Sử dụng Calc2latex như thế nào?

Việc lập một bảng trên MS Excel hoặc trên LibreOffice Calc rồi xuất ra LaTeX là việc dễ thực hiện nhất để lập một cái bảng phức tạp.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn:

 1. Cài đặt LibreOffice 3.6 lên máy tính.
 2. Download calc2latex
 3. Cấu hình LibreOffice Calc để sử dụng được calc2latex
 4. Ví dụ

Để download LibreOffice các bạn nên tìm đến link sau đây:
http://www.libreoffice.org/download/?type=win-x86&lang=en-US&version=3.6.4

Download file msi (205MB) về cài đặt lên máy tính như bất cứ một phần mềm Windows nào. Đây là một bộ văn phòng ấn tượng, miễn phí và tương thích khá cao với MS Office, ví dụ có thể đọc các công thức toán học viết bằng Mathtype, chạy được các script viết bằng VBA. Hơn nữa với các plug-in(s) writer2latex, các bạn xuất file doc ra file LaTeX, plug-in TeXMath Equations các bạn có thể soạn các công thức toán học bằng LaTeX và insert vào file doc như thường làm với MathType bên Windows.

Sau khi cài đặt xong LibreOffice, các bạn sẽ có 4 chương trình (thường gọi là văn phòng tứ bảo): LibreOffice Writer (y chang như MS Word), LibreOffice Calc (y chang như MS Excel), LibreOffice Impress (y chang như MS Powerpoint) và LibreOffice Data (như MS Access).

Các bạn download calc2latex tại đây.

Giải nén file zip thành một thư mục đặt tại đâu cũng được, tạm gọi là thư mục calc2latex_024_eur_latex. Các bạn sẽ thấy nhiếu file nhưng chỉ dụng 2 file là Calc2LaTeX.xba và script.xlb

Khởi dộng LibreOffice Calc. Tìm đến Tools, Macros, Organize Macros, LibreOffice Basic…

Click vào “Organizer”

Chọn tab “Libraries” rồi click “Import”

Duyệt tới thư mục calc2latex_024_eur_latex ở trên và chọn script.xlb, trở vào màn hình trước đó của LibreOffice Calc các bạn check vào Calc2latex nhấn OK và Close hai lần. Thế là xong.

Sử dụng:

Giả sử các bạn có một bảng tính trong MS Excel. Dùng LibreOffice Calc mở file xls này vào Libreoffice Calc.

Quét bảng tính

Chọn Tools, Macros, Run Macro,

Tìm trong My Macros -> “Calc2LaTeX” -> “Calc2LaTeX”. Trên panel của cửa sổ bên phải, chọn “Main” và click vào “Run”.

Ngay lập tức cái bảng trong vùng bị quét sẽ được copy thành code, các bạn dán vào LaTeX để sử dụng.

a

Advertisements

7 responses to “Sử dụng Calc2latex như thế nào?

 1. Trương Quốc Đại

  Thưa Thầy em tạo cái bảng như Thầy hướng dẫn, mọi việc diễn ra bình thường nhưng khi sử dụng, chọn
  run macro lại thấy thông báo: “LibreOffice required a Java runtime environment (JRE) to perform this task, please install a JRE and restart LibreOffice”
  sau đó nếu chọn OK thì mọi việc bình thường, đến khi chọn main -> run thì có thông báo:
  ” basic runtime error
  an exception occurred
  type: com.sun.star.container.NoSuchElementException Message: .” và vẫn có đoạn code nhưng không copy được, xin Thầy chỉ giúp em!

  • Vấn đề cài JRE theo yêu cầu không thực hiện cũng được.

   Nếu em thấy đã xuất ra đoạn code thì nó đã tự dộng quét hết đoạn code (tương đương với Bấm Ctrl A), em phải bấm Ctrl C, sau đó vào TeXMaker, bấm Ctrl V để dán.

   Nếu em không dán được (nghĩa là không copy được) thì em phải cài JRE. Em lưu ý LibreOffice viết bằng Java, nên em nên nếu cần thiết em bắt buộc phải cài JRE. Còn nếu dán được thì cứ thế mà sử dụng.

   Thầy chạy Calc2latex trến máy ảo Win7, vẫn thấy có thông báo cài JRE nhưng khi chạy macro vẫn xuất ra code bình thường, copy bình thường và dán bình thường.

   Khi thử hết mọi cách mà không thực hiện được em cần phải quan tâm tới máy tính WINDOWS nhiều hơn nữa, nó có bị nhiễm virus hay không v.v…

 2. Trương Quốc Đại

  Thưa Thầy em dán vào được rồi nhưng báo lỗi, Thầy coi dùm em đoạn này:
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage[utf8]{inputenc}
  \usepackage[vietnam]{babel}
  \usepackage{utopia}
  \usepackage{amsmath}
  \usepackage{amsfonts}
  \begin{document}
  REM ***** BASIC *****

  Option Explicit

  REM ***** USER SETTINGS ******
  ‘ Set the character encoding that should be used.
  ‘ The character encoding names refer to the document http://www.iana.org/assignments/character-sets.
  ‘ Which character sets are supported depends on the implementation.
  ‘ For example, you can choose a charset from”ASCII”, “Latin-1”, “ISO-8859-1”, “Latin-9”, “ISO-8859-15”,
  ‘ “windows-1252″,”UTF-8”, “SJIS”, “EUC-JP”, and so on.
  public const user_charset = “windows-1252”

  ‘ Set the line feed character.
  ‘ You can choose from “lf”(for Linux), “crlf”(for Windows), and “cr”.
  public const user_linefeed = “crlf”
  REM ***** END ****************

  ‘ to save settings used by the “save as” file dialog
  Global dialogDirectory as string
  Global dialogFilename as string

  ‘ to save settings used by the GUI setting dialog
  ‘Global aGlobalSetting as GlobalSettings
  Global aGlobalSetting_tabularEnable as Integer
  Global aGlobalSetting_labelString as String
  Global aGlobalSetting_captionString as String
  Global aGlobalSetting_captionPosition as Integer
  Global aGlobalSetting_horizontalPosition as Integer
  Global aGlobalSetting_insertPosition as Integer
  Global aGlobalSetting_ruledLine as Integer
  Global aGlobalSetting_formatCells as Integer
  Global aGlobalSetting_outputResult as Integer
  Global aGlobalSetting_replaceReservedWord as Integer

  public const strAppname = “Calc2LaTeX”
  public const strVersion = “0.2.4”

  public strEOL As String

  REM Reserved Word of TeX
  public const strBeginTabular = “\begin{tabular}”
  public const strEndTabular = “\end{tabular}”
  public const strBeginLeft = “\begin{flushleft}”
  public const strEndLeft = “\end{flushleft}”
  public const strBeginCenter = “\begin{center}”
  public const strEndCenter = “\end{center}”
  public const strBeginRight = “\begin{flushright}”
  public const strEndRight = “\end{flushright}”

  public const strBeginTable = “\begin{table}”
  public const strEndTable = “\end{table}”

  public const strHeadLabel = “\label{”
  public const strTailLabel = “}”
  public const strHeadCaption = “\caption{”
  public const strTailCaption = “}”

  public const strHeadTabularOption = “{”
  public const strTailTabularOption = “}”

  public const strTabularOptionLeft = “l”
  public const strTabularOptionCenter = “c”
  public const strTabularOptionRight = “r”

  public const strTableHere = “[htbp]”
  public const strTableTop = “[tbp]”
  public const strTableBottom = “[bp]”
  public const strTableUseOnePage = “[p]”

  public const strHeadMulticolumn = “\multicolumn{”
  public const strSplitMulticolumn = “}{”
  public const strTailMulticolumn = “}”

  public const strHeadTableIrregularCellPosition = “\multicolumn{1}{”
  public const strSplitTableIrregularCellPosition = “}{”
  public const strTailTableIrregularCellPosition = “}”

  public const strHoriBorderLine = “\hline”
  public const strVertBorderLine =”|”

  public const strHeadCline = “\cline{”
  public const strSplitCline =”-”
  public const strTailCline = “}”

  public const strSplit = ” & ”
  public const strEndColumn = ” \\”

  ‘ for replacement of reserved words
  ‘public const strBackslash =”\”
  ‘public const strReplacedBackslash = “$\backslash$” ‘ you can’t use “\verb|\|” in multicolumn.
  public const strPercent =”%”
  public const strReplacedPercent =”\%”
  public const strOpenningBrace=”{”
  public const strReplacedOpenningBrace=”\{”
  public const strClosingBrace = “}”
  public const strReplacedClosingBrace = “\}”
  public const strUnderBar = “_”
  public const strReplacedUnderBar = “\_”
  public const strAmp = “&”
  public const strReplacedAmp = “\&”
  public const strSharp = “#”
  public const strReplacedSharp = “\#”
  public const strDollar = “$”
  public const strReplacedDollar = “\$”

  public const constON As Boolean = True
  public const constOFF As Boolean = False

  Type ReturnValueOfSettings
  strTableHead As String
  strTableTail As String
  bLineONOFF As Boolean
  bEnableFormattingCells As Boolean
  bResultWindow As Boolean
  bEnableReplaceWords As Boolean
  End Type

  Public oDocument As Object

  REM MAIN
  Sub Main
  ‘init
  ‘static aGlobalSetting as GlobalSettings

  Dim oSheet As Object
  Dim oSelection As Object
  Dim strTable As String

  ‘ ENTER
  ‘strEOL = Chr(10) + Chr(13)
  if user_linefeed = “crlf” then
  strEOL =Chr(13) + Chr(10)
  elseif user_linefeed = “lf” then
  strEOL = Chr(10)
  else
  strEOL = Chr(13)
  endif

  oDocument = ThisComponent

  oDocument.addActionLock

  Dim aReturnValueOfSettings as ReturnValueOfSettings
  aReturnValueOfSettings = Settings2()

  oSelection = oDocument.CurrentController.Selection

  strTable = makeTableBody(oSelection,aReturnvalueOfSettings.bLineONOFF, aReturnValueOfSettings.bEnableFormattingCells, _
  aReturnValueOfSettings.bEnableReplaceWords)
  strTable = strBeginTabular + strTable + strEndTabular + strEOL
  ‘ strTable = Settings(strTable)

  strTable = aReturnValueOfSettings.strTableHead + strTable + aReturnValueOfSettings.strTableTail

  ‘ UNDER DEVELOPMENT
  If aReturnValueOfSettings.bResultWindow = constON then
  ShowResults(strTable)
  Else
  outputResultWithFileDialog(strTable)
  End If

  oDocument.removeActionLock
  End Sub

  REM TABLE BODY
  Function MakeTableBody(oCellRange as Object, bONOFF as Boolean, bEnableFormattingCells as Boolean, bEnableReplaceWords as Boolean ) As String
  Dim nCols,nRows As Long
  Dim i,j As Long
  Dim oCell As Object
  Dim oBaseRangeAddress As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
  nCols = oCellRange.Columns.Count
  nRows = oCellRange.Rows.Count
  oBaseRangeAddress = oCellRange.getRangeAddress

  Dim strTabularOption As String
  strTabularOption = MakeTabularOption(oCellRange)

  Dim strTable As String
  strTable=””
  strTable = strTable + strHeadTabularOption+ insertBorderMark(strTabularOption,bONOFF) + _
  strTailTabularOption + strEoL

  strTable= strTable + makeHLine(bONOFF) + strEoL

  Dim flagMargedHidden As Integer
  Dim oSheet As Object
  Dim oCursor As Object
  Dim oRangeAddress As New com.sun.star.table.CellRangeAddress

  Dim nClinePrev As Integer
  Dim strColumnLine As String

  oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet

  For j=0 To (nRows-1)
  nClinePrev = 1
  strColumnLine = “”
  For i=0 To (nCols-1)
  ‘ Marged Cell Check

  oCell = oCellRange.getCellByPosition(i,j)
  oCursor = oSheet.createCursor()
  oCursor.gotoStart()

  REM [DEV INFO] ver024 FIX BEGIN
  ‘ oCursor.gotoOffset(i+oBaseRangeAddress.StartColumn-1 ,j+oBaseRangeAddress.StartRow-1)
  Dim offsetBaseColumn as long, offsetBaseRow as long
  if oBaseRangeAddress.StartColumn = 0 then
  offsetBaseColumn = oBaseRangeAddress.StartColumn
  else
  offsetBaseColumn = oBaseRangeAddress.StartColumn -1
  endif
  if oBaseRangeAddress.StartRow = 0 then
  offsetBaseRow = oBaseRangeAddress.StartRow
  else
  offsetBaseRow = oBaseRangeAddress.StartRow -1
  endif
  oCursor.gotoOffset(i+offsetBaseColumn ,j+offsetBaseRow)
  REM [DEV INFO] ver024 FIX END

  oCursor.collapseToMergedArea()
  oRangeAddress = oCursor.getRangeAddress()

  Dim strACellOutput As String
  flagMargedHidden = 0

  ‘ horizontal check
  If (oRangeAddress.EndColumn oRangeAddress.StartColumn ) then
  ‘ Marged
  If (oRangeAddress.StartColumn – oBaseRangeAddress.StartColumn = i ) Then
  ‘ First Column
  strACellOutput = strHeadMulticolumn + str(oRangeAddress.EndColumn – oRangeAddress.StartColumn+1) + strSplitMulticolumn
  If i=0 then
  strACellOutput = strACellOutput + makeVLine(bONOFF) + convPositionToString(getPosition(oCell)) + makeVLine(bONOFF)
  else
  strACellOutput = strACellOutput + convPositionToString(getPosition(oCell)) +makeVLine(bONOFF)
  end if

  ‘strACellOutput = strACellOutput + strSplitMulticolumn + ReplaceReservedWords(oCell.String) +strTailMulticolumn
  strACellOutput = strACellOutput + strSplitMulticolumn + getFormattedCellString(ReplaceReservedWords(oCell.String, bEnableReplaceWords),oCell,bEnableFormattingCells) +strTailMulticolumn

  ‘ cline
  if((oRangeAddress.EndRow -oBaseRangeAddress.StartRow) j) And _
  (nClinePrev <=(i+1-1)) then
  'strColumnLine = strColumnLine + strHeadCline + Str(nClinePrev) + "-" + Str(i+1-1) + strTailCline
  strColumnLine = strColumnLine + makeCLine(nClinePrev, i+1-1, bONOFF)
  nClinePrev = i+2
  endif
  else
  ' Hidden Cells (Marged)
  flagMargedHidden = 1
  strACellOutput=""
  ' cline
  if((oRangeAddress.EndRow-oBaseRangeAddress.StartRow) j) then
  nClinePrev = i+2
  endif
  endif

  ‘ vertical check
  elseif oRangeAddress.EndRow oRangeAddress.StartRow then
  ‘ marged
  strACellOutput =strHeadMulticolumn+ str(oRangeAddress.EndColumn – oRangeAddress.StartColumn+1) + strSplitMulticolumn
  If i=0 then
  strACellOutput = strACellOutput + makeVLine(bONOFF) + convPositionToString(getPosition(oCell)) + makeVLine(bONOFF)
  else
  strACellOutput = strACellOutput + convPositionToString(getPosition(oCell)) +makeVLine(bONOFF)
  end if

  ‘strACellOutput = strACellOutput + strSplitMulticolumn + ReplaceReservedWords(oCell.String) +strTailMulticolumn
  ‘ hide cells which is covered with a marged cell
  strACellOutput = strACellOutput + strSplitMulticolumn
  if oRangeAddress.StartRow-oBaseRangeAddress.StartRow = j then
  ‘strACellOutput = strACellOutput + ReplaceReservedWords(oCell.String)
  strACellOutput = strACellOutput + getFormattedCellString(ReplaceReservedWords(oCell.String, bEnableReplaceWords),oCell,bEnableFormattingCells)

  endif
  strACellOutput = strACellOutput + strTailMulticolumn

  ‘ cline
  if((oRangeAddress.EndRow -oBaseRangeAddress.StartRow) j) And _
  (nClinePrev <=(i+1-1)) then
  'strColumnLine = strColumnLine + strHeadCline + Str(nClinePrev) +strSplitCline + Str(i+1-1) + strTailCline
  strColumnLine = strColumnLine + makeCLine(nClinePrev,i+1-1, bONOFF)
  endif
  if((oRangeAddress.EndRow -oBaseRangeAddress.StartRow) j) then
  nClinePrev = i+2
  endif

  else
  ‘ not Marged
  If StrComp(Mid(strTabularOption,i+1,1), _
  convPositionToString(getPosition(oCell)))=0 Then
  ‘ strACellOutput = ReplaceReservedWords(oCell.String)
  strACellOutput = getFormattedCellString(ReplaceReservedWords(oCell.String, bEnableReplaceWords),oCell,bEnableFormattingCells)

  else
  strACellOutput = strHeadTableIrregularCellPosition
  If i=0 Then
  strACellOutput = strACellOutput + makeVLine(bONOFF)
  End If
  ‘ strACellOutput = strACellOutput + _
  ‘ convPositionToString(getPosition(oCell)) + _
  ‘ makeVLine(bONOFF) + _
  ‘ strSplitTableIrregularCellPosition + _
  ‘ ReplaceReservedWords(oCell.String)+strTailTableIrregularCellPosition

  strACellOutput = strACellOutput + _
  convPositionToString(getPosition(oCell)) + _
  makeVLine(bONOFF) + _
  strSplitTableIrregularCellPosition + _
  getFormattedCellString(ReplaceReservedWords(oCell.String, bEnableReplaceWords),oCell,bEnableFormattingCells) +strTailTableIrregularCellPosition

  endif
  endif
  oCursor = Nothing

  strTable = strTable + strACellOutput

  If (i (nCols-1)) AND (flagMargedHidden 1) AND (oRangeAddress.EndColumn (oBaseRangeAddress.StartColumn + nCols-1)) Then
  strTable = strTable + strSplit
  End If
  Next i

  if(nClinePrev =1) then
  ‘ this line is not marged
  strTable = strTable + strEndColumn + ” ” + makeHLine(bONOFF) + strEOL
  else
  If nClinePrev = nCenter) And (nLeft >= nRight) Then
  ‘detectMaxLCR = com.sun.star.table.CellHoriJustify.LEFT
  detectMaxLCR = strTabularOptionLeft
  Elseif (nCenter >= nLeft) And (nCenter>=nRight) Then
  ‘detectMaxLCR = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER
  detectMaxLCR = strTabularOptionCenter
  Else
  ‘detectMaxLCR = com.sun.star.table.CellHoriJustify.RIGHT
  detectMaxLCR = strTabularOptionRight
  End If
  End Function

  ‘ex)
  ‘strItem=”%a%bcde%f%g%”
  ‘strSign = “%”
  ‘strReplacedSign = “\%”
  ‘return = “\%a\%bcde\%f\%g\%”
  Sub ReplaceString(strItem As String,strSign As String,strReplacedSign As String) As String
  Dim nSeek As Integer
  Dim nItemLength As Integer

  nSeek=InStr(1,strItem,strSign)
  While(nSeek 0)
  nItemLength = Len(strItem)
  strItem = Left(strItem,nSeek-1)+ strReplacedSign + Right(strItem,nItemLength-nSeek)
  nSeek=nSeek+Len(strReplacedSign)
  nSeek=InStr(nSeek,strItem,strSign)
  Wend

  ReplaceString=strItem
  End Sub

  ‘FIX !
  Sub ReplaceReservedWords (Byval strItem As String, Byval bEnable as Boolean) As String
  Dim reservedWords as variant
  Dim replacedWords as variant

  ‘ reservedWords = Array(strBackslash,strPercent,strOpenningBrace,strClosingBrace,strUnderBar,strAmp,strSharp,strDollar)
  ‘ replacedWords = Array(strReplacedBackslash,strReplacedPercent,strReplacedOpenningBrace,strReplacedClosingBrace, _
  ‘ strReplacedUnderBar,strReplacedAmp,strReplacedSharp,strReplacedDollar)
  reservedWords = Array(strPercent,strOpenningBrace,strClosingBrace,strUnderBar,strAmp,strSharp,strDollar)
  replacedWords = Array(strReplacedPercent,strReplacedOpenningBrace,strReplacedClosingBrace, _
  strReplacedUnderBar,strReplacedAmp,strReplacedSharp,strReplacedDollar)

  if (bEnable = constON) then
  Dim i as Integer
  For i = LBound(reservedWords) to UBound(reservedWords)
  strItem = ReplaceString(strItem,Cstr(reservedWords(i)),CStr(replacedWords(i)))
  Next i
  endif

  ReplaceReservedWords = strItem

  ‘ ReplaceReservedWords = ReplaceString(strItem,strPercent,strReplacedPercent)
  End Sub

  Function getFormattedCellString( strValue as String, oCell as Object, bEnable as Boolean) As String
  Dim strRet as String
  strRet = strValue

  if(bEnable = constON) then
  ‘oCell.CharPostureAsian
  if oCell.CharPosture = com.sun.star.awt.FontSlant.ITALIC then
  strRet = “\textit{” + strRet + “}”
  endif

  if oCell.CharWeight = com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD then
  strRet = “\textbf{” + strRet + “}”
  endif
  endif

  getFormattedCellString = strRet
  End Function

  REM ShowResults
  Function ShowResults(strTextTable As String)
  Dim oDialog As Object
  Dim oTextField As Object

  DialogLibraries.LoadLibrary( “Calc2LaTeX” )
  oDialog = createUnoDialog( DialogLibraries.Calc2LaTeX.ShowResults)

  ‘MoDialog = oDialog.getModel()
  oDialog.setTitle( “Table” )

  oTextField = oDialog.getControl(“TextField1”)
  oTextField.setText( strTextTable )

  ‘ select all strings
  Dim oSelection
  oSelection = createUnoStruct( “com.sun.star.awt.Selection” )
  With oSelection
  .Min = 0
  .Max = len(strTextTable)
  End With
  oTextField.setSelection(oSelection)

  oDialog.execute()
  End Function

  public oDialog As Object
  REM SETTINGS UNDER DEVELOPMENT
  Function Settings2 () As ReturnValueOfSettings

  Dim oControl As Object

  Dim aRetvalue As ReturnValueOfSettings

  DialogLibraries.LoadLibrary( “Calc2LaTeX” )
  oDialog = createUnoDialog( DialogLibraries.Calc2LaTeX.DlgOption)
  oDialog.setTitle( “Settings” )
  oDialog.getControl(“lblVersion”).setText(strAppName +strEoL + strVersion + strEoL + strEoL + user_charset + strEoL + user_linefeed)

  ‘ load settings
  ‘On Error GoTo ERR1
  oDialog.getControl(“textLabelName”).setText(aGlobalSetting_labelString)
  oDialog.getControl(“textCaption”).setText(aGlobalSetting_captionString)

  Select Case aGlobalSetting_tabularEnable
  Case 0
  oDialog.getControl(“optTableAll”).State =True
  Case else
  oDialog.getControl(“optTableTabular”).State =True
  End Select
  changeTableStatus()

  Select Case aGlobalSetting_captionPosition
  Case 0
  oDialog.getControl(“optCaptionTop”).State =True
  Case else
  oDialog.getControl(“optCaptionBottom”).State =True
  End Select

  Select Case aGlobalSetting_horizontalPosition
  case 0
  oDialog.getControl(“optHpNone”).State=true
  Case 1
  oDialog.getControl(“optHpLeft”).State=true
  Case 2
  oDialog.getControl(“optHpCenter”).State = true
  Case else
  oDialog.getControl(“optHpRight”).State = true
  End Select

  Select Case aGlobalSetting_insertPosition
  Case 0
  oDialog.getControl(“optIpHere”).State=true
  Case 1
  oDialog.getControl(“optIpTop”).State=true
  Case 2
  oDialog.getControl(“optIpBottom”).State=true
  Case else
  oDialog.getControl(“optIpOnePage”).State=true
  End Select

  Select Case aGlobalSetting_ruledLine
  Case 0
  oDialog.getControl(“ruled line on”).State=true
  Case else
  oDialog.getControl(“ruled line off”).State=true
  End Select

  Select Case aGlobalSetting_formatCells
  Case 0
  oDialog.getControl(“FormatCellsOn”).State=true
  Case else
  oDialog.getControl(“FormatCellsOff”).State=true
  End Select

  Select Case aGlobalSetting_replaceReservedWord
  Case 0
  oDialog.getControl(“ReplaceReservedWordsOn”).State=true
  Case else
  oDialog.getControl(“ReplaceReservedWordsOff”).State=true
  End Select

  Select Case aGlobalSetting_outputResult
  Case 0
  oDialog.getControl(“OptResultWindow”).State=true
  Case Else
  oDialog.getControl(“optResultFile”).State=true
  End Select

  If oDialog.execute() 1 then
  oDocument.removeActionLock
  stop
  end if

  aGlobalSetting_labelString = oDialog.getControl(“textLabelName”).getText
  aGlobalSetting_captionString = oDialog.getControl(“textCaption”).getText

  ‘ \begin{center}…\end{center} and so on
  ‘ NOTICE oOption.State == 1 or True ? (See Developer’s Guide pp768)
  If oDialog.getControl(“optHpLeft”).State=true Then
  ‘ strTextTable = strBeginLeft + strEoL + strTextTable + strEndLeft + strEoL
  aRetValue.strTableHead = strBeginLeft + strEoL
  aRetValue.strTableTail = strEndLeft + strEoL
  aGlobalSetting_horizontalPosition = 1
  Elseif oDialog.getControl(“optHpCenter”).State = true Then
  ‘strTextTable = strBeginCenter + strEoL + strTextTable + strEndCenter + strEoL
  aRetValue.strTableHead = strBeginCenter + strEoL
  aRetValue.strTableTail = strEndCenter + strEoL
  aGlobalSetting_horizontalPosition = 2
  Elseif oDialog.getControl(“optHpRight”).State = true Then
  ‘ strTextTable = strBeginRight + strEoL + strTextTable + strEndRight + strEoL
  aRetValue.strTableHead = strBeginRight + strEoL
  aRetValue.strTableTail = strEndRight + strEoL
  aGlobalSetting_horizontalPosition = 3
  Else
  ‘ No Horizontal option
  aRetValue.strTableHead = “”
  aRetValue.strTableTail = “”
  aGlobalSetting_horizontalPosition = 0
  Endif

  ‘ \caption
  If oDialog.getControl(“optCaptionTop”).State =True Then
  ‘ strTextTable = strHeadCaption + oDialog.getControl(“textCaption”).getText + _
  ‘ strTailCaption + strEoL +strTextTable
  aRetValue.strTableHead = strHeadCaption + oDialog.getControl(“textCaption”).getText + strTailCaption + strEoL + aRetValue.strTableHead
  aGlobalSetting_captionPosition = 0
  Else
  ‘ strTextTable = strTextTable + strHeadCaption + oDialog.getControl(“textCaption”).getText + _
  ‘ strTailCaption+ strEoL
  aRetValue.strTableTail = aRetValue.strTableTail + strHeadCaption + oDialog.getControl(“textCaption”).getText + strTailCaption+ strEoL
  aGlobalSetting_captionPosition = 1
  Endif

  ‘ \label
  ‘ strTextTable = strTextTable + strHeadLabel + oDialog.getControl(“textLabelName”).getText + strTailLabel + strEoL
  aRetValue.strTableTail = aRetValue.strTableTail + strHeadLabel + oDialog.getControl(“textLabelName”).getText + strTailLabel + strEoL

  ‘ \begin{table}…\end{table}
  Dim strTableOption As String

  If oDialog.getControl(“optIpHere”).State=true Then
  aGlobalSetting_insertPosition = 0
  strTableOption = strTableHere
  Elseif oDialog.getControl(“optIpTop”).State=true Then
  aGlobalSetting_insertPosition = 1
  strTableOption = strTableTop
  Elseif oDialog.getControl(“optIpBottom”).State=true Then
  strTableOption = strTableBottom
  aGlobalSetting_insertPosition = 2
  Else
  strTableOption = strTableUseOnePage
  aGlobalSetting_insertPosition = 3
  Endif

  If oDialog.getControl(“ruled line on”).State=true Then
  aRetValue.bLineONOFF = constON
  aGlobalSetting_ruledLine = 0
  else
  aRetValue.bLineONOFF = constOFF
  aGlobalSetting_ruledLine = 1
  endif

  If oDialog.getControl(“ReplaceReservedWordsOn”).State=true Then
  aRetValue.bEnableReplaceWords = constON
  aGlobalSetting_replaceReservedWord = 0
  else
  aRetValue.bEnableReplaceWords = constOFF
  aGlobalSetting_replaceReservedWord = 1
  endif

  If oDialog.getControl(“FormatCellsOn”).State=true Then
  aRetValue.bEnableFormattingCells = constON
  aGlobalSetting_formatCells = 0
  else
  aRetValue.bEnableFormattingCells = constOFF
  aGlobalSetting_formatCells = 1
  endif

  ‘ strTextTable = strBeginTable + strTableOption + strEoL + strTextTable + strEndTable + strEoL

  aRetValue.strTableHead = strBeginTable + strTableOption + strEoL + aRetValue.strTableHead
  aRetValue.strTableTail = aRetValue.strTableTail +strEndTable + strEoL

  If oDialog.getControl(“optTableAll”).State=true Then
  aGlobalSetting_tabularEnable = 0
  else
  aRetValue.strTableHead = “”
  aRetValue.strTableTail = “”
  aGlobalSetting_tabularEnable = 1
  end if

  If oDialog.getControl(“OptResultWindow”).State=true then
  aRetValue.bResultWindow = constON
  aGlobalSetting_outputResult = 0
  Else
  aRetValue.bResultWindow = constOFF
  aGlobalSetting_outputResult = 1
  End If

  ‘return
  ‘ Settings = strTextTable
  Settings2 = aRetValue

  ‘ exit function
  ‘ERR1:
  ‘ aGlobalSetting.labelString = “”
  ‘ resume Next
  End Function

  REM SETTINGS
  Function Settings (strTextTable As String) As String
  Dim oDialog As Object
  Dim oControl As Object

  DialogLibraries.LoadLibrary( “Calc2LaTeX” )
  oDialog = createUnoDialog( DialogLibraries.Calc2LaTeX.DlgOption)
  oDialog.setTitle( “Settings” )
  oDialog.getControl(“lblVersion”).setText(strAppName +strEoL + strVersion)

  oDialog.execute()

  ‘ \begin{center}…\end{center} and so on
  ‘ NOTICE oOption.State == 1 or True ? (See Developer’s Guide pp768)
  If oDialog.getControl(“optHpLeft”).State=true Then
  strTextTable = strBeginLeft + strEoL + strTextTable + strEndLeft + strEoL
  Elseif oDialog.getControl(“optHpCenter”).State = true Then
  strTextTable = strBeginCenter + strEoL + strTextTable + strEndCenter + strEoL
  Elseif oDialog.getControl(“optHpRight”).State = true Then
  strTextTable = strBeginRight + strEoL + strTextTable + strEndRight + strEoL
  Endif

  ‘ \caption
  If oDialog.getControl(“optCaptionTop”).State =True Then
  strTextTable = strHeadCaption + oDialog.getControl(“textCaption”).getText + _
  strTailCaption + strEoL +strTextTable
  Else
  strTextTable = strTextTable + strHeadCaption + oDialog.getControl(“textCaption”).getText + _
  strTailCaption+ strEoL
  Endif

  ‘ \label
  strTextTable = strTextTable + strHeadLabel + oDialog.getControl(“textLabelName”).getText + strTailLabel + strEoL

  ‘ \begin{table}…\end{table}
  Dim strTableOption As String

  If oDialog.getControl(“optIpHere”).State=true Then
  strTableOption = strTableHere
  Elseif oDialog.getControl(“optIpTop”).State=true Then
  strTableOption = strTableTop
  Elseif oDialog.getControl(“optIpBottom”).State=true Then
  strTableOption = strTableBottom
  Else
  strTableOption = strTableUseOnePage
  Endif

  strTextTable = strBeginTable + strTableOption + strEoL + strTextTable + strEndTable + strEoL

  ‘return
  Settings = strTextTable
  End Function

  Sub Cancel
  oDocument.removeActionLock
  Stop
  End Sub

  Sub outputResultWithFileDialog(strMessage as string)
  Dim oFilePicker As Object

  oFilePicker = createUnoService( “com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker” )

  ‘ Settings of the file dialog
  Dim nAny(0)
  nAny(0) = com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_AUTOEXTENSION
  ‘ nAny(0) = com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_SIMPLE
  oFilePicker.Initialize( nAny() )

  Dim nContentID, nAction As Integer
  nContentID = com.sun.star.ui.dialogs.ExtendedFilePickerElementIds.CHECKBOX_AUTOEXTENSION
  oFilePicker.setValue( nContentID, nAction, True )

  oFilePicker.appendFilter( “TeX (*.tex)”, “*.tex” )
  oFilePicker.appendFilter( “All Files (*.*)”, “*.*” )
  oFilePicker.setCurrentFilter( “TeX (*.tex)” )

  ‘ oFilePicker.setDisplayDirectory(dialogDirectory)
  if dialogDirectory “” Then
  oFilePicker.setDisplayDirectory(dialogDirectory)
  oFilePicker.setDefaultName(dialogFilename)
  end if

  ‘ Show the dialog & output the result
  If oFilePicker.execute() = 1 Then
  dialogDirectory = oFilePicker.getDisplayDirectory()

  Dim sFiles()
  Dim sFileURL As String
  sFiles() = oFilePicker.getFiles()
  sFileURL = sFiles(0)

  ‘ save the filename for the next running
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary(“Tools”)
  dialogFilename = FileNameOutOfPath(sFileURL)

  output2File(sFileURL, strMessage)
  End If
  End Sub

  Sub output2File(strFileURL as string, strMessage as string)
  Dim oFileAcc As Object
  Dim oOutputStream As Object
  Dim vData As Variant

  oFileAcc = CreateUnoService(“com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess”)
  oOutputStream = CreateUnoService(“com.sun.star.io.TextOutputStream”)
  oOutputStream.setEncoding(user_charset)

  vData = oFileAcc.openFileWrite(strFileURL)
  vData.truncate()
  oOutputStream.setOutputStream(vData)

  oOutputStream.writeString( strMessage )
  oOutputStream.closeOutput()
  End Sub

  Sub changeTableStatus()
  Dim switchStatus as boolean

  If oDialog.getControl(“optTableAll”).State =True then
  switchStatus = true
  Else
  switchStatus = false
  end if

  Dim tableControls as Variant
  tableControls = Array(“Label1″,”textLabelName”,”optCaptionTop”,”optCaptionBottom”, _
  “FrameControl3″,”textCaption”, _
  “FrameControl1″,”optHpLeft”,”optHpCenter”,”optHpRight”,”optHpNone”, _
  “FrameControl2″,”optIpHere”,”optIpTop”,”optIpBottom”,”optIpOnePage”)

  Dim i as integer
  For i = LBound(tableControls) to UBound(tableControls)
  oDialog.getControl( CStr(tableControls(i)) ).Enable=switchStatus
  Next i
  End sub

  \end{document}

 3. Trương Quốc Đại

  Dạ em cảm ơn Thầy đã tận tình giúp đỡ! em sẽ chờ bài hướng dẫn LaTable của Thầy! Nhân dịp năm mới em xin chúc Thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s