LaTeX mừng giáng sinh 2012

\documentclass[11pt]{scrartcl} 
\usepackage[dvipsnames,svgnames]{xcolor} 
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{%
 shapes,
 decorations.shapes,
 decorations.fractals,
 decorations.markings,
 shadows
}

\newsavebox{\mycandle}
\savebox{\mycandle}{ 
\begin{tikzpicture}[scale=.1]
\shade[top color=yellow,bottom color=red] (0,0) .. controls (1,.2) and (1,.5) .. (0,2) .. controls (-1,.5) and (-1,.2) .. (0,0);
\fill[yellow!90!black] (.8,0) rectangle (-.8,-5); 
\end{tikzpicture} } 

\tikzset{
 paint/.style={draw=#1!50!black, fill=#1!50},
 my star/.style={decorate,decoration={shape backgrounds,shape=star},
         star points=#1}
} 

\begin{document}
 \begin{tikzpicture}[ ball red/.style={
  decorate,
  decoration={
   markings,
   mark=between positions .2 and 1 step 3cm
   with
   {
    \pgfmathsetmacro{\sz}{2 + .5 * rand}
    \path[shading=ball,ball color=red] (0,0) circle[radius=\sz mm];
   }
  }
 } ,ball blue/.style={
  decorate,
  decoration={
   markings,
   mark=between positions 0.1 and .9 step 3cm
   with
   {
    \pgfmathsetmacro{\sz}{2 + .5 * rand}
    \path[shading=ball,ball color=blue] (0,0) circle[radius=\sz mm];
   }
  }
 }  
]

\draw[fill=Maroon,ultra thick] 
   (.75,-1) .. controls (.5,.5) and  (.5,3)  .. (0.5,4) 
  -- (-0.5,4) .. controls (-.5,3) and (-.5,.5)   .. (-.75,-1) ;
\shade[ultra thick, top color=green!90!black,bottom color=green!10!black] 
   (0,10) .. controls (0,8)   and  (1,7)  .. (1.5,7) 
       .. controls (1,7)   and  (1,7)  .. (0.5,7.25) 
       .. controls (1.5,5)  and  (2.5,4) .. (3,4)
       .. controls (2,4)   and  (1.25,4) .. (1,4.5)
       .. controls (2,2)   and  (3.5,2) .. (4,2)
       .. controls (1,1)   and  (-1,1)  .. (-4,2) 
       .. controls (-3.5,2) and  (-2,2)  .. (-1,4.5)
       .. controls (-1.25,4) and  (-2,4)  .. (-3,4) 
       .. controls (-2.5,4) and  (-1.5,5) .. (-0.5,7.25) 
       .. controls (-1,7)  and  (-1,7)  .. (-1.5,7)
       .. controls (-1,7)  and  (0,8)  .. (0,10)
       ;

\foreach \candle in {(2,5),(-2,5),(0.5,7.5),(-0.5,7.5),(-3,2.5), (3,2.5),
          (1.5,1.75),(-1.5,1.75)}
\node at \candle {\usebox{\mycandle}} ; 
\node [star, star point height=.5cm, minimum size=.5cm,draw,fill=yellow,thick]
   at (0,10) {};
\begin{scope}[decoration={shape sep=.2cm, shape size=.25cm}] 
  \draw [my star=6, paint=red] (-4,2)
       .. controls (0,2)   and  (1,3.5)  .. (1,4.40); 
  \draw [my star=6, paint=red] (-1.5,5.40)
       .. controls (0,5.40)   and  (0.5,6.5)   .. (0.5,7); 
  \draw [my star=6, paint=blue] (4,2)
       .. controls (0,2) and (-1,3.5)   .. (-1,4.40);       
  \draw [my star=6, paint=blue] (1.5,5.40)
       .. controls (0,5.40)   and  (-0.5,6.5)   .. (-0.5,7);   
\end{scope} 
% the balls
\path[ball red] 
   (0,10) .. controls (0,8)   and  (1,7)  .. (1.5,7) 
       .. controls (1,7)   and  (1,7)  .. (0.5,7.25) 
       .. controls (1.5,5)  and  (2.5,4) .. (3,4)
       .. controls (2,4)   and  (1.25,4) .. (1,4.5)
       .. controls (2,2)   and  (3.5,2) .. (4,2)
       .. controls (1,1)   and  (-1,1)  .. (-4,2) 
       .. controls (-3.5,2) and  (-2,2)  .. (-1,4.5)
       .. controls (-1.25,4) and  (-2,4)  .. (-3,4) 
       .. controls (-2.5,4) and  (-1.5,5) .. (-0.5,7.25) 
       .. controls (-1,7)  and  (-1,7)  .. (-1.5,7)
       .. controls (-1,7)  and  (0,8)  .. (0,10)
       ; 
\path[ball blue] 
   (0,10) .. controls (0,8)   and  (1,7)  .. (1.5,7) 
       .. controls (1,7)   and  (1,7)  .. (0.5,7.25) 
       .. controls (1.5,5)  and  (2.5,4) .. (3,4)
       .. controls (2,4)   and  (1.25,4) .. (1,4.5)
       .. controls (2,2)   and  (3.5,2) .. (4,2)
       .. controls (1,1)   and  (-1,1)  .. (-4,2) 
       .. controls (-3.5,2) and  (-2,2)  .. (-1,4.5)
       .. controls (-1.25,4) and  (-2,4)  .. (-3,4) 
       .. controls (-2.5,4) and  (-1.5,5) .. (-0.5,7.25) 
       .. controls (-1,7)  and  (-1,7)  .. (-1.5,7)
       .. controls (-1,7)  and  (0,8)  .. (0,10)
       ; 
 % the snow
\foreach \i in {0.5,0.6,...,1.6}
   \fill [white!80!blue,decoration=Koch snowflake,opacity=.9]
      [shift={(rand*5,rnd*8)},scale=\i]
      [double copy shadow={opacity=0.2,shadow xshift=0pt,
      shadow yshift=3*\i pt,fill=white,draw=none}]
    decorate {
     decorate {
      decorate {
       (0,0) -- ++(60:1) -- ++(-60:1) -- cycle
      }
     }
    };         
\end{tikzpicture}

\end{document} Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s