và Châu Âu sắp bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.\\
   Tâm lý sợ hãi đang bao trùm toàn thị trường khiến nhiều người mua vàng trước đây đã tung ra bán.\\ }
   \ } \\ 
   \hline 
   \end{tabular} 
   
 17. thua thầy, cho e xin mấu powerpoint cho Winedt với thầy
  e có chạy thử file tex powerpoin
  -lần thứ nhất nó thông báo
  the required file
  tex/latex/ms/everyshi.sty
  is missing. it is a part of the following package ms

  thi sua lam sao thay

 18. Dạ thưa thầy, em muốn thay đổi “Chương” thành “Phần” thì thay đổi như thế nào ạ

  • Tìm file vncaps.tex, tìm đến dòng 35

   \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
   

   đổi thành

   %\def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
   \def\chaptername{Ph\`\acircumflex n}%
   

   Tất nhiên lưu file này lại. Sau này nếu muốn trở lại như cũ, thì thay 2 dòng đó thành

   \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
   %\def\chaptername{Ph\`\acircumflex n}%
   
 19. Dạ em cám ơn thầy

 20. Thầy ơi em đang làm một bài tiểu luận (kiểu tài liệu là report) thì gặp 2 vấn đề sau, mong thầy giúp đỡ:
  1. Làm thế nào để đổi kích thước font chữ của chương ạ (mặc định là Huge lớn quá ạ), em đã thử nhiều lần mà không được.
  2. Em dùng: (phần này em không dùng \chapter)
  \section{Lý do chon đề tài}
  \section{Mục đích nghiên cứu}
  Thì được:
  1. Lý do chon đề tài
  2. Mục đích nghiên cứu
  Sau đó em dùng:
  \chapter{Một số khái niệm cơ bản}
  \section{Phương pháp luận}
  thì trở thành
  3. Phương pháp luận
  Vậy làm sao để \section này trở thành số 1. Nghĩa là
  Chương 1 Một số khái niệm cơ bản
  1. Phương pháp luận
  Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

  • 1. Làm thế nào để đổi kích thước font chữ của chương ạ (mặc định là Huge lớn quá ạ), em đã thử nhiều lần mà không được.

   em tìm file report.cls đền các dòng

   \def\@makechapterhead#1{%
    \vspace*{50\p@}%
    {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
     \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
       \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
       \par\nobreak
       \vskip 20\p@
     \fi
     \interlinepenalty\@M
     \Huge \bfseries #1\par\nobreak  
     \vskip 40\p@
    }}
   

   sửa thành

   \def\@makechapterhead#1{%
    \vspace*{50\p@}%
    {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
     \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
       \large\bfseries \@chapapp\space \thechapter
       \par\nobreak
       \vskip 20\p@
     \fi
     \interlinepenalty\@M
     \Large \bfseries #1\par\nobreak  
     \vskip 40\p@
    }}
   

   sửa huge thành large và Huge thành Large

  • Lưu ý câu hỏi của em chưa qua test nên không có chuyện văn bản sẽ hiển thị thành
   1. Lý do chon đề tài
   2. Mục đích nghiên cứu

   \chapter{Một số khái niệm cơ bản}
   \section{Phương pháp luận}
   thì trở thành
   3. Phương pháp luận

   thực tế em xem bên writelatex.com

   https://www.writelatex.com/600059dxyhvp#/1223023/

 21. Thầy ơi.cho em xin cái bìa luận văn thạc sĩ (2 bìa nghe thầy:bìa trong +bìa ngoài) .e đang cần gấp.nhờ thầy ạ

 22. Vâng em có chỗ nhầm lẫn. Ý em là khi biên dịch làm sao để xuất hiện như sau:
  1 Lý do chon đề tài (không phải là 0.1 Lý do chon đề tài)
  2 Mục đích nghiên cứu (không phải 0.2 Mục đích nghiên cứu)
  Chương 1
  Một số khái niệm cơ bản
  1.1 Phương pháp luận
  Chương 2
  ……………
  2.1 ……
  Mong thầy giúp. Em cảm ơn thầy nhiều.

  • các mục

   1 Lý do chon đề tài
   2 Mục đích nghiên cứu

   không cần cấu trúc do đó có thể viết

   \section*{1. Lý do chon đề tài}

   \section*{2. Mục đích nghiên cứu}

   khi vào chương 1, tất nhiên sẽ có sự đánh số như em mong muốn.

 23. hanhyen@gmail.com

  Dạ thưa thầy, em muốn hiển thị là đánh số 1.1.5.1 thì em có thể làm thế nào vậy Thầy? em thử nhưng không có \subsubsubsection .
  Em cám ơn Thầy.

 24. Cảm ơn thầy em làm được rồi. Em còn một vướng mắc nữa là em tạo chương theo lệnh
  \chapter{Phép duy vật biện chứng – cơ sở phương pháp luận trong giảng dạy, nghiên cứu toán}
  thì kết quả tiêu đề chương bị dàn hang ngang vượt cả giới hạn trang giấy, làm thế nào để khắc phục vậy thầy?

 25. Dạ,Thầy ơi … tai trong mục 1.1.5 có 3 mục nhỏ nữa mà em muốn hiển thị trong Mục lục \tableofcontents mà em không biết làm sao ….Thầy chỉ em với. Em cám ơn Thầy.
  Em dùng
  \subsubsection*{1.1.5..1}
  \subsubsection*{1.1.5.2}
  \subsubsection*{1.1.5.3}
  Dạ, nó không hiển thị trong Mục Lục.

 26. Thầy cho phép em hỏi sao mà khi chọn \part{.} thì trang liền sau \LaTeX thường bỏ trống vậy Thầy? có cách nào để khắc phục không Thầy??? Em cám ơn ạ.

  • đó là \LaTeX, sau trang \part bỏ trắng, \chapter bao giờ cũng nằm ở trang lẻ. Do đó nó phải bỏ trắng trang chẵn sau \part

  • sau trang part là trang số chẵn, sau đó bắt đầu một chương. Theo thông lệ quốc tê, bắt đầu chương trên một trang số lẻ nên LaTeX bỏ trang chẵn đó. Hãy lấy một quyển sách bất kỳ của những NXB lớn nhu Springer Verlag em sẽ thấy họ bỏ trắng trang chẵn sau \part. Nếu em không muốn thế, em đừng tạo \part.

   • hanhyen@gmail.com

    Dạ, em đã hiểu rồi ạ.
    Năm ngoái nhóm em dùng \LaTeX để soạn đề tài của môn Hình học vi phân, khoảng hơn 450 trang. Sau khi in ra thì tụi em đã bỏ tất cả các trang giấy trắng sau \part vì cứ tưởng là bị lỗi. Hôm nay em cám ơn Thầy rất
    nhiều vì đạ giải thích. Chúc Thầy buổi chiều vui vẻ @.@

 27. Tại dùng điện thoại nên em viết sai chữ “đã” thành “đạ” và xuống hàng không đúng ở trên. Kính mong Thầy thông cảm. Em cám ơn Thầy rất nhiều và xin chào Thầy ạ!

 28. Vâng em cảm ơn thầy rất nhiều, những thắc mắc em đặt ra luôn được thầy giải đáp tận tình. Em mới tiếp cận Tex mới đây mà không qua trường lớp nào chủ yếu là tự học, do đó có rất nhiều thắc mắc và chắc chắn sẽ làm phiền thầy rất nhiều. Chúc thầy dồi dào sức khỏe và công tác tốt.

 29. Thưa thầy em là một giáo viên Toán đang chập chững tìm hiểu về Tex nên có những thắc mắc rất “cơ bản” mong được thầy giúp đỡ:
  1. Em đọc 1 số tài liệu hướng dẫn dùng lệnh \limits để đưa cận của tích phân về đúng vị trí như SGK bằng khai báo \usepackge[intlimits]{amsmath} nhưng máy toàn báo lỗi. Cụ thể bài của em như sau:
  \documentclass[11pt]{article}
  \usepackage{amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \usepackage[intlimits]{amsmath}
  \usepackage{enumerate}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage[unicode]{hyperref}
  \usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1.5cm, right=1.5cm] {geometry}
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
  \usepackage{graphicx}
  \begin{document}
  Tính tích phân $\intlimits_0^1\left(x^2+1\right)\mathrm{d}x$
  \end{document}
  2. Làm sao em có thể tạo ra dấu ngoặc kép đẹp going như trong word (dạng dấu hỏi ngược) chứ không phải “như thế này” (trông xấu lắm thầy ơi).
  3. Bắt đầu mỗi chương mặc định Latex sẽ sang một trang mới. Bây giờ em muốn có PHẦN NỘI DUNG ngay trên đầu trang của chương 1 thì em phải làm thế nào? Theo cách hướng dẫn của thầy bắt đầu 1 chương mới mà không sang trang thì số trang nó bị di chuyển xuống gần PHẦN NỘI DUNG quá thầy ạ.
  Em cảm ơn thầy, mong nhận được trả lời của thầy

  • 1. Em đọc 1 số tài liệu hướng dẫn dùng lệnh \limits để đưa cận của tích phân về đúng vị trí như SGK bằng khai báo \usepackge[intlimits]{amsmath} nhưng máy toàn báo lỗi. Cụ thể bài của em như sau:

   \documentclass[11pt]{article}
   \usepackage[intlimits]{amsmath}
   \usepackage{enumerate}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage[unicode]{hyperref}
   \usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1.5cm, right=1.5cm] {geometry}
   \renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
   \usepackage{graphicx}
   \begin{document}
   Tính tích phân $\int\limits_0^1\left(x^2+1\right)\mathrm{d}x$
   \end{document}
   

   2. Làm sao em có thể tạo ra dấu ngoặc kép đẹp giốing như trong word (dạng dấu hỏi ngược) chứ không phải “như thế này” (trông xấu lắm thầy ơi).

   Muốn như word em phải dùng font times. Dấu ngoặc kép em sẽ gõ như sau:

   “Tính tích phân”

   ở trên bàn phím dưới , phím đầu tiên bên trái trước phím số 1 em gõ hai lần dấu `, khi đóng em gõ hai lần phím ‘ (dấu nháy) chứ không gõ ” [SHIFT][‘]

   \documentclass[11pt]{article}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{times} 
   \usepackage[unicode]{hyperref}
   \usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1.5cm, right=1.5cm] {geometry}
   \renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
   \usepackage{graphicx}
   \begin{document}
   
   
   ``Tính tích phân'' 
   \end{document}
   

   Thầy chưa hiểu câu hỏi 3 của em lắm.

 30. Thưa thầy giả sử em có tài lieu (kiểu report) có cấu trúc như sau
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chon đề tài
  2. Đối tượng nghiên cứu
  3. Phương pháp nghiên cứu
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1 ………………..
  Ý em là bây giờ ở đầu trang Chương 1 có cụm từ PHẦN NỘI DUNG ngay trên đầu trang đoa thầy.

  • \documentclass[12pt,a4paper]{report}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \begin{document}
   \chapter{Trong phần xét hỏi} \vspace*{-5cm}

   \textbf{{\huge PHẦN NỘI DUNG} }

   \vspace*{5cm}

   Trong phần xét hỏi, các bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng ý với những cáo buộc phạm tội trong cáo trạng trước hội đồng xét xử.
   \end{document}

 31. Em làm được rồi. Cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy. Chúc thầy và gia đình đón năm mới an khang, thịnh vượng.

 32. Em đang làm một tiểu luận môn Toán có phần tài lieu tham khảo, nhưng khi input vào main file thì báo lỗi. Mong thầy giúp em với. Em gửi file qua mail cho thầy. Mong nhận được hồi âm của thầy.

 33. e chào thầy xin thầy cho e hỏi dấu ngoặc đồng thời gói lệnh là j ạ

 34. Em đang làm tiểu luận môn Toán. Em gặp một số vấn đề sau mong thầy giúp đỡ:

  1. Em đã đặt lệnh không đánh số trang ở trang mục lục nhưng khi phần mục lục dài thành 2 trang thì 2 trang này lại bị đánh số.

  2. Em đặt lệnh để số trang lên đầu trang, vậy mà phần tài lieu tham khảo có 2 trang thì 1 trang đánh số trang ở dưới còn trang kia ở bên trên.

  3. Chữ mục lục nằm quá sâu ở dưới giong như chữ Chương, em tìm cách kéo lên going như chữ chương hay dung lệnh \vspace cũng không được.

  Mong thầy giúp đỡ cho em. Em cảm ơn thầy!

  • 1. Em đã đặt lệnh không đánh số trang ở trang mục lục nhưng khi phần mục lục dài thành 2 trang thì 2 trang này lại bị đánh số.

   \pagestyle{empty}
   \pagenumbering{gobble}
   \tableofcontents

   3. Chữ mục lục nằm quá sâu ở dưới giong như chữ Chương, em tìm cách kéo lên going như chữ chương hay dung lệnh \vspace cũng không được.

   Mở file report.cls tìm đến dòng 381

   \def\@makeschapterhead#1{%
    \vspace*{50\p@}%
    {\parindent \z@ \raggedright
     \normalfont
     \interlinepenalty\@M
     \Huge \bfseries #1\par\nobreak
     \vskip 40\p@
    }}
   

   đổi thành

   \def\@makeschapterhead#1{%
    \vspace*{-50\p@}%
    {\parindent \z@ \raggedright
     \normalfont
     \interlinepenalty\@M
     \Huge \bfseries #1\par\nobreak
     \vskip 40\p@
    }}
   

   nếu cần thiết điều chỉnh \vspace*{-50\p@}% cho phù hợp.

 35. Có cách nào đưa số trang lên đầu trang ở mục Tài liệu tham khảo không vậy thầy?

  • Em gửi cho thầy vài trang của file TeX, khai báo của file TeX trong đó định rõ kích thước trang giấy: paperwidth, paperheight, top, bottom, left, right trong geometry, thầy sẽ hướng dẫn một phương pháp thủ công nhưng hết sức hữu hiệu gần như vạn năng để thực hiện tất cả mọi điều về việc đánh số trang.

 36. Nguyễn Thị Thu

  em chào thầy ạ! Thưa thầy em bây giờ cũng mới tập sử dụng với tex nên cũng chưa được thạo lắm ạ, thầy cho em hỏi 1 chút về phần mềm wintpic để vẽ hình rồi chèn vào tex ạ. em vẽ được 1 số hình cơ bản, nhưng trong hình có phần phải chèn chữ vào, em chèn chữ không có dấu thì không vấn đề gì nhưng khi chèn chữ có dấu thì chạy lại không được ạ. Thầy có thể chỉ giúp em phần đấy không ạ!
  Em cảm ơn thầy ạ!

  • em nên dùng geogebra, vẽ hình xong xuất ra file tex rồi chèn vào văn bản. Vì là văn bản nên tiếng Việt hiển thị rõ ràng. Hiên nay số người sử dụng geogebra rất đông, kể cả những người chỉ dùng word.

 37. Nguyễn Thị Thu

  Dạ vâng. em làm được rồi thầy ạ. đúng là dùng geogebra tiện hơn nhiều thầy ạ. Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. E thật sự là không nghĩ là thầy lại reply lại nhanh như vậy ạ.hhhi

 38. Em chào thầy, em đang làm về Latex và dùng book,cls, em muốn trang trí phần tài liệu tham khảo giống hệt như với phần chương thì phải làm thế nào ạ.

 39. Dạ, chẳng hạn như,:
  1 .trên cùng là một dòng kẻ ngang
  2. CHƯƠNG 1 (2,…)
  3. Một dòng kẻ ngang khác.
  4. Tên chương.
  Bây giờ em muốn mục tài liệu tham khảo cũng giống kiểu như thế,
  nghĩa là
  1 .trên cùng là một dòng kẻ ngang
  2. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  3. Một dòng kẻ ngang khác.
  rồi đến tên các tài liệu tham khảo.
  Em cám ơn thầy nhiều.

 40. Dạ, đây ạ:
  \titleformat{\chapter}[display]
  {\normalfont\Large\filcenter\sffamily}
  {\titlerule[1pt] \vspace{1pt}\titlerule \vspace{1pc}%
  \LARGE\MakeUppercase{\chaptertitlename} \thechapter}
  {1pc}
  { \titlerule
  \vspace{1pc}%
  \Huge}

 41. Thầy cho em hỏi?
  Em muốn đánh số 10 trang đầu là chữ số La mã hoặc là không đánh số trang, các trang sau thì đánh số bắt đầu lại từ số 1. Vậy em phải làm như thế nào ạ? (Cám ơn thầy)

  • \documentclass[12pt,a4paper]{article}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{times} 
   \begin{document}
   \pagenumbering{roman}
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   
   \setcounter{page}{1}
   \pagenumbering{arabic}
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   
   Theo đó, giáo viên Lâm Văn Tú bị xử lý mức cảnh cáo do có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự đồng nghiệp, gián tiếp dẫn tới chuyện giáo viên Điệp bị hành hung.\newpage
   \end{document}
   
 42. thay oi tim luanvan.toc o cho nao vay thay. em tim khong thay a mong thay chi giup

  • em phải có file luanvan.tex, có lệnh \tableofcontents và chạy ít nhất hai lần file tex đó. Tại thư mục chứa file luanvan.tex sẽ có file luanvan.toc, file này được tự động tạo ra và gần như không hiệu chỉnh được vì nó luôn luôn được update.

 43. Em chào thầy: cho em hỏi là em muốn thay đổi kích thước của từ ” Mục lục” khi dùng lệnh :
  \tableofcontents
  Em thấy các bài hướng dẫn trước của thầy chỉ hướng dẫn về thay đổi các kích thước về chapter, section và subsection thôi ạ. Em dùng
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  Em xin cảm ơn và chúc thầy sức khỏe ạ

  • em viết thêm lệnh sau đây \def\contentsname{M\d{u}c l\d{u}c}%
   trước \tableofcontents

   sau đó em tuỳ tuỳ chỉnh kích thước của chữ M\d{u}c l\d{u}c, ví dụ

   \def\contentsname{\Large M\d{u}c l\d{u}c}%

 44. e chào thầy, cho e hỏi muốn phần subsection không có trong mục lục phải làm sao thầy.

 45. em chào thầy, thầy cho em hỏi làm sao phần mục lục trong tất cả đều sát lề trái? Theo mặc định, khi làm mục lục trong latex thì các thư mục con sẽ lùi vào một chút nhưng quy định của trường em khi viết báo cáo đồ án tốt nghiệp là tất cả phải sát lề trái! Thầy giúp em được không, 1 tuần nữa em phải nộp rồi!
  Ngoài ra em cũng muốn chương và tiêu đề chương nhích lên ngay đầu trang (giống bên word), hiện tại các tiêu đề chương của em gần như nằm giữa trang!
  em cảm ơn thầy nhiều!

  • bây giờ thầy đi dạy, tối thầy sẽ trả lời em. Yên tâm

   • Đại Nguyên

    Dạ, em cảm ơn thầy! Thầy nhiệt tình quá! Giờ thì ngồi “chờ thầy nơi ấy” vậy! hihi
    Chúc thầy sức khỏe!

   • Đại Nguyên

    Thầy ơi, vẫn chưa có câu trả lời cho em hả thầy?

   • Giả sử em sử dụng \documentclass{book},
    em tìm file book.cls tìm đến các dòng 640-644 điều chỉnh

    \newcommand*\l@section{\@dottedtocline{1}{1.5em}{2.3em}}
    \newcommand*\l@subsection{\@dottedtocline{2}{3.8em}{3.2em}}
    \newcommand*\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{7.0em}{4.1em}}
    \newcommand*\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{10em}{5em}}
    \newcommand*\l@subparagraph{\@dottedtocline{5}{12em}{6em}}
    

    thành

    \newcommand*\l@section{\@dottedtocline{1}{0em}{2.3em}}
    \newcommand*\l@subsection{\@dottedtocline{2}{0em}{3.2em}}
    \newcommand*\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{0em}{4.1em}}
    \newcommand*\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{0em}{5em}}
    

    save thành một file, ví dụ buk.cls lưu tại thư mục có chứa file tex.
    Ngoài ra em viết lại khai báo \documentclass trước đây là book.cls nay thành buk.cls

   • Đại Nguyên

    Em đã chỉnh được mục lục rồi, cảm ơn thầy nhiều! Chúc thầy luôn mạnh khỏe!

 46. thưa thầy, em chèn hình bằng lệnh này
  \begin{center}
  \includegraphics[scale=0.5]{./pic/dothi.jpg}
  \end{center}
  nhưng không có chỉ số hình.
  Vậy em muốn có chỉ số hình, VD Hình 1 thì làm thế nào ạ?
  và e muốn section căn chỉnh giữa thì phải làm thế nào ạ?

  • \begin{figure}[ht]
   	\centering
   \includegraphics[scale=0.5]{./pic/dothi.jpg}caption{\textbf{Phân bổ thời gian trong tiết học hỗn hợp}}
   	\label{fig1}
   \end{figure}
   
   • thưa thầy, em dùng texmaker, khi chèn hình k cần \begin{figure} mà dùng lệnh như trên của em là được nhưng k có chỉ số hình,, e dùng \begin{figure} thì k chạy được, vậy phải làm sao ạ?
    và thầy cho e hỏi tại sao khi e cho khổ giấy nhỏ thì chữ lại to ra ạ?

   • Có thể em khai báo thiếu

    \usepackage{graphicx}

    “chữ x cuối cùng”

    Xem online

    \documentclass[12pt,a4paper]{book}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage[vietnam]{babel}
    \usepackage{amsmath}
    \usepackage{amsfonts}
    \usepackage{amssymb}
    \usepackage{graphicx}
    \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
    \begin{document}
    \begin{figure}[ht]
    	\centering
    \includegraphics[scale=.125]{qhcasio.jpg} 
    \caption{\textbf{Cháu ngoại}}
    	\label{fig1}
    \end{figure}
    
    \end{document}
    
  • \begin{center}
   \section{abc}
   \end{center}

 47. thưa thầy, em dùng textmaker thì file book.cls nằm ở đâu ạ?

  • nếu em cài MiKTeX thì tìm thư mục miktex trên cây thư mục của Windows. Tìm trên thư mục MikTeX/…/tex/latex/base/book.cls

   Ngoài ra em có thể dùng windows explorer để search file book.cls

 48. em tìm thấy file book cls rồi, em hỏi thầy câu hỏi trên thôi ạ

 49. Chúc Thầy buổi tối thật vui vẻ và làm việc thật tốt.

 50. Dạ, học rồi. Mai thi mà. Thầy đừng delete nhé để xem cho vui (=^.^=)

 51. thưa thầy, em muốn căn chỉnh section ra giữa trang thì sửa trong file book.cls chỗ nào ạ, em dùng texmaker ạ


  • 2. em muốn cỡ chữ trong phần mục lục nhỏ đi
   3. dịnh nghĩa, định lí đánh theo số tự động thì bị cách dòng một khoảng lớn hơn bình thường nhiều
   thì khắc phục thế nào ạ?
   em cảm ơn thầy


   • 4. em muốn đánh section là “xoắn” 1, subsection bắt đầu là 1.1 thì làm thế nào a

 52. ví dụ em làm khai báo như sau. Làm thế nào để khắc phục được lỗi trong phần mục lục có hai dấu chấm và các vấn đề trên ạ, em mong thầy hồi âm ạ
  %-[Phần khai báo
  \documentclass[8pt,twoside,openany]{book}
  \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \usepackage{indentfirst}
  \usepackage{fancyhdr}
  \pagestyle{fancyplain}
  \pagestyle{fancy}
  \usepackage{picinpar}
  \usepackage{floatflt}
  \usepackage{epic}
  \usepackage{curves}
  \usepackage{makeidx}
  \usepackage[style=long,cols=3]{glossary}
  \usepackage{longtable}%
  \usepackage{multicol}%
  \usepackage[tight,vietnam]{minitoc}%
  \usepackage{fancybox}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{amsfonts}
  \usepackage{array}
  \usepackage[paperwidth=14cm, paperheight=20cm, left=2cm,right=2.5cm,top=3cm,bottom=3cm]{geometry}
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.2}

  \usepackage{color, graphicx}
  \makeindex

  \renewcommand{\mtctitle}{\ } %dinh nghia lai ten

  \theoremstyle{definition}
  \newtheorem{dn}{Định nghĩa}[chapter]
  \newtheorem{vd}{Ví dụ}[chapter]
  \theoremstyle{theorem}
  \newtheorem{dl}{Định lý}[chapter]
  \newtheorem{md}{Mệnh đề}[chapter]
  \newtheorem{bd}{Bổ đề}[chapter]
  \newtheorem{hq}{Hệ quả}[chapter]
  \newtheorem{qt}{Quy tắc}[chapter]
  \newtheorem{cy}{Chú ý}[chapter]
  \newtheorem{nx}{Nhận xét}[chapter]

  \newcommand{\bnx}{\begin{nx}}
  \newcommand{\enx}{\end{nx}}
  \newcommand{\bdn}{\begin{dn}}
  \newcommand{\edn}{\end{dn}}
  \newcommand{\bmd}{\begin{md}}
  \newcommand{\emd}{\end{md}}
  \newcommand{\bdl}{\begin{dl}}
  \newcommand{\edl}{\end{dl}}
  \newcommand{\bbd}{\begin{bd}}
  \newcommand{\ebd}{\end{bd}}
  \newcommand{\bhq}{\begin{hq}}
  \newcommand{\ehq}{\end{hq}}
  \newcommand{\bvd}{\begin{vd}}
  \newcommand{\evd}{\end{vd}}
  \newcommand{\bqt}{\begin{qt}}
  \newcommand{\eqt}{\end{qt}}
  \newcommand{\bcy}{\begin{cy}}
  \newcommand{\ecy}{\end{cy}}
  %\newcommand{\btc}{\begin{tc}}
  %\newcommand{\etc}{\end{tc}}

  \usepackage{booktabs} % Để có đường thẳng ngang đẹp trong bảng

  %—————————————————————————————-
  % PAGE HEADERS
  %—————————————————————————————-

  \pagestyle{plain}
  \lhead{}
  \chead{}
  \rhead{}
  \lfoot{}
  \cfoot{\thepage}
  \rfoot{}

  \usepackage{titlesec}
  \titleformat{\section}{\normalfont\normalsize\bfseries }{\thesection}{1em}{}{}

  \titleformat{\subsection}{\normalfont\small\bfseries}{\thesubsection}{1em}{}{}

  \usepackage{titledot}

  %\========================================================

  \begin{document}

  \pagestyle{empty}
  \pagenumbering{gobble}
  \tableofcontents

  \section{CÁC LOẠI SAI SỐ KHI GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ }
  \subsection{Khái niệm về sai số}
  Khi giải một bài toán thực tế, nhiệm vụ đặt ra là biết một số đại lượng, hãy xác định giá trị của các đại lượng khác. Quá trình lập và giải các bài toán gồm các bước sau\\
  ———————————————————————

 53. thầy có thể giải đáp 4 thắc mắc phía trên của em được không ạ?
  phần mã trên e thiếu \chapter nên thầy k thấy .. trong mục lục ạ.
  em chân thành cảm ơn thầy đã tận tình với chúng em!

 54. Kính chào thầy, thầy cho e hỏi mấy câu về LaTEX:
  1. Làm thế nào để cài đặt một gói lệnh (chẳng hạn titledot) để sử dụng? E đã tạo một thư mục để đặt các gói lệnh vào trong đó và thay đổi tham số địa chỉ cập nhật các gói lệnh nhưng không được?;
  2. Có thể đánh số trang vào giữa trang không, nếu có, thì sẽ làm thế nào?
  3. Làm thế nào để trong Mục lục có chữ Chương, thay vì chỉ xuất hiện số của Chương?
  Trân trọng cảm ơn Thầy!

  • 1. Làm thế nào để cài đặt một gói lệnh (chẳng hạn titledot) để sử dụng? E đã tạo một thư mục để đặt các gói lệnh vào trong đó và thay đổi tham số địa chỉ cập nhật các gói lệnh nhưng không được?;
   ——————————————————————————-
   Em chỉ cần copy file sty ví dụ, titledot.sty vào thư mục có chứa file TeX đang biên soạn.

   2. Có thể đánh số trang vào giữa trang không, nếu có, thì sẽ làm thế nào?
   ——————————————————————————-
   Khai báo trước \begin{document}

   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancy}
   \cfoot{\thepage}
   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
   \begin{document}
   

   3. Làm thế nào để trong Mục lục có chữ Chương, thay vì chỉ xuất hiện số của Chương?
   Trân trọng cảm ơn Thầy!
   —————————————————————
   Thầy chưa gặp nên chưa trả lời em được.

 55. Giả sử sử dụng \documentclass{book},
  tìm file book.cls tìm đến dòng 388 có nội dung
  def\@chapter[#1]#2{\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
  \if@mainmatter
  \refstepcounter{chapter}%
  \typeout{\@chapapp\space\thechapter}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}%
  {\protect\numberline{\thechapter.}#1}

  và điều chỉnh
  def\@chapter[#1]#2{\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
  \if@mainmatter
  \refstepcounter{chapter}%
  \typeout{\@chapapp\space\thechapter}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}%
  {Chương \protect\numberline{\thechapter.}#1}

  Thêm chữ ”Chương” trước \protect\numberline{\thechapter.}#1 thì trong phần mục lục sẽ xuất hiện chữ ”Chương” thay vì chỉ xuất hiện số của Chương.

 56. Thầy ơi em muốn trang mục lục và tài liệu tham khảo đánh số ở trên đầu trang thì phải làm sao ?

 57. Thầy ơi em dùng pdflatex biên dịch thì lệnh \includegraphics[scale=1]{phanhoach.png} lại bị báo lỗi là ! LaTeX Error: Cannot determine size of graphic in phanhoach.bb (no BoundingBox
  ). là sao vậy thầy ?

  thầy giúp em gấp nhé ! cám ơn thầy nhìu !

  • Em đã biên dịch bằng LaTeX, hãy biên dịch bằng pdflatex.

   Nếu cần thiết phải biên dịch bằng latex, em hãy dùng phần mềm image magick, convert file hình sang dạng eps. lúc đó, LaTeX sẽ hiểu file eps.

   Một cách khác, em có thể dùng LaTeXCAD mở file hình lên, nó sẽ thông báo các con số của BoundingBox..

   Chúc em nạp được hình lên.

 58. Thầy ơi muốn \chapter{abcd} cho ra pdf là Chương 1. abcd không xuống hàng thì làm sao hả thầy? Em làm như hướng dẫn ở trên mà hổng được.

  • chỉ có cách duy nhất là em không đặt tiêu đề tên chương quá dài. Còn nếu chấp nhận tên chương dài thì phải chấp nhận xuống hàng.

   Tuy nhiên có một trường hợp là tên chương dài thì ở phần mục lục hoặc tiêu đề header sẽ dài theo và rất xấu. Cách khắc phục:

   \chapter[Iraq cảnh báo IS sắp tấn công]{Iraq cảnh báo IS sắp tấn công Mỹ và Pháp, Anh và tất cả nước Châu Âu}

 59. Thưa thầy, em có một bảng có rất nhiều cột vì vậy em muốn xoay bảng này thì làm thế nào ạ. Mong thầy giúp đỡ ạ. Em xin cảm ơn!
  \begin{table}
  \centering
  \caption{Thông số của các đường dây trong mạng điện phương án 1}
  \begin{tabular}[htbp]{|cccccccccccccc|}
  \hline
  \textbf{Đường } & \textbf{S} & $\mathbf{I_{bt}}$ & $\mathbf{F_{tt}}$ & $\mathbf{F_{tc}}$ & $\mathbf{I_{cp}}$ & $\mathbf{I_{sc}}$ & \textbf{l} & $\mathbf{r_0}$ & $\mathbf{x_0}$ & $\mathbf{b_0.10^{-6}}$ & \textbf{R} & \textbf{X} & $\mathbf{\dfrac{B}{2}.10^{-4}}$ \\
  \textbf{dây} & \textbf{(MVA)} & \textbf{(A)} & $\mathbf{(mm^2)}$ & $\mathbf{(mm^2)}$ & \textbf{(A)} & \textbf{(A)} & \textbf{(km)} & $\mathbf{(\Omega/km)}$ & $\mathbf{(\Omega/km)}$ & \textbf{(S/km)} & $\mathbf{(\Omega)}$ & $\mathbf{(\Omega)}$ & \textbf{S} \\\hline
  HT – 2 & 123,5 + j59,11 & 179,66 & 163,32 & 240 & 610 & 359,31 & 50 & 0,13 & 0,39 & 2,86 & 3,25 & 9,75 & 1,43 \\
  NĐ – 2 & 163,5 + j 78,48 & 237,97 & 216,34 & 240 & 610 & 475,95 & 60 & 0,13 & 0,39 & 2,86 & 3,90 & 11,70 & 1,72 \\
  HT – 7 & 120 + j58,12 & 174,96 & 159,05 & 150 & 445 & 349,91 & 40 & 0,21 & 0,416 & 2,74 & 4,20 & 8,32 & 1,10 \\
  5 – 1 & 20 + j9,69 & 116,64 & 106,03 & 95 & 330 & 0 & 44,72 & 0,33 & 0,429 & 2,65 & 14,76 & 19,19 & 0,59 \\
  NĐ – 3 & 25 + j12,11 & 72,90 & 66,27 & 70 & 265 & 145,80 & 53,85 & 0,46 & 0,44 & 2,58 & 12,39 & 11,85 & 1,39 \\
  NĐ – 4 & 25 + j12,11 & 145,80 & 132,54 & 150 & 445 & 0 & 41,23 & 0,21 & 0,416 & 2,74 & 8,66 & 17,15 & 0,56 \\
  NĐ – 5 & 50 + j24,22 & 145,80 & 132,54 & 150 & 445 & 291,59 & 44,72 & 0,21 & 0,416 & 2,74 & 4,70 & 9,30 & 1,23 \\
  NĐ – 6 & 30 + j14,53 & 87,48 & 79,52 & 70 & 265 & 174,95 & 50 & 0,46 & 0,44 & 2,58 & 11,50 & 11,00 & 1,29 \\\hline
  \end{tabular}
  \label{bang3}
  \end{table}

  • \documentclass[12pt,a4paper]{article}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{fourier}
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \usepackage{rotating}
   \begin{document}
   \begin{sidewaystable}
   \centering
   \caption{Thông số của các đường dây trong mạng điện phương án 1}
   \begin{tabular}[htbp]{|cccccccccccccc|}
   \hline
   \textbf{Đường } & \textbf{S} & $\mathbf{I_{bt}}$ & $\mathbf{F_{tt}}$ & $\mathbf{F_{tc}}$ & $\mathbf{I_{cp}}$ & $\mathbf{I_{sc}}$ & \textbf{l} & $\mathbf{r_0}$ & $\mathbf{x_0}$ & $\mathbf{b_0.10^{-6}}$ & \textbf{R} & \textbf{X} & $\mathbf{\dfrac{B}{2}.10^{-4}}$ \\
   \textbf{dây} & \textbf{(MVA)} & \textbf{(A)} & $\mathbf{(mm^2)}$ & $\mathbf{(mm^2)}$ & \textbf{(A)} & \textbf{(A)} & \textbf{(km)} & $\mathbf{(\Omega/km)}$ & $\mathbf{(\Omega/km)}$ & \textbf{(S/km)} & $\mathbf{(\Omega)}$ & $\mathbf{(\Omega)}$ & \textbf{S} \\\hline
   HT – 2 & 123,5 + j59,11 & 179,66 & 163,32 & 240 & 610 & 359,31 & 50 & 0,13 & 0,39 & 2,86 & 3,25 & 9,75 & 1,43 \\
   NĐ – 2 & 163,5 + j 78,48 & 237,97 & 216,34 & 240 & 610 & 475,95 & 60 & 0,13 & 0,39 & 2,86 & 3,90 & 11,70 & 1,72 \\
   HT – 7 & 120 + j58,12 & 174,96 & 159,05 & 150 & 445 & 349,91 & 40 & 0,21 & 0,416 & 2,74 & 4,20 & 8,32 & 1,10 \\
   5 – 1 & 20 + j9,69 & 116,64 & 106,03 & 95 & 330 & 0 & 44,72 & 0,33 & 0,429 & 2,65 & 14,76 & 19,19 & 0,59 \\
   NĐ – 3 & 25 + j12,11 & 72,90 & 66,27 & 70 & 265 & 145,80 & 53,85 & 0,46 & 0,44 & 2,58 & 12,39 & 11,85 & 1,39 \\
   NĐ – 4 & 25 + j12,11 & 145,80 & 132,54 & 150 & 445 & 0 & 41,23 & 0,21 & 0,416 & 2,74 & 8,66 & 17,15 & 0,56 \\
   NĐ – 5 & 50 + j24,22 & 145,80 & 132,54 & 150 & 445 & 291,59 & 44,72 & 0,21 & 0,416 & 2,74 & 4,70 & 9,30 & 1,23 \\
   NĐ – 6 & 30 + j14,53 & 87,48 & 79,52 & 70 & 265 & 174,95 & 50 & 0,46 & 0,44 & 2,58 & 11,50 & 11,00 & 1,29 \\\hline
   \end{tabular}
   \label{bang3}
   \end{sidewaystable}
   \end{document}
   
 60. Em nhớ ngày đầu tiên học bài này mà không có khai báo
  \usepackage{rotating} nên không có xoay cái bảng được. Ngày ấy Thầy đã nhắc nhở em thêm lệnh này vào.
  Hôm nay bạn hỏi một câu hỏi tương tự làm em chợt nhớ lại….
  Chúc Thầy buổi tối ấm áp và ngon giấc.
  P.S: có mấy cái comment Thầy không đọc sao mà DEL mất rồi! Em không hiểu nữa…câu hỏi về các chuyển từ \LaTeX về Word ấy của một bạn, em có trao đổi nhưng sao giờ không Thấy nữa. Bạn ấy sắp nộp bài gấp trong vòng 1 tuần.

 61. thay oi , cho em hoi muon thay ten cua tac gia truoc ma ho da lam roi ma doi sang en cua minh thi lam the nao, em da doi tren latex duoc nhung khi suat sang pdf thi van hien ten cua nguoi do ma ko phai ten minh, thay giup em voi

  • Đầu tiên em phải nói rõ động cơ của công việc này.

   Thông thường để làm như vậy em phải được tác giả đồng ý và cho em mã nguồn của File TeX cùng tất cả mọi thứ đi theo như tất cả các file hình, tất cả các file multimedia, tất cả các file input vào file TeX kể cả các file chứa các macro đã được tác giả đó định nghĩa ….

   Nếu thiếu mọt trong các thứ đó, khi biên dịch LaTeX sẽ không biên dịch được và nó vẫn lấy file pdf cũ.

 62. Em chào thầy ạ. Em rất ngưỡng mộ thầy vì thầy rất bận mà vẫn giúp chúng em tận tình. Em đang làm luận văn cao học. Em xin phép được hỏi thầy hai câu hỏi ạ:
  – Thầy xem giúp em phần khai báo ạ, khi chạy ra thì em không thấy có mục lục.
  – Em không biết làm thế nào để định nghĩa là chữ in thường còn từ được định nghĩa là in nghiêng.
  Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ

  \documentclass[12pt,a4paper, oneside]{report}
  \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \usepackage{indentfirst}
  \usepackage[mathscr]{eucal}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage[top=3.5cm, bottom=3cm, left=3.5cm, right=2cm]{geometry}
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}

  \newtheorem{dn}{\bf Định nghĩa}[chapter]
  \newtheorem{md}{\bf Mệnh đề}[chapter]
  \newtheorem{dl}{\bf Định lí}[chapter]
  \newtheorem{bd}{\bf Bổ đề }[chapter]
  \newcommand{\fix}{\operatorname{Fix}}
  \newcommand{\modc}{\operatorname{mod}}
  \newcommand{\sol}{\operatorname{SOL}}

  \def\X{ \mathbb{C}}
  \def\Q{ \mathbb{Q}}
  \def\R{ \mathbb{R}}
  \def\P{ \mathbb{P}}
  \def\N{ \mathbb{N}}
  \def\Z{ \mathbb{Z}}
  \def\K{ \mathbb{K}}
  \def\F{ \mathbb{F}}

  \def\en{\enskip}
  \def\n{\noindent}
  \def\m{\medskip}
  %========================
  \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh {Lời cảm ơn}}
  \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh {MỞ ĐẦU}}
  \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh {KẾT LUẬN}}
  \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh{TÀI LIỆU THAM KHẢO}}

  • – Thầy xem giúp em phần khai báo ạ, khi chạy ra thì em không thấy có mục lục.
   Muốn xuất mục lục em phải ban hành lệnh:
   \tableofcontents

   Còn nếu em muốn đưa
   \bfh {Lời cảm ơn}}

   1. MỞ ĐẦU
   2. KẾT LUẬN
   3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

   vào bảng mục lục thì em phải đặt lại câu hỏi.

   – Em không biết làm thế nào để định nghĩa là chữ in thường còn từ được định nghĩa là in nghiêng.

   Em phải giải thích cụ thể là em muốn hỏi gì?

   em biên dịch code sau đây, quan sát rồi đặt lại câu hỏi:

   \documentclass[12pt,a4paper, oneside]{report}
   \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
   \usepackage{indentfirst}
   \usepackage[mathscr]{eucal}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{times} 
   \usepackage[top=3.5cm, bottom=3cm, left=3.5cm, right=2cm]{geometry}
   \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
   
   \newtheorem{dn}{\bf Định nghĩa}[chapter]
   \newtheorem{md}{\bf Mệnh đề}[chapter]
   \newtheorem{dl}{\bf Định lí}[chapter]
   \newtheorem{bd}{\bf Bổ đề }[chapter]
   \newcommand{\fix}{\operatorname{Fix}}
   \newcommand{\modc}{\operatorname{mod}}
   \newcommand{\sol}{\operatorname{SOL}}
   
   \def\X{ \mathbb{C}}
   \def\Q{ \mathbb{Q}}
   \def\R{ \mathbb{R}}
   \def\P{ \mathbb{P}}
   \def\N{ \mathbb{N}}
   \def\Z{ \mathbb{Z}}
   \def\K{ \mathbb{K}}
   \def\F{ \mathbb{F}}
   
   \def\en{\enskip}
   \def\n{\noindent}
   \def\m{\medskip}
   %========================
   \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh {Lời cảm ơn}}
   \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh {MỞ ĐẦU}}
   \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh {KẾT LUẬN}}
   \renewcommand{\contentsname}{\centering \bfh{TÀI LIỆU THAM KHẢO}}
   \begin{document}
   
   
   
   Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết nhận được 12 phiếu chất vấn của 9 đại biểu Quốc hội tập trung vào các nhóm vấn đề: hạ tầng giao thông, giải pháp đột phá hạ tầng giao thông, mở rộng Quốc lộ 1, chất lượng công trình giao thông; trách nhiệm của Bộ trong đảm bảo an toàn giao thông, giải pháp hạn chế tai nạn giao thông; Quản lý hoạt động vận tải và kinh doanh vận tải…
   
   \chapter{Không có chuyện nhà đầu tư nước ngoài thu phí cao}
   
   
   Mở đầu phiên chất vấn Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà nêu vấn đề cử tri quan tâm Bộ GTVT đang nghiên cứu bán quyền khai thác một số công trình giao thông để lấy tiền đầu tư cho công trình khác. Đây là vấn đề mới của Việt Nam nên cử tri băn khoăn.
   
   Đồng thời bà Hà phản ánh tình trạng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua huyện Gia Lâm (Hà Nội) gây hư hỏng công trình thủy lợi dù kỳ họp trước đã kiến nghị bổ sung hầm chui dân sinh, cầu vượt nhưng chưa được thực hiện. Bà Hà hỏi Bộ trưởng Thăng bao giờ giải quyết?
   
   \begin{dl}Bộ trưởng Thăng cho biết hiện nay, ngành Giao thông có nhiệm vụ đột phá phát triển hạ tầng nhưng do Chính phủ tái đầu tư công nên nguồn lực dành cho giao thông ngày một hạn chế.\end{dl}
   
   Bộ GTVT tìm giải pháp huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho giao thông.
   
   \begin{dn}
   Ngoài huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, để tạo ra đột phá nữa, Bộ GTVT nghiên cứu chuyển giao quyền khai thác hạ tầng cho các nhà đầu tư khác. Hiện đang xây dựng đề án tổng thể báo cáo Chính phủ.
   \end{dn}
   
   “Ví dụ đường cao tốc làm được 524 km đang khai thác, nếu chuyển được quyền khai thác sẽ lấy tiền làm được 500km nữa. Như vậy mục tiêu đến năm 2020 có thể hoàn thành 2.000km đường cao tốc” - Bộ trưởng nói.
   
   \chapter{Bộ trưởng đề nghị đại biểu và Quốc hội yên tâm về việc này. }
   
   
   Thực tế đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã chuyển giao quyền thu phí thời hạn 5 năm. “Còn một số nhà đầu tư nước ngoài cũng xin chuyển giao một số dự án với sự kế thừa toàn bộ điều kiện hợp đồng của nhà đầu tư trước đây, kể các mức phí. Cho nên không có chuyện nhà đầu tư nước ngoài thu phí với giá cao được. Chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được” - ông Thăng khẳng định.
   
   \chapter{"Có nhạc sĩ sáng tác bài hát về đường cao tốc"}
   
   
   \begin{md}Về việc thi công dự án gây khó khăn cho cuộc sống của người dân, Bộ trưởng Thăng cho rằng để triển khai thi công dự án thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải có thiết kế, biện pháp tổ chức thi công có sự thỏa thuận với địa phương mới triển khai.
   \end{md}
   
   Từ trước tới nay, các dự án đều được triển khai thực hiện tốt giữa chủ đầu tư với các ban quản lý dự án và địa phương. Tuy nhiên có một số dự án, việc phối hợp không tốt gây phiền hà khó khăn cho người dân địa phương.
   
   “Chúng tôi đã chấn chỉnh và yêu cầu kiểm tra giám sát để hạn chế tối thiểu đến người dân trong vùng dự án. Người dân nhường đất làm đường nhưng có khi phải đi vòng lên đường cao tốc. Vì đường có tiêu chuẩn nhất định nên mong bà con nhân dân chia sẻ với sự phát triển chung của đất nước. Tất cả những gì tôi báo cáo là lời hứa. Không hứa thì thôi, đã hứa là phải thực hiện”- ông Thăng khẳng định.
   
   Lo ngại về mức phí cao và khoảng cách trạm thu phí không đảm bảo sau khi hoàn thành mở rộng Quốc lộ 1 của đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) được Bộ trưởng Đinh La Thăng trấn an là mức thu phí theo khung giá, khoảng cách tối thiểu mỗi trạm cách nhau 70km theo quy định của Bộ Tài chính chứ không phải muốn thu bao nhiêu thì thu. Mức thu phí phụ thuộc tổng mức đầu tư, lưu lương xe đã được tính toán.
   
   "Lúc đầu có ý kiến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mức phí quá cao. Nhưng thực tế tuyến đường rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội - Lào Cai xuống một nửa, tiết kiệm được 30\% xăng dầu. Đi trên cao tốc này thẳng nên an toàn hơn. Ví dụ trước đây đường sắt đi Lào Cai mua vé khó vì đông người đi. Nay có đường cao tốc nên khách đi tàu giảm xuống một nửa. Khách giờ đi ô tô trên đường cao tốc này có thể vừa nghe nhạc hay làm thơ. Có nhạc sĩ sáng tác bài hát về đường cao tốc gửi đến chúng tôi” - Bộ trưởng Thăng dẫn chứng.
   \tableofcontents
   \end{document}
   
 63. Em chào thầy ạ. Em rất cảm kích trước tấm lòng của thầy. Em không nghĩ có một người tốt và nhiệt tình như thầy. Em đã tìm hiểu được thắc mắc của mình rồi thầy ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Em xin được hỏi thầy một câu hỏi ạ:
  Máy tính của em vừa cài lại win, Em ấn F1 để xem bản trình chiếu PDF nhưng nó không hiện ra phông của PDF được mà vẫn là của tex. Có thể nói là bài latex của em PDF không đọc được, nhưng bài của người khác thì vẫn đọc được.
  Em chưa thấy ai như vậy nên em sợ thầy khó hiểu. Em muốn gửi toàn bộ bài của em để thầy xem giúp và chạy thử. Em sẽ lên mạng để tìm mail của thầy. Mail của em là ” tranthuhangyenbai@gmail.com

 64. Chắc Thầy sẽ vui lắm khi nghe những lời bạn HiHi nói 😮 😛
  Thầy tuyệt vời !!! Em ngưỡng mộ Thầy quá à…
  Hôm nay Thầy đi dự mừng 20-11 ở trung tâm trước phải không Thầy?

 65. Em chào thầy ạ. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Em xin được chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Ngày hôm nay thực sự là ngày của thầy bởi thầy là nhà giáo của cả Việt Nam chứ không chỉ là thành phố Hồ Chí Minh.
  Thầy ạ, em đã tìm ra vấn đề của mình rồi thầy ạ. Em thử cài lại phần mềm đọc pdf khác là Adobe Reader và nó đã chạy được, chắc phần mềm trước bị lỗi. Nhưng em vẫn muốn nhờ thầy xem toàn bộ bài tex giúp em. hihi. Em tham thầy nhỉ.
  Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

 66. Thưa thầy, xin thầy hướng dẫn cách điều chỉnh file mybook.cls để có section đứng vị trí giữa trang giấy ạ? E đã thử thay đổi rất nhiều lần file book.els, tiêu đề chapter em cho ra giữa trang được rồi ạ, còn section thì em chưa làm được.

  • Sở dĩ E đã thử thay đổi rất nhiều lần file book.cls mà section thì em chưa làm được là vì … KHÔNG CẦN SỬA GÌ CẢ

   Em chỉ cần bỏ \section và nội dung của \section vào môi trường center. Ví dụ:

   \begin{center}
   \section{Không gian metric}
   \end{center}

   • Dạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ. Tại e bắt chước thầy thử thay đổi đnghĩa section bằng cách chèn lệnh \centerline{} (giống như thầy hd với chapter), nhưng làm hoài ko được. Còn đặt section vào môi trường center e đã thử và thành công, nhưng e thấy nó thủ công quá. Cảm ơn thầy đã chỉ giúp e ạ.

   • Bản thân việc đưa section ra giữa dòng đã là thủ công rồi, do đó ta không nhận được sự hỗ trợ từ những người viết ra book.cls.

    Lấy ý tưởng từ việc thủ công đó, thầy thêm code như sau vào book.cls và thấy thành công. Vì vậy em có thể chèn đoạn code đó vào book.cls sau dòng 417

    \newcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
                      {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                      {2.3ex \@plus.2ex}%
                      {\normalfont\Large\bfseries}}
     \let\oldsection\section
    \renewcommand{\section}[1]{
    \centering{\oldsection{#1}}
    }
    
   • Dạ, e làm được rồi, cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
    Ps: Em là htro cũ của thầy, đhsp Toán 98-2002, khi đó thầy dạy em môn Hình Afin và Hình xạ ảnh. Ko ngờ bây giờ em lại được học hỏi với thầy về Latex nữa, thầy là thần tượng của em.

 67. Thưa thầy.
  Bài latex của em, khoảng cách giữa bảng với dòng liền trên và khoảng cách giữa 2 bảng quá lớn.
  Em đã tìm trong trang của thầy nhưng không thấy
  Vậy thầy cho em hỏi muốn thu hẹp lại thì làm sao thầy

 68. À em khai báo
  \documentclass[14pt,a4paper,oneside]{report}

 69. \documentclass[14pt,a4paper,oneside]{report} %lớp văn bản
  \usepackage[utf8]{vietnam} %gói ngôn ngữ tiếng Việt
  %–
  \usepackage{amsfonts}
  \usepackage{latexsym, amsmath, amsxtra, amssymb, amscd, amsthm} %gói ký tự toán
  \usepackage{indentfirst}
  \usepackage{fancyheadings}
  \usepackage{slashbox, longtable, framed, multicol} %gói bảng, khung
  \usepackage{color,colortbl} %gói màu
  \usepackage{graphicx}
  %gói hình ảnh
  \usepackage[top=3.5cm, bottom=3.0cm, left=3.5cm, right=2cm] {geometry}
  \lhead{\textit{Đồ án môn học Quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi}}
  \chead{}
  \rhead{}
  \lfoot{\textit{Bô môn công trình thủy-Khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện}}
  \cfoot{}
  \rfoot{\thepage}
  %//================================= Begin dinh nghia cac goi lenh
  \renewcommand{\baselinestretch}{1}
  \renewcommand{\contentsname}{Mục lục}
  \renewcommand{\chaptername}{Chương}
  \renewcommand\bibname{Tài liệu tham khảo}
  \newcommand{\gach}{\backslash}
  \newtheorem{theorem}{Định lý}
  %==============================
  \begin{document}
  \section{Khoảng cách của bảng với các dòng trên quá lớn thưa thầy}

  \begin{table}[h!]
  \begin{longtable}{l l l l l l l l }
  \hline
  \multicolumn{6}{l}{CROP WATER REQUIREMENTS}
  \tabularnewline\\
  \multicolumn{4}{l}{ETo station: Tam Ky } & \multicolumn{3}{l}{Crop: Lua – DX}\tabularnewline
  \multicolumn{4}{l}{Rain station: Ly Ly} & \multicolumn{3}{l}{ Planting date: 15/11}\tabularnewline\\
  Month & Decade & Stage & Kc & ETc & ETc & Eff rain & Irr. Req. \\
  & & \ & coeff & mm/day & mm/dec & mm/dec & mm/dec
  \\
  Oct & 3 & Nurs/LPr & 1.08 & 3.14 & 3.1 & 4.8 & 52.5 \\
  Nov & 1 & Nurs/LPr & 1.08 & 2.87 & 28.7 & 56.4 & 0.0 \\
  Nov & 2 & Init & 1.09 & 2.63 & 26.3 & 58.8 & 0.0 \\
  Nov & 3 & Init & 1.10 & 2.49 & 24.9 & 54.7 & 0.0 \\
  Dec & 1 & Deve & 1.10 & 2.32 & 23.2 & 52.4 & 0.0 \\
  Dec & 2 & Deve & 1.09 & 2.12 & 21.2 & 50.3 & 0.0 \\
  Dec & 3 & Deve & 1.06 & 2.20 & 24.2 & 36.7 & 0.0 \\
  Jan & 1 & Mid & 1.04 & 2.27 & 22.7 & 17.8 & 4.9 \\
  Jan & 2 & Mid & 1.03 & 2.38 & 23.8 & 3.5 & 20.3 \\
  Jan & 3 & Mid & 1.03 & 2.57 & 28.2 & 7.4 & 20.8 \\
  Feb & 1 & Mid & 1.03 & 2.76 & 27.6 & 13.5 & 14.0 \\
  Feb & 2 & Late & 1.03 & 2.94 & 29.4 & 15.5 & 13.9 \\
  Feb & 3 & Late & 1.00 & 3.12 & 25.0 & 16.8 & 8.2 \\
  Mar & 1 & Late & 0.96 & 3.26 & 32.6 & 16.7 & 15.9 \\
  Mar & 2 & Late & 0.92 & 3.37 & 30.3 & 15.6 & 13.0 \\
  \\
  & & & & &2 371.2 & 421.1 & 163.5 \\
  \\
  \multicolumn{5}{l}{Cropwat 8.0 Bèta} & \multicolumn{3}{l}{26/09/14 12:19:48 AM}\tabularnewline
  \hline
  \end{longtable}
  \caption{Lượng nước cần cho cây lúa vụ Đông Xuân}
  \end{table}
  %=================================================================================================
  \begin{table}[h!]
  \begin{longtable}{l l l l l l l l }
  \hline
  \multicolumn{6}{l}{CROP WATER REQUIREMENTS}
  \tabularnewline\\
  \multicolumn{4}{l}{ETo station: Tam Ky } & \multicolumn{3}{l}{Crop: Lac – DX}\tabularnewline
  \multicolumn{4}{l}{Rain station: Ly Ly} & \multicolumn{3}{l}{Planting date: 01/02}\tabularnewline\\
  Month & Decade & Stage & Kc & ETc & ETc & Eff rain & Irr. Req. \\
  & & \ & coeff & mm/day & mm/dec & mm/dec & mm/dec
  \\
  Feb & 1 & Init & 0.50 & 1.34 & 13.4 & 13.5 & 0.0 \\
  Feb & 2 & Init & 0.50 & 1.43 & 14.3 & 15.5 & 0.0 \\
  Feb & 3 & Deve & 0.58 & 1.82 & 14.5 & 16.8 & 0.0 \\
  Mar & 1 & Deve & 0.74 & 2.53 & 25.3 & 16.7 & 8.6 \\
  Mar & 2 & Deve & 0.92 & 3.39 & 33.9 & 17.4 & 16.5 \\
  Mar & 3 & Mid & 1.04 & 4.07 & 44.7 & 24.2 & 20.5 \\
  Apr & 1 & Mid & 1.04 & 4.33 & 43.3 & 34.9 & 8.4 \\
  Apr & 2 & Mid & 1.04 & 4.59 & 45.9 & 42.7 & 3.2 \\
  Apr & 3 & Late & 0.93 & 4.24 & 42.4 & 36.2 & 6.2 \\
  May & 1 & Late & 0.79 & 3.74 & 3.7 & 2.8 & 3.7 \\
  \\
  & & & & &281.4 & 220.8 & 67.0 \\
  \\ \multicolumn{5}{l}{Cropwat 8.0 Bèta} & \multicolumn{3}{l}{26/09/14 12:19:48 AM}\tabularnewline
  \hline
  \end{longtable}
  \caption{Lượng nước cần cho cây lạc vụ Đông Xuân}
  \end{table}
  \end{document}

  • Nếu hai bảng của em không thể đưa về một trang thì tất nhiêm em phải chấp nhận hai bảng ở hai trang.

   Nếu em muốn kéo bảng lên để Khoảng cách của bảng với các dòng trên không quá lớn em
   dùng
   \vspace*{}, chẳng hạn em kéo lên .5cm

   \vspace*{-.5cm}

   Thầy không rõ kích thước trang giấy của em cụ thể thế nào, nên chấp nhận mặc định. Em thu nhỏ hai bảng lại và dùng \vspace*{} để kéo chúng về một trang.

   \documentclass[14pt,a4paper,oneside]{report}	%lớp văn bản
   \usepackage[utf8]{vietnam}	%gói ngôn ngữ tiếng Việt
   %–
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{latexsym, amsmath, amsxtra, amssymb, amscd, amsthm}	%gói ký tự toán
   \usepackage{indentfirst}
   \usepackage{fancyheadings}
   \usepackage{%slashbox, 
   longtable, framed, multicol}	%gói bảng, khung
   \usepackage{color,colortbl}	%gói màu
   \usepackage{graphicx}
   %gói hình ảnh
   \usepackage[top=3.5cm, bottom=3.0cm, left=3.5cm, right=2cm] {geometry}
   \lhead{\textit{Đồ án môn học Quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi}}
   \chead{}
   \rhead{}
   \lfoot{\textit{Bô môn công trình thủy-Khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện}}
   \cfoot{}
   \rfoot{\thepage}
   %//================================= Begin dinh nghia cac goi lenh
   \renewcommand{\baselinestretch}{1}
   \renewcommand{\contentsname}{Mục lục}
   \renewcommand{\chaptername}{Chương}
   \renewcommand\bibname{Tài liệu tham khảo}
   \newcommand{\gach}{\backslash}
   \newtheorem{theorem}{Định lý}
   %==============================
   
   \usepackage{adjustbox}
   
   
   \begin{document}
   \section{Khoảng cách của bảng với các dòng trên quá lớn thưa thầy}\vspace*{-.5cm}
   
   \begin{table}[h!]
    \begin{adjustbox}{max width=\textwidth}
   \begin{tabular}{l l l l l l l l }
   \hline
   \multicolumn{6}{l}{CROP WATER REQUIREMENTS}
   \tabularnewline\\
   \multicolumn{4}{l}{ETo station: Tam Ky } & \multicolumn{3}{l}{Crop: Lua – DX}\tabularnewline
   \multicolumn{4}{l}{Rain station: Ly Ly} & \multicolumn{3}{l}{ Planting date: 15/11}\tabularnewline\\
   Month & Decade & Stage & Kc & ETc & ETc & Eff rain & Irr. Req. \\
   & & \ & coeff & mm/day & mm/dec & mm/dec & mm/dec
   \\
   Oct & 3 & Nurs/LPr & 1.08 & 3.14 & 3.1 & 4.8 & 52.5 \\
   Nov & 1 & Nurs/LPr & 1.08 & 2.87 & 28.7 & 56.4 & 0.0 \\
   Nov & 2 & Init & 1.09 & 2.63 & 26.3 & 58.8 & 0.0 \\
   Nov & 3 & Init & 1.10 & 2.49 & 24.9 & 54.7 & 0.0 \\
   Dec & 1 & Deve & 1.10 & 2.32 & 23.2 & 52.4 & 0.0 \\
   Dec & 2 & Deve & 1.09 & 2.12 & 21.2 & 50.3 & 0.0 \\
   Dec & 3 & Deve & 1.06 & 2.20 & 24.2 & 36.7 & 0.0 \\
   Jan & 1 & Mid & 1.04 & 2.27 & 22.7 & 17.8 & 4.9 \\
   Jan & 2 & Mid & 1.03 & 2.38 & 23.8 & 3.5 & 20.3 \\
   Jan & 3 & Mid & 1.03 & 2.57 & 28.2 & 7.4 & 20.8 \\
   Feb & 1 & Mid & 1.03 & 2.76 & 27.6 & 13.5 & 14.0 \\
   Feb & 2 & Late & 1.03 & 2.94 & 29.4 & 15.5 & 13.9 \\
   Feb & 3 & Late & 1.00 & 3.12 & 25.0 & 16.8 & 8.2 \\
   Mar & 1 & Late & 0.96 & 3.26 & 32.6 & 16.7 & 15.9 \\
   Mar & 2 & Late & 0.92 & 3.37 & 30.3 & 15.6 & 13.0 \\
   \\
   &	& &	&	&2 371.2 & 421.1 & 163.5 \\
   \\
   \multicolumn{5}{l}{Cropwat 8.0 Bèta} & \multicolumn{3}{l}{26/09/14 12:19:48 AM}\tabularnewline
   \hline
   \end{tabular}
    \end{adjustbox}
   \caption{Lượng nước cần cho cây lúa vụ Đông Xuân}
   \end{table}\vspace*{-.55cm}
   
   %=================================================================================================
   \begin{table}[h!]
    \begin{adjustbox}{max width=\textwidth}
   \begin{tabular}{l l l l l l l l }
   \hline
   \multicolumn{6}{l}{CROP WATER REQUIREMENTS}
   \tabularnewline\\
   \multicolumn{4}{l}{ETo station: Tam Ky } & \multicolumn{3}{l}{Crop: Lac – DX}\tabularnewline
   \multicolumn{4}{l}{Rain station: Ly Ly} & \multicolumn{3}{l}{Planting date: 01/02}\tabularnewline\\
   Month & Decade & Stage & Kc & ETc & ETc & Eff rain & Irr. Req. \\
   & & \ & coeff & mm/day & mm/dec & mm/dec & mm/dec
   \\
   Feb & 1 & Init & 0.50 & 1.34 & 13.4 & 13.5 & 0.0 \\
   Feb & 2 & Init & 0.50 & 1.43 & 14.3 & 15.5 & 0.0 \\
   Feb & 3 & Deve & 0.58 & 1.82 & 14.5 & 16.8 & 0.0 \\
   Mar & 1 & Deve & 0.74 & 2.53 & 25.3 & 16.7 & 8.6 \\
   Mar & 2 & Deve & 0.92 & 3.39 & 33.9 & 17.4 & 16.5 \\
   Mar & 3 & Mid & 1.04 & 4.07 & 44.7 & 24.2 & 20.5 \\
   Apr & 1 & Mid & 1.04 & 4.33 & 43.3 & 34.9 & 8.4 \\
   Apr & 2 & Mid & 1.04 & 4.59 & 45.9 & 42.7 & 3.2 \\
   Apr & 3 & Late & 0.93 & 4.24 & 42.4 & 36.2 & 6.2 \\
   May & 1 & Late & 0.79 & 3.74 & 3.7 & 2.8 & 3.7 \\
   \\
   &	& &	&	&281.4 & 220.8 & 67.0 \\
   \\ \multicolumn{5}{l}{Cropwat 8.0 Bèta} & \multicolumn{3}{l}{26/09/14 12:19:48 AM}\tabularnewline
   \hline
   \end{tabular}
   \end{adjustbox}
   \caption{Lượng nước cần cho cây lạc vụ Đông Xuân}
   \end{table}
   \end{document}
   
 70. em làm đc rồi thưa thầy.
  cám ơn thầy, chúc thầy sức khỏe 😀

 71. Thầy ơi, cho em hỏi với ạ:
  1) Văn bản e đánh e sữa 14pt nhưng chạy mãi không ra thầy ạ, nó vẫn cứ ra 12pt? \documentclass[14pt, a4paper, reqno, oneside]{book}
  2) Thứ hai là phần mục lục của em, phần trước chương 1 là em làm lí do chọn đề tài đồ rứa, thì phần đó là 0.1 rồi 0.2… , làm sao mà em chỉnh sữa lại không có số trang ở mục lục được thầy?
  3) Em muốn có hai hàng gạch chân ngăn cách Header và Footer thì em phải làm như thế nào vậy thầy?
  4) Em đọc hết các câu trả lời của thầy ở trên, thử lại nhiều lần, nhưng em vào phần book.cls để sữa thì khi lưu mới hay lưu lại thì máy đều không chấp nhận, vậy em làm sao để sữa những cái như thầy đã chỉ cho các bạn vậy thầy?
  Em xin chân thành cám ơn thầy ạ!

  • 1) Em download http://vntex.sourceforge.net/download/vntex-support/more-extsizes.zip về giải nén vào thư mục chứa file TeX và khai báo:

   \documentclass[14pt]{extbook}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{type1cm}

   em chỉ nên dùng 13pt hoặc 13p5 (với khai báo \documentclass[13p5pt]{extbook}) xem thử kích thước trước khi chọn 14pt vì sợ 14pt … big size.
   khai báo \usepackage{type1cm} dùng để công thức toán học cũng theo kích thước mới.

   2) Ở những trang đó em viết lệnh
   \thispagestyle{empty}

   lúc đó nó cũng không có header, footer. Nếu em muốn có header và footer mà không có số trang em phải đọc các hướng dẫn của thầy về gói tạo header và footer trong LaTeX thay lệnh \thepage bằng khoảng trắng.

   \pagestyle{fancy}
   \lhead{bên trái header}
   \chead{}
   \rhead{bên phải header}
   \lfoot{bên trái footer}
   \cfoot{}
   \rfoot{}
   \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}

   Những câu hỏi còn lại thầy sẽ trả lời sau vì chuẩn bị … đi dạy

 72. Em làm được những cái đó rồi thầy ơi. Em chân thành cám ơn thầy nhiều ạ..
  Bài em làm bây giờ khá đẹp, và theo tùy biến của em hết, nhưng có 1 chổ là kkhi em làm như sau:
  \renewcommand{\chaptername}{\vspace*{2cm}}
  \renewcommand{\listfiguresname}{\vspace*{-3cm}\centerline{{{\Large DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ}}}}
  \listoffigures \addcontentsline{toc}{section}{\textbf{DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ}}
  thì bài em viết bị mất chữ “chương” ở các chương 1, chương 2…,{tuy nhiên nó vẫn hiển thị bình thường ở mục lục. Vậy với lỗi này thì em phải làm thế nào để vừa chèn hình tự động, vừa có chữ chương 1, chương 2 như trước khi chèn hình được thầy?
  Em xin chân thành cám ơn thầy lần nữa 🙂

  • Tức là khi em xóa lệnh chèn danh sách hình, thì ở chường 1 vẫn xuất hiện:”Chương 1.CƠ SỞ CỦA HIỆN TƯỢNG TỪ
   1.1. Nguồn gốc của từ tính trong vật chất”-{tức là bình thường}. Nhưng nếu em chèn lệnh trên thì lúc này ở đầu các chương mất chữ chương, chỉ còn:”1.CƠ SỞ CỦA HIỆN TƯỢNG TỪ
   1.1. Nguồn gốc của từ tính trong vật chất”
   Vậy, em muốn có chèn hình mà vẫn giữ nguyên như cũ thì phải làm sao thầy hè?

   • Em đọc lại bài thầy viết rồi, e đã làm đc thủ công. đó là em thêm vào lệnh : \setcounter{chapter}{2} %đặt lại số chương
    \setcounter{section}{0}
    \setcounter{equation}{0}
    \setcounter{figure}{0}
    ở đầu mỡi chương và xóa đi lệnh cũ là xong. 🙂

  • lệnh \renewcommand{\chaptername}{\vspace*{2cm}} đã biến chữ “chương” thành khoảng trắng.
   \renewcommand{\listfiguresname} chỉ có tác dụng khi đã có lệnh \listfiguresname. Ở đây chưa có lệnh này nên em phải viết
   \newcommand{\listfiguresname}{\vspace*{-3cm}\centerline{{{\Large DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ}}}}

 73. Em cảm ơn những chỉ dẫn của thầy ở trong bài viết trên. Hôm trước em cũng phải mày mò khá lâu để xử lý được như vậy. Nếu em đọc được bài viết của thầy sớm hơn thì công việc thuận lợi hơn rồi.

  Tuy nhiên, thầy cho em hỏi: Việc làm boldface cho công thức Toán ở section có vẻ không được đẹp lắm, vì

  1. Công thức được in đậm nhưng lại không in nghiêng, không giống các công thức khác.
  2. Khi đưa vào mục lục thì nó vẫn in đậm, trong khi văn bản xung quanh vẫn không đậm, mục lục lại không đẹp.

  Vậy có cách nào để khắc phục 2 điều trên không ạ?

 74. thưa thầy khi em chạy latex nó báo file pgf.sty not found.
  em phải khắc phục ra sao

 75. Thầy ơi em khai báo là \documentclass[12pt,a4paper,oneside]{report}
  và làm các thao tác để số trang hiển thị lên đầu trang + canh giữa trang nhưng khi xem lại mục lục thì còn 1 số phần ở cuối chưa được đưa vào . Mục lục gồm 2 trang, lúc trước chưa sửa %\thispagestyle…% thì vẫn còn 2 trang nhưng sửa xong còn 1 trang mục lục thôi ạ.

 76. Thưa Thầy! Minh có thể tạo dòng kẻ chấm chấm của chapter trong muc lục như củ section được không Thầy?
  Ví dụ:
  Mục lục
  Chương 1 …………………………………………………………………….1
  section 1 ……………………………………………………………………….1
  Chương 2 ………………………………………………………………………3

  • Bạn thêm gói lệnh titletoc \usepackage{titletoc}, và thêm lệnh định dạng vào trước \begin{document} như sau:

   \contentsmargin{0pt}\titlecontents{chapter}[0pc]{\addvspace{3pt}\bfseries}{\chaptername\ \thecontentslabel.\ }{}{\dotfill\ \thecontentspage}

   Bạn có thể sửa lại lệnh này để xem thay đổi ra sao và chọn cái bạn ưng ý nhé!

   • Cám ơn bạn. Mình làm được rồi, nhưng lại gặp một lỗi như thế này
    Chương 1 ………………………………………………………………………………..
    1
    Mong bạn chỉ hộ mình với.

 77. thầy ơii muốn đánh số trang 4 trang đầu là i,ii,iii,iV. các trang sau từ 1,2,….. Và trong mục lục cũng cần hiện lên cả hai, Ví du:
  Mục lục…………………………..i
  mở đầu…………………………..ii
  ….
  chương 1………………………..1
  1.1………………………………..2
  thì phải làm thế nào ạ
  khóa luận trường e yêu cầu như vậy a. thầy giúp em với ạ,
  e da đánh \pagenumbering{arabic}
  và \pagenumbering{roman}
  nhưng chưa đc ạ

 78. Dạ thưa thầy. Thầy cho em hỏi, em muốn đưa một trang ở ngoài vào bản in nhưng cần phải có tên như section trong mục lục mà không đánh số trang. Vậy thầy có thể cho em biết em cần phải dùng lệnh nào ạ. Em xin cảm ơn thầy!!!

 79. Thây ơi, em muốn thay đổi khoãng cách giữa các dòng phải lam sao thầy?

 80. Thầy cho em hỏi là muốn thay đổi mặc định TeX mình vào đâu vậy thầy. Em kiếm mãi mà ko thấy file đuôi .cls để sửa đổi

 81. Thầy cho em hỏi: Em dùng đoạn latex sau:
  \documentclass{report}
  \usepackage{algorithm}
  \usepackage{algorithmic}
  \begin{document}
  \begin{algorithm}
  \caption{Assigning j to a center}
  \begin{algorithmic}[1]
  \STATE INITIALIZE $C = \emptyset$
  \FOR {i=1,…,r}
  \IF {$N_i \cap N_{i_0} \neq\emptyset$ for some $i_0 \leq i$}
  \STATE assign to $p_{i_0}$ all demand nodes j with $i \in \widetilde{p_j}$
  \ELSE
  \STATE $C = C \cup \{ i \}$ and assign to $p_i$ all the demand nodes $j$ with $i \in \widetilde{p_j}$
  \ENDIF
  \ENDFOR
  \end{algorithmic}
  \end{algorithm}
  \end{document}

  Sau khi em save file vidu.tex, em chạy thì thấy hiển thị đoạn giả mã kia có hiển thị thụt vào dòng cho những thân câu lệnh. Nhưng khi em sử dụng theo template của ACM, họ dùng file sig-alternative.cls và em sửa \documentclass{sig-alternative} thì đoạn mã giả hiển thị thẳng hàng nhau hết , em có sử dụng \usepackage{algorithm}
  \usepackage{algorithmic} trong file sig-alternative.cls của họ. Em phải sửa thế nào để đoạn mã giả hiển thị đúng style thụt vào hàng đối với thân câu lệnh hả thầy? Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

  • thầy không rành lắm những vấn đề em hỏi. Nên thầy download file sig-alternate.cls về thư mục chứa file TeX.

   Rồ thầy làm như em nhưng sửa đôi chút:

   \documentclass{sig-alternate}
   \usepackage{algorithm}
   \usepackage{algorithmic}
   \begin{document}
   \begin{algorithm}
   \caption{Assigning j to a center}
   \begin{algorithmic}[1]
   \STATE INITIALIZE $C = \emptyset$
   %\FOR {i=1,…,r}
   \FOR {i=1,\dots ,r}
   \IF {$N_i \cap N_{i_0} \neq\emptyset$ for some $i_0 \leq i$}
   \STATE assign to $p_{i_0}$ all demand nodes j with $i \in \widetilde{p_j}$
   \ELSE
   \STATE $C = C \cup \{ i \}$ and assign to $p_i$ all the demand nodes $j$ with $i \in \widetilde{p_j}$
   \ENDIF
   \ENDFOR
   \end{algorithmic}
   \end{algorithm}
   \end{document}
   

   biên dịch thành

   không biết đúng ý em không?

 82. Thưa thầy, em làm theo hướng dẫn của câu hỏi phía trên nhưng mục lục vẫn hiện lên chữ chương mà không phải là bài thì làm thế nào ạ

  em làm theo hướng dẫn này:
  Thưa thầy cho em hỏi làm thế nào để thay đổi tên của Chương và section ạ? Chẳng hạn em muốn thay “Chương 1: Vector” thành “Bài 1: Vector” thì phải làm thế nào ạ?

  Nguyễn Thái Sơn | 12/11/2013 lúc 21:42 | Trả lời
  Tìm file vncaps.tex, tìm đến dòng 35

  \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
  đổi thành

  %\def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
  \def\chaptername{B\`ai}%
  Tất nhiên lưu file này lại. Sau này nếu muốn trở lại như cũ, thì thay 2 dòng đó thành

  \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
  %\def\chaptername{B\`ai}%

 83. Thưa thầy. Em muốn định dạng tên Section ở giữa đầu trang mới. Thầy giúp em tinh chỉnh gói book.cls.
  Em cảm ơn thầy nhiều. Em chúc thầy nhiều sức khỏe và thành công.

 84. Thưa thầy, em thắc mắc 2 điều:
  + em muốn chương và tiêu đề ở chương nằm giữa, em làm như thầy mà không chạy thầy ạ. Nếu em chỉ sửa dòng 391 thì máy chạy và chỉ từ “chương” là canh giữa. Còn nếu chữa thêm dòng 397 thì chương trình không chạy ạ.
  + Em muốn Chương và tên chương cỡ chữ 16, các mục và tiểu mục cỡ chữ 14.
  Em kính nhờ thầy giải đáp giúp em.

 85. Thưa thầy. Thầy có online không ạ. Nhờ thầy giúp em với ạ.

 86. Thưa thầy, em đã chạy được rồi thầy ạ. Đó là ở dòng 397 thay vì đánh \centerline em đánh \begin{center} \Huge… \end{center} ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s