Tạo Poster (giấy A0) dễ dàng bằng LaTeX

Một văn bản được sọan bằng \LaTeX để in trên giấy A4, nay muốn in lên giấy A0 để quảng cáo chẳng hạn, ta thực hiện như sau:

\documentclass[a0,landscape]{a0poster}
\usepackage[utf8]{vietnam} 
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}

\usepackage{mathptmx}
\usepackage[scaled=1.2]{helvet}
\usepackage{courier}
\usepackage{postercols}

\title{\VERYHuge Một Poster mẫu được tạo bằng \LaTeX\ in trên giấy A0}
\author{Nguyễn Thái Sơn\\
Khoa Toán-Tin học,Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh
}
\date

\begin{document}
\maketitle%\tiny 	12pt 
%\scriptsize 	14.4pt
%\footnotesize 	17.28pt
%\small 	20.74pt
%\normalsize 	24.88pt
%\large 	29.86pt
%\Large 	35.83pt
%\LARGE 	43pt
%\huge 	51.6pt
%\Huge 	61.92pt
%\veryHuge 	74.3pt
%\VeryHuge 	89.16pt
%\VERYHuge 	107pt

\VERYHuge 	

\begin{center} 
\textbf{ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010}\\ 
Môn Toán \\ 
\textit{Thời gian làm bài: 180 phút} 
\end{center}\vspace*{.1\textheight}

\textbf{\hspace{-1cm}I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM)}\bigskip

\begin{description}
\item [{Câu}] \textbf{I (2 điểm).} Cho hàm số $y=x^3-2x^2+(1-m)x+m \quad (1), m$
là số thực.

\begin{enumerate}
\item Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m=1$.
\item Tìm $m$ để đồ thị của của hàm số $(1)$ cắt trục hoành tại ba điểm
phân biệt có hoành độ $x_1,x_2,x_3$ thoả điều kiện $x_1^2+x_2^2+x_3^2<4$.
\end{enumerate}\bigskip

\item [{Câu}] \textbf{II (2,0 điểm). }

\begin{enumerate}
\item Giải phương trình \quad $\displaystyle \frac{(1+\sin x+\cos 2x)\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)}{1+\tan x}=\frac{1}{\sqrt2}\cos x$
\item Giải bất phương trình \quad $\displaystyle\frac{x-\sqrt x}{1-\sqrt{2(x^2-x+1)}}\geqslant 1$
\end{enumerate}
\item [{Câu}] \textbf{III (1,0 điểm) }Tính tích phân \quad $I=\displaystyle \int_0^1\dfrac{x^2+e^x+2x^2e^x}{1+2e^x}dx$
\item [{Câu}] \textbf{IV (1,0 điểm). }Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$
là hình vuông cạnh $a$. Gọi $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của
các cạnh $AB$ và $AD$; $H$ là giao điểm của $CN$ và $DM$. Biết
$SH$ vuông góc với mặt phẳng $ABCD$ và $SH=a\sqrt3$. Tính thể tích
khối hình chóp $S.CDMN$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng $DM$
và $SC$ theo $a$.
\item [{Câu}] \textbf{V (1,0 điểm). }Giải hệ phương trình \begin{equation}\left\{\begin{array}{lc} (4x^2+1)x+(y-3)\sqrt{5-2y} &=0\\
4x^2+y^2+2\sqrt{3-4x} &=7 \end{array} \right.\quad (x,y \in \mathbb{R})\label{dethi1}\end{equation}
\end{description}\bigskip

\textbf{\hspace{-1cm}II. PHẦN RIÊNG (3,0 ĐIỂM)\bigskip
}

\textbf{\emph{\hspace{-1.6cm}Thí sinh chỉ được làm một trong hai
phần (phần A hoặc phần B)}}\textbf{\smallskip{}
}

\textbf{\hspace{-1.6cm}A. Theo chương trình Chuẩn.}\bigskip

\begin{description}
\item [{Câu}] \textbf{VI.a (2 điểm).}\end{description}
\begin{enumerate}
\item Trong mặt phẳng toạ độ $Oxy$, cho hai đường thẳng $d_1:\sqrt3\ x+y=0$
và $d_2:\sqrt3\ x-y=0$. Gọi $(T)$ là đường tròn tiếp xúc với $d_1$
tại $A$, cắt $d_2$ tại hai điểm $B$ và $C$ sao cho tam giác $ABC$
vuông tại $B$. Viết phương trình của $(T)$ biết tam giác $ABC$
có diện tích bằng $\dfrac{\sqrt3}{2}$ và điểm $A$ có hoành độ dương.
\item Trong không gian toạ độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+2}{-1}$
và mặt phẳng $(P):x-2y+z=0$. Gọi $C$ là giao điểm của $\Delta$
với $(P)$, $M$ là điểm thuộc $\Delta$. Tính khoảng cách từ $M$
đến $(P)$ biết $MC=\sqrt6$.\end{enumerate}
\begin{description}
\item [{Câu}] \textbf{VII.b (1 điểm).} Tìm phần ảo của số phức $z$ biết
$\overline{z}=(\sqrt{2}+i)^{2}(1-\sqrt{2}i)$.
\end{description}
\textbf{\smallskip{}
}
\bigskip

\textbf{\hspace{-1.6cm}B. Theo chương trình Nâng cao.}
\begin{description}
\item [{Câu}] \textbf{VI.b (2 điểm). }
\end{description}
\begin{enumerate}
\item Trong mặt phẳng toạ độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ cân tại $A$ có
đỉnh $A(6;6)$, đường thẳng đi qua trung điểm của các ạnh $AB$ và
$AC$ có phương trình là $x+y-4=0$. Tìm toạ độ các đỉnh $B$ và $C$
biết điểm $E(1;-3)$ nằm trên đường cao đi qua đỉnh $C$ của tam giác
đã cho.
\item Trong không gian toạ độ $Oxyz$, cho điểm $A(0;0;-2)$ và đường thẳng
 $\Delta:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+3}{2}$.
Tính khoảng cách từ $A$ đến $\Delta$. Viết phương trình mặt cầu
tâm $A$, cắt $\Delta$ tại hai điểm $B$ và $C$ sao cho $BC=8$.\end{enumerate}
\begin{description}
\item [{Câu}] \textbf{VII.b (1 điểm).} Cho số phức $z$ thoả $\overline{z}={\displaystyle \frac{(1-\sqrt{3}i)^{2}}{1-i}}$.
Tìm môđun của số phức $\overline{z}+iz$.
\end{description}
\end{document}

Tất nhiên các bạn phải download gói postercols.sty từ bất cứ đâu bằng cách gõ postercols.sty trên google.

Xem thử kết quả

poster.pdf

Còn đây là mẫu của một tờ báo tường, nếu biết khai thác, mẫu này sẽ hết sức đặc sắc không kém các poster chuyên nghiệp của các Designer.

\documentclass[a0,landscape]{a0poster}
\usepackage[utf8]{vietnam} 
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage[scaled=1.2]{helvet}
\usepackage{courier}
\usepackage{postercols}
\usepackage{flowfram}

\setlength{\vcolumnsep}{\baselineskip}
\setlength{\columnsep}{\vcolumnsep}

\Ncolumntop{static}{4}{4in}
\setstaticframe{1}{label={title}}

\newlength\offset
\setlength{\offset}{5in}
\addtolength{\offset}{\vcolumnsep}
\computeflowframearea{2,3}
\addtolength{\ffareaheight}{-\offset}

\setflowframe{2,3}{y=\offset,height=\ffareaheight}

\newstaticframe{\ffareawidth}{5in}{\ffareax}{0in}[table]
\setstaticframe{2}{clear}

\setallflowframes{border=plain}
\setallstaticframes{border=plain}

\title{Một mẫu báo tường trên giấy A0 thực hiện bằng \LaTeX}
\author{Nguyễn Thái Sơn\\
Khoa Toán-Tin Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh}
\date{}

\begin{document}
\begin{staticcontents*}{title}
\maketitle
\end{staticcontents*}
\thispagestyle{empty}

\section{Vài nét về Khoa Toán-Tin sau gần 40 tồn tại}

Đây là trang chính của báo tường.

\subsection{Bối cảnh ra đời}

% this just fills the empty columns
\framebreak\mbox{}\framebreak\mbox{}\framebreak\mbox{}

\begin{staticcontents*}{table}
\begin{statictable}
\caption{Đây là một cái bảng rộng chia làm hai cột}
\label{tab:wide}
% table contents
\end{statictable}
\end{staticcontents*}

\end{document}

https://osshcmup.files.wordpress.com/2012/10/p2.pdf

4 responses to “Tạo Poster (giấy A0) dễ dàng bằng LaTeX

 1. thầy có thể cho em cái lin download gói postercols.sty được không thầy.
  em kiếm trên mạng mà không thấy.

  • Nếu không download được, copy code dưới đây và save lại thành file postercols.sty đặt tại thư mục có chứa file TeX

   \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
   \ProvidesPackage{postercols}
   \RequirePackage[dvipsnames]{xcolor}
   
   \renewcommand\@maketitle{%
    \newpage
    \null
    \vskip 2em%
    \begin{center}%
    \let \footnote \thanks
     {% set colour and font for the title 
     \color{NavyBlue}\sffamily\bfseries\Huge
     \@title \par}%
     \vskip 1.5em%
     {% set colour and font for the author
      \color{CornflowerBlue}\sffamily\large
      \lineskip .5em%
      \begin{tabular}[t]{c}%
       \@author
      \end{tabular}\par}%
     \vskip 1em%
     {% set colour and font for the date
     \color{CornflowerBlue}\sffamily\large \@date}%
    \end{center}%
    \par
    \vskip 1.5em}
   
   \renewcommand\section{%
   \@startsection{section}{1}{\z@}%
          {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
          {2.3ex \@plus.2ex}%
          {\color{RoyalBlue}\sffamily\Large\bfseries}}
   \renewcommand\subsection{%
   \@startsection{subsection}{2}{\z@}%
          {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
          {1.5ex \@plus .2ex}%
          {\color{RoyalBlue}\sffamily\large\bfseries}}
   
   \endinput
   
 2. em cảm ơn thầy, em lên mạng thấy người ta chỉ vậy nhưng em tưởng là có gói dữ liệu nào cài vô máy tính mới được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s