Bài thực hành LaTeX bài 4 (bổ sung)

1. Sử dụng TeXaide để soạn công thức toán học

Trước hết download \TeXaide về máy tính của bạn. Địa chỉ download

http://ubuntuone.com/1f69HbRq44g9WU5cxzbvrI

Download xong, rename ta40a.zip thành ta40a.exe. Nhấp đúp vào file exe để cài đặt \TeXaide. Sau khi cài đặt xong, khởi động chương trình và chọn như hình vẽ:

Thử soạn thảo một công thức toán học:

Bấm Ctrl A (để chọn tất cả), bấm Ctrl C (để copy). Sang TeXmaker, bấm Ctrl V để dán code của công thức vào \LaTeX như sau:

\[
\left( {\begin{array}{*{20}c}
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
7 & 8 & 9 \\

\end{array} } \right)\xrightarrow{{d_1 \times ( – 4) + d_2 }}\left( {\begin{array}{*{20}c}
1 & 2 & 3 \\
0 \\
7 & 8 & 9 \\

\end{array} } \right)
\]

Dùng \LaTeX biên dịch ra công thức toán học như đã hiển thị trong \TeXaide, nhưng đẹp hơn rất nhiều so với việc dùng Mathtype dán công thức vào MS Word.

2. Sử dụng Excel xuất bảng tính ra \LaTeX (cực kỳ hay)

Download Excel2latex.xla tại đây:

http://ctan.org/tex-archive/support/excel2latex/Excel2LaTeX.xla

Bấm đúp vào file xla, Windows sẽ khởi động MS Excel. Khi được hỏi Microsoft Excel Security Notice, các bạn chọn Enable Macros.

Soạn một bảng tính (dù đơn giản hay phức tạp gĩ cũng thế), dùng con trỏ chuột, quét bảng  tính, chọn menu Add-Ins. Một bảng chọn xuất hiện, ta bấm vào Convert table to LaTeX, tiếp theo ta sẽ nhận được code \LaTeX của bảng tính. Copy đoạn code và dán vào TeXmaker.

Đọc thêm:

Tạm thời đọc hướng dẫn bằng tiếng Anh.

SOURCE
~~~~~~
The development repository and the bug tracker for this package is hosted at https://launchpad.net/excel2latex .

Download file xla sau đây:
http://mirrors.ctan.org/support/excel2latex/Excel2LaTeX.xla

INSTALLATION
~~~~~~~~~~~~
Just open the file Excel2LaTeX.xla in Excel. Then you will have two additional menu items in your “Tools” menu and a new toolbar with two buttons on it. For Excel 2007 and later, you will have two new buttons in the “Add-Ins” ribbon. If you plan to use the program frequently, you can save it in your addin directory and add it with Tools/Add-in. This way it will be loaded whenever Excel is opened.

USAGE
~~~~~
Just select the table to convert and hit the button “Convert table to LaTeX”. You will be given the option to save the result to a .tex file, or send it to the clipboard (so you can paste it into your LaTeX editor). Hit the “Store” button to store the current settings so you can “Load” them later or “Export all” to LaTeX.

Here a small example: First the excel table:

File excel mẫu

and here the code generated by Excel2LaTeX

% Table generated by Excel2LaTeX from sheet ‘Estimation LES’
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Add caption}
\begin{tabular}{rrrrrrr}
\addlinespace
\toprule
{\bf } & \multicolumn{ 6}{|c}{{\bf from the Estimation}} \\
\midrule
{\bf Good} \\
agr & 0.01 & 68.79 & 8262 & 0.29 & 0.00 & 3.75 \\
fd & 0.03 & 329.83 & 8262 & 0.20 & 0.00 & 16.15 \\
mnf & 0.14 & -365.17 & 8262 & 0.67 & 0.01 & 52.49 \\
ppp & 0.01 & -16.51 & 8262 & 0.32 & 0.00 & 8.54 \\
ene & 0.03 & -26.40 & 8262 & 0.46 & 0.00 & 24.08 \\
crp & 0.02 & -45.15 & 8262 & 0.72 & 0.00 & 6.41 \\
nmm & 0.00 & -4.34 & 8262 & 0.29 & 0.00 & 1.51 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\label{tab:addlabel}
\end{table}

Ngoài việc dùng MS Excel, các bạn cũng áp dụng cách  thức tương tự cho OpenOffice (LibreOffice). Ai yêu thích công việc này, có thể đến trang sau đây để đọc hướng dẫn chi tiết:

http://calc2latex.sourceforge.net/install_oo20/

3. Đánh số công thức, phương trình và tham chiếu đến công thức, phương trình

\LaTeX tự độnh đánh số phương trình. Trong TeXmaker, mở Math, Numbered Equation, ta nhận được môi trường

\begin{equation}

\end{equation}

Công thức toán học để trong môi trường này, không được đặt trong cặp $ $ như thông thường.

Muốn đánh số phương trình một cách thủ công, có thể sử dụng macro sau đây:

\newcommand{\dstc}[2]
{
\newdimen\stringwidth\setbox0=\hbox{#1}
\stringwidth=\wd0
\hspace*{-\parindent}\hspace*{.5\textwidth}\hspace*{-.5\wd0}#1\hfill #2\bigskip
}

Sau đây là các ví dụ:

\dstc{$I=\displaystyle\int_0^1f(x)dx$}{(1′)}

\dstc{$y=2x^3-3x^2+5x-1$}{(2′)}

\dstc{$\sqrt{x^2-6x+8}+\sqrt{9-4x-3x^2}$}{(3′)}

kết quả:

Để tham chiếu đến một công thức hay một phương trình đã được đánh số, ta thực hiện như sau:

Bước 1: Đặt tên cho phương trình bởi lệnh \label{}
Bước 2: Muốn tham chiếu đến phương trình đã đặt tên ta dùng lệnh \ref{}

Khi biên dịch, chúng ta biên dịch 2 lần thì việc tham chiếu ta có hiệu lực.

\begin{equation}\label{ptvt}
y=f(x)=\sqrt{x^2-4x+3}-\sqrt{x^2+5x-9}\\
\end{equation}

Theo biểu thức (\ref{ptvt}) ta viết lại như sau:

\begin{equation}\nonumber
y=f(x)=\dfrac{-9x+12}{\sqrt{x^2-4x+3}-\sqrt{x^2+5x-9}}\\
\end{equation}

Trong ví dụ trên có một chi tiết các bạn nên lưu ý, đó là chúng ta sử dụng \nonumber để không đánh số phương trình (đôi khi trong thực tế, rất cần điều này). Một lưu ý khác cũng giống như trong môi trường \begin{equation}, các công thức toán trong môi trường \begin{align} (đề cập ở dưới) không để trong cặp dấu $.

4. Sử dụng \begin{align}

Muốn gióng thẳng công thức toán học theo một vị trí nào đó của phương trình đầu tiên, ta dùng môi trường \begin{align}

Trong TeXmaker, mở Math, chọn \begin{align} (AMS), ta sẽ được:

\begin{align}

\end{align}

Ví dụ:

\begin{align}
y&=f(x)=\sqrt{x^2-4x+3}-\sqrt{x^2+5x-9}\\
&=\dfrac{-9x+12}{\sqrt{x^2-4x+3}+\sqrt{x^2+5x-9}}\\
&=\dfrac{-3(x-4)}{\sqrt{x^2-4x+3}+\sqrt{x^2+5x-9}}
\end{align}

5. Tham chiếu đến số trang, đến một chương mục:

Trong khi soạn một quyển sách, thực tế có một nhu cầu là tham chiếu đến số trang (thường trang này chứa một nội dung nào đó). Ví dụ, có một nội dung mà ta biết chắc là khó hiểu đã được giải thích ở một trang nào đó, ta sẽ tham chiếu đến trang đó.

Khi đó ta đặt nhãn cho trang này như sau:

 • Chuyển đến trang cần tham chiếu, đặt nhãn cho trang bằng cách viết vào đâu đó trong trang này. Ví dụ, có môt phương trình ta đặt nhãn là pttp
  \begin{equation}\label{pttp}
  \end{equation}
 • Để tham chiếu đến trang có chứa phương trình này, ta viết:
  \pageref{pttp}
 • Còn nếu tham chiếu đến phương trình ta viết:
  (\ref{pttp})
  Sở dĩ ta dùng dấu ngoặc đơn vì nó chỉ tham chiếu đến số của phương trình, ví dụ phương trình 11, trong khi ta thường viết phương trình (11).

Muốn tham chiếu đến một chapter, section, subsection ta đặt nhãn ngay sau chapter, section, subsection đó rồi viết \ref{nhãn}.

Ví dụ: \chapter{Một số vấn đề cơ bản của Đại số hiện đại}\label{motsovande}

Khi viết \ref{motsovande}, \LaTeX sẽ tham chiếu đến số chương của chương có tên nói trên.

6. Sử dụng \parbox

Vì rất nhiều lý do, ta muốn đặt một đoạn văn bản vào trong một cái hộp (vô hình).

Macro \parbox{}{} có hai tham số: Tham số 1, chỉ độ rộng của hộp, tham số 2 viết nội dung đặt trong hộp. Khi văn bản đã được đặt vào hộp, ta có thể xử lý cái hộp này như một ký tự.

Ví dụ, ta tạo ra hai hộp văn bản: Hộp thứ 1 chứa hình ảnh và hộp thứ hai chứa văn bản minh họa cho hình ảnh đó.

\parbox{.4\textwidth}{\includegraphics[scale=.7]{flower.png} }
\parbox{.6\textwidth}{\font\f=uzcmi8v at 14pt\f
Nếu suốt đời anh không biết cho đi\\
thì dẫu đến ngày cuối cùng với anh lượng đời vẫn hẹp.\\
Khi đã tận hiến tất cả và mất tất cả\\
người ta sẽ học được nhiều từ thất bại hơn là thành công.\\
Chỉ những ai bàn chân từng nhức nhối gai đời\\
mới có thể hiểu được nỗi đau người khác.\\
Tôi có một người bạn tài hoa nhưng suốt đời lận đận\\
chính vì thế mà tôi nhìn thấy từ trái tim anh khuôn mặt con người.\\
Tình yêu chân thật không thể thiếu sự bao dung\\
Đời ngột ngạt khi trái tim quá hẹp.\\
Hạnh phúc là khi được đặt lên cuộc đời ai đó\\
trái tim của sự tin tưởng cuộc đời.}

Hai cái hộp vô hình đứng cạnh nhau mà không thấy nhau, chỉ có người ngoài mới thấy nội dung của chúng như thế đó!

Một ví dụ khác, thông thường công thức gióng thẳng theo một vị trí nào đó được đặt trong môi trường \begin{align}. Nhưng môi trường này đem công thức toán học ra giũa dòng. Nếu ta muốn đưa chúng về sát lề trái, trước hết ta đem toàn bộ môi trường bỏ vào hộp và dùng \hspace*{} để kéo (hoặc đẩy) cái hộp đó. Dấu \ đặt đầu dòng để giả làm một khoảng trắng (ký tự trắng), sau đó dùng  \hspace*{-3cm} để kéo hộp sang trái 3 cm.

\ \hspace*{-3cm}
\parbox{.9\textwidth}{\begin{align} \nonumber
y&=f(x)=\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2-x-1}\\ \nonumber
&=\dfrac{(x^2-2x+1)-(x^2-x-1)}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}\\ \nonumber
&=\dfrac{-x+2}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}
\end{align}}

Muốn đẩy cái hộp sang sát lề phải, thay vì dùng \hspace*{}, ta dùng lò xo \hfill. Lệnh này có tác dụng đẩy ký tự bên phải nó sang sát lề phải và ký tự trái nó sang sát lề trái.

\ \hfill
\parbox{.9\textwidth}{\begin{align} \nonumber
y&=f(x)=\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2-x-1}\\ \nonumber
&=\dfrac{(x^2-2x+1)-(x^2-x-1)}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}\\ \nonumber
&=\dfrac{-x+2}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}
\end{align}}

Bên trái là ký tự trắng bị \hfill đẩy sang sát lề trái, bên phải là cái hộp bị \hfill đẩy sang sát lề phải.

MỘT SỐ LƯU Ý

\ \hfill\hspace*{-3cm}     %  Chọn một trong hai: \hfill hoặc \hspace*{-3cm}
\parbox{.9\textwidth}{\begin{align} \nonumber
y&=f(x)=\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2-x-1}\\ \nonumber
&=\dfrac{(x^2-2x+1)-(x^2-x-1)}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}\\ \nonumber
&=\dfrac{-x+2}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}
\end{align}}

Để đóng khung một đoạn văn bản, các bạn phải đọc lại các phần trước. Ở đây ta tạo ra một macro hai tham số: Tham số 1: độ rộng của khung, tham số 2: nội dung viết vào khung.

 • \begin{tabular}{|c|   ý muốn nói văn bản gióng vào  giữa (center), hai bên có hai đường thẳng đứng.
 • \hline thứ nhất (dòng thứ nhì), vẽ một đường thẳng nằm ngang phía trên 
 • \hline thứ hai (dòng thứ 4), , vẽ một đường thẳng nằm ngang phía dưới. 

\newcommand{\khung}[2]{\begin{tabular}{|c|}
\hline\parbox{#1}{#2}
\\
\hline
\end{tabular} }

Đoạn code sau đây thiếu dấu \\ ở cuối dòng 2 nên \LaTeX không thực hiện được lệnh \hline (phải xuống dòng mới gạch ngang được). Ngoài ra, do nhầm lẫn, gõ dư một số ký tự.

\newcommand{\khung}[2]{\left\{\begin{tabular}{|c|}
\hline \parbox{#1}{#2}   \\
\end{tabbular} \right.
\hline
\end{tabular} }

7. Sử dụng Geogebra, xuất hình vẽ nhập vào \LaTeX, cách đánh sọc (các đường xiên) thiết diện trong hình vẽ. Phần này cực kỳ hay

Các bạn download Geogebra từ trang Web

http://www.geogebra.org/cms/en/download

Trước hết, download Java, sau đó download Geogebra. Việc cài đặt cũng theo thứ tự như thế. Việc thực hành Geogebra chủ yếu học trên lớp. Tài liệu sau đây rất tốt dùng để đọc thêm:

http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Viet_Nam

Để làm mẫu, chúng tôi vẽ một hình.  Sau đó xuất ra hình để  \includegraphics. Tuy nhiên để xử lý ảnh ta phải xuất ra \LaTeX.

 1. Sau khi vẽ hình xong, ta tắt lưới và tắt tọa độ trên trình đơn View.
 2. Chọn nút Move để viền xung quanh hình vẽ như trên hình.
 3. Sau đó, mở File, Export, Graphics View as Picture (png, eps). Lưu lại thành một file ví dụ tên là hinh.png.
 4. Qua TeXmaker, chọn LaTeX, includegraphics, chọn hình hinh.png tại địa chỉ đã lưu (tại thư mục chứa file TeX)

Bây giờ ta xuất hình ra code \LaTeX để xử lý ảnh.

 1. Cũng viền hình vẽ như trên.
 2. Mở File, Export,

Hình do Geogebra tạo ra, với tứ giác AIGJ được tô màu, do ta chọn chế độ đa giác khi vẽ tứ giác này.

Xuất ra \LaTeX chuẩn PGF/TiKz ta được đoạn code sau đem dán vào TeXMaker, save thành một file TeX và biên dịch ta được đúng hình vẽ như trên.

\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{pgf,tikz}
\usetikzlibrary{patterns}
\usetikzlibrary{arrows}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0}
\definecolor{xdxdff}{rgb}{0.49,0.49,1}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0,0,1}
\definecolor{uququq}{rgb}{0.25,0.25,0.25}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-1.54,-0.72) rectangle (10.66,9.54);
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1]
(0,0) — (2.32,4.36) — (5.5,5.5) — (4.97,3.04) — cycle;
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,2)– (1,9);
\draw (1,9)– (10,2);
\draw (1,9)– (0,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (0,0)– (3,2);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,2)– (10,2);
\draw (10,2)– (7,0);
\draw (7,0)– (0,0);
\draw (1,9)– (7,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,2)– (7,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (10,2)– (0,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (5.05,0.97)– (1,9);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (5.5,5.5)– (0,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (2.32,4.36)– (4.97,3.04);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt,color=zzttqq] (0,0)– (2.32,4.36);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt,color=zzttqq] (2.32,4.36)– (5.5,5.5);
\draw [color=zzttqq] (5.5,5.5)– (4.97,3.04);
\draw [color=zzttqq] (4.97,3.04)– (0,0);
\fill [color=uququq] (0,0) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (-0.36,0.4) node {$A$};
\fill [color=qqqqff] (3,2) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (3.16,2.26) node {$B$};
\fill [color=qqqqff] (10,2) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (10.16,2.26) node {$C$};
\fill [color=xdxdff] (7,0) circle (1.5pt);
\draw[color=xdxdff] (7,-0.3) node {$D$};
\fill [color=qqqqff] (1,9) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (1.16,9.26) node {$S$};
\fill [color=xdxdff] (5.05,0.97) circle (1.5pt);
\draw[color=xdxdff] (5.2,1.24) node {$F$};
\fill [color=uququq] (5.5,5.5) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (5.66,5.76) node {$G$};
\fill [color=uququq] (3.68,3.68) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (3.14,3.74) node {$H$};
\fill [color=uququq] (2.32,4.36) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (1.82,4.6) node {$I$};
\fill [color=uququq] (4.97,3.04) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (5.2,3.18) node {$J$};
\end{tikzpicture}
\end{document}

Sau đó ta đổi đoạn code fill tô màu thành fill đánh sọc như ở dưới. Code chỉ để tham khảo. Các bạn download file sau đây để sử dụng:

hc.tex

\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{pgf,tikz}
\usetikzlibrary{patterns}
\usetikzlibrary{arrows}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0}
\definecolor{xdxdff}{rgb}{0.49,0.49,1}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0,0,1}
\definecolor{uququq}{rgb}{0.25,0.25,0.25}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-1.54,-0.72) rectangle (10.66,9.54);
\fill[pattern=north east lines, pattern color=black]
%\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1]
(0,0) — (2.32,4.36) — (5.5,5.5) — (4.97,3.04) — cycle;
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,2)– (1,9);
\draw (1,9)– (10,2);
\draw (1,9)– (0,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (0,0)– (3,2);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,2)– (10,2);
\draw (10,2)– (7,0);
\draw (7,0)– (0,0);
\draw (1,9)– (7,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,2)– (7,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (10,2)– (0,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (5.05,0.97)– (1,9);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (5.5,5.5)– (0,0);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (2.32,4.36)– (4.97,3.04);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt,color=zzttqq] (0,0)– (2.32,4.36);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt,color=zzttqq] (2.32,4.36)– (5.5,5.5);
\draw [color=zzttqq] (5.5,5.5)– (4.97,3.04);
\draw [color=zzttqq] (4.97,3.04)– (0,0);
\fill [color=uququq] (0,0) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (-0.36,0.4) node {$A$};
\fill [color=qqqqff] (3,2) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (3.16,2.26) node {$B$};
\fill [color=qqqqff] (10,2) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (10.16,2.26) node {$C$};
\fill [color=xdxdff] (7,0) circle (1.5pt);
\draw[color=xdxdff] (7,-0.3) node {$D$};
\fill [color=qqqqff] (1,9) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (1.16,9.26) node {$S$};
\fill [color=xdxdff] (5.05,0.97) circle (1.5pt);
\draw[color=xdxdff] (5.2,1.24) node {$F$};
\fill [color=uququq] (5.5,5.5) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (5.66,5.76) node {$G$};
\fill [color=uququq] (3.68,3.68) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (3.14,3.74) node {$H$};
\fill [color=uququq] (2.32,4.36) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (1.82,4.6) node {$I$};
\fill [color=uququq] (4.97,3.04) circle (1.5pt);
\draw[color=uququq] (5.2,3.18) node {$J$};
\end{tikzpicture}
\end{document}

Kết quả ta có hình vẽ sau:

Đón đọc bài Thực hành \LaTeX 5 thầy viết về xử lý file PDF, ví dụ: Điền vào một mẫu đơn, thêm tính năng vẽ hình bằng Metapost (lập bảng biến thiên hàm số, chẳng hạn) v.v…

Advertisements

26 responses to “Bài thực hành LaTeX bài 4 (bổ sung)

 1. Em chào Thầy ạ!
  Thường thì trong một bài tiểu luận hay có trang tài liệu tham khảo. Phần này thường thì mình làm thủ công hay sao vậy Thầy?

 2. \LaTeX có công cụ mạnh để làm mục Tài liệu tham khảo. Sau đây là một đoạn code, em copy vào và biên dịch 2 lần sẽ thấy mục này. Con số 99 ý muốn nói tối đa là 99 item.

  \begin{thebibliography}{99}
  \bibitem{} http://forum.megasharesvn.com/showthread.php?p=212384
  \bibitem{} http://saylinux.wordpress.com
  \bibitem{} http://book.opensourceproject.org.cn/distrib/ubuntu/
  \bibitem{} http://tuyetkiem.wordpress.com/2008/10/31/update-cai-dat-compiz-fusion-tren-ubuntu-810/
  \bibitem{} https://help.ubuntu.com/community/CanonCaptDrv190
  \bibitem{} http://vinasupport.com/2010/10/huong-dan-cai-dat-ubuntu/
  \end{thebibliography}

  • Em cám ơn Thầy nhiều lắm!
   Em đã làm được rồi, nhưng khi em view thử thì tiêu đề chỉ để là “Tài liệu” thôi, vậy em muốn để tiêu đề là “Tài liệu tham khảo” thì phải làm thế nào vậy Thầy? Và khi tạo mục lục thì trong mục lục có mục Tài liệu tham khảo, làm thế nào để đưa mục này vào tài liệu tham khảo vậy Thầy?
   Em đang làm bài báo cáo môn Phương Pháp Tính bằng \LaTeX, xin thầy chỉ giúp em phần này ạ! Em xin cám ơn Thầy!

   • Tối test thử, thầy sẽ trả lời em.

   • Em download file
    http://ubuntuone.com/vncaps.tex

    Nếu download không thành công thì em copy đoạn code sau đây vào TeXMaker, save ở Desktop thành file vncaps.tex (gõ thật chính xác tên)
    Sau đó em vào thu mục texlive\2011\texmf-dist\tex\latex\vntex em tìm file vncaps.tex save as thành file vncaps.bak

    Sau đó nữa, em copy đè file vncaps.tex do em download hoặc tạo ra ở Desktop (nói trên) lên file vncaps.tex

    Thử xong báo cho thầy biết.

    code:
    ——————————————————————————–

    % Copyright 2000-2006 Werner Lemberg and
    % Han The Thanh .
    % This file is part of vntex. License: LPPL, version 1.3 or newer,
    % according to http://www.latex-project.org/lppl.txt

    \ifx\ProvidesFile\undefined \else
    \ProvidesFile{vncaps.tex}[2006/06/07 v1.1 Captions in Vietnamese]
    \fi

    % Vietnamese captions; edit them in viscii/tcvn/utf8, then use
    % `vntovn viscii vntex’ or a similar command to convert to vntex.
    %
    % History
    %
    % ????/??/??:
    % Split off captions from vietnam.ldf.
    % Add \captionsenglish, \dateUSenglish, and \dateenglish.
    %
    % 2005/04/21:
    % Add copyright message.
    % Don’t use `{}’ but a space after macros which don’t have arguments.
    %
    % 2006/06/07:
    % Fix bug in \indexname. Add version number.

    \ifx\providecommand \undefined
    \let\providecommand \def
    \fi

    \providecommand\captionsvietnam{%
    \def\prefacename{L\`\ohorn i n\’oi \dj\`\acircumflex u}%
    \def\refname{T\`ai li\d\ecircumflex u}%
    \def\abstractname{T\’om t\’\abreve t n\d\ocircumflex i dung}%
    \def\bibname{T\`ai li\d\ecircumflex u tham kh\h{a}o}%
    \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
    \def\appendixname{Ph\d{u} l\d{u}c}%
    \def\contentsname{M\d{u}c l\d{u}c}%
    \def\listfigurename{Danh s\’ach h\`inh v\~e}%
    \def\listtablename{Danh s\’ach b\h{a}ng}%
    \def\indexname{Ch\h{i} m\d{u}c}%
    \def\figurename{H\`inh}%
    \def\tablename{B\h{a}ng}%
    \def\partname{Ph\`\acircumflex n}%
    \def\pagename{Trang}%
    \def\headpagename{Trang}%
    \def\seename{Xem}%
    \def\alsoname{Xem th\ecircumflex m}%
    \def\enclname{K\`em theo}%
    \def\ccname{C\`ung g\h\uhorn i}%
    \def\headtoname{G\h\uhorn i}%
    \def\proofname{Ch\’\uhorn ng minh}}

    \providecommand\datevietnam{%
    \def\today{%
    Ng\`ay \number\day\space
    th\’ang \number\month\space
    n\abreve m \number\year}}

    \providecommand\captionsenglish{%
    \def\prefacename{Preface}%
    \def\refname{References}%
    \def\abstractname{Abstract}%
    \def\bibname{Bibliography}%
    \def\chaptername{Chapter}%
    \def\appendixname{Appendix}%
    \def\contentsname{Contents}%
    \def\listfigurename{List of Figures}%
    \def\listtablename{List of Tables}%
    \def\indexname{Index}%
    \def\figurename{Figure}%
    \def\tablename{Table}%
    \def\partname{Part}%
    \def\enclname{encl}%
    \def\ccname{cc}%
    \def\headtoname{To}%
    \def\pagename{Page}%
    \def\headpagename{Page}%
    \def\prefacename{Preface}%
    \def\seename{see}%
    \def\alsoname{see also}}

    \providecommand\dateenglish{%
    \def\today{%
    \ifcase\day\or 1st\or 2nd\or 3rd\or 4th\or 5th\or 6th\or 7th\or
    8th\or 9th\or 10th\or 11th\or 12th\or 13th\or 14th\or 15th\or
    16th\or 17th\or 18th\or 19th\or 20th\or 21st\or 22nd\or 23rd\or
    24th\or 25th\or 26th\or 27th\or 28th\or 29th\or 30th\or 31st\fi
    ~\ifcase\month\or January\or February\or March\or April\or May\or
    June\or July\or August\or September\or October\or November\or
    December\fi \space
    \number\year}}

    \providecommand\dateUSenglish{%
    \def\today{%
    \ifcase\month\or January\or February\or March\or April\or May\or
    June\or July\or August\or September\or October\or November\or
    December\fi \space\number\day, \number\year}}

    \endinput

    % end of vncaps.tex

 3. Em đã làm thử nhưng kết quả vẫn như cũ Thầy ạ!

  • Khac phuc thu cong:

   Em copy va dan dong nay
   \def\bibname{T\`ai li\d\ecircumflex u tham kh\h{a}o}%

   vao truoc \begin{thebibliography}{99}

   \def\bibname{T\`ai li\d\ecircumflex u tham kh\h{a}o}%
   \begin{thebibliography}{99}

   • Võ Nguyên Thạch

    Làm phiền Thầy quá ạ. Em đã thử trên file mới hoàn toàn nhưng kết quả vẫn như cũ Thầy à. Có lẽ em sẽ chấp nhận với kết quả mặc định. Em xin cám ơn Thầy rất nhiều ạ!

   • Mặc định do Hàn Thế Thành tạo ra là “Tài Liệu Tham Khảo” vì dịch từ chữ “References”. Nhu vay em phai xem lai file cai dat. Hau het cac bạn cai dat TeXLive deu ra Tai Lieu Tham Khảo.

    Em gui cho thay file vncaps.tex và file vietnam.ldf, vietnam.sty và vietnamese.ldf tren may cua em để thầy xem tại sao.

    Cung co the em vua cai TeXlive vau cai MiKTeX nen bi xung dot.

    Neu em da cai MiKTeX em phai gỡ bỏ MiKTeX ra va cai lai TeXLive 2011.

    Nếu cần, em mang máy tính xách tay lên VP của Thầy để thầy xem lại. Vấn đề ở chỗ nếu em không ra được chữ Tài liệu Tham Khảo thì \LaTeX trên máy tính của em có vấn đề. Do đó không chấp nhận tình trạng nhưu em nói, vì có thể nó còn có lỗi ở những chỗ khác nữa.

   • Em đã gửi vô mail của Thầy các file trên vào hộp mail của Thầy.
    Máy của em không có cài MiKTeX và em sử dụng máy để bàn nên không mang vô văn phòng để Thầy xem lại được ạ!

   • Thầy đã gửi vô hộp thư của em file vncaps.tex (mới)
    Em phải chép đè file này lên file vncaps.tex (cũ)
    Em cũng có thể đổi tên file cũ thành vncaps.bak sau đó copy file vncaps.tex vào thư mục texlive\2011\texmf-dist\tex\latex\vntex

    Biên dịch lại, làm xong báo cho thầy biết ngay. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn đưa Tài liệu Tham Khảo vào bảng mục lục.

   • Được rồi Thầy ơi! Em cám ơn Thầy nhiều lắm! Vậy là bị lỗi gì vậy Thầy?

   • Em gửi thầy file TeX, bỏ đi những thông tin không phổ biến, gồm toàn bộ các khai báo và phần tài liệu tham khảo để thầy xem và biên dịch trên máy của thầy mới biết lỗi gì.

    Em xem trên máy của em có một file có phần mở rộng là toc (table of contents). File này được tự động tạo ra và cập nhật mỗi khi em thêm nội dung. Gửi cho thầy file toc, thầy sẽ hướng dẫn đưa phần tài liệu tham khảo vào file này. Khi đó trong bảng mục lục sẽ có phần tài liệu tham khảo.

   • Em đã gửi vô hộp mail của Thầy file toc và file TeX.
    Thầy xem hộ em ạ!

   • Thầy à! Trong file toc mà em gửi cho Thầy đã có phần tài liệu tham khảo do em có tạo section Tài liệu tham khảo nên Thầy mới thấy có phần tài liệu tham khảo đó ạ! Giờ em muốn bỏ section đó và đưa mục tài liệu tham khảo thì phải làm thế nào thưa Thầy?

   • File toc tự động tạo ra và tự động cập nhật khi thêm nội dung, do đó khi quyển sách hoàn thành ta mới thêm phần tài liệu tham khảo vào bảng mục lục được.

    Trước hết trong phần Tài liệu tham khảo em thiết kế như sau: (chú ý việc tạo nhãn \label{tltk})

    \begin{thebibliography}{99}\label{tltk}
    \bibitem{} http://forum.megasharesvn.com/showthread.php?p=212384
    \bibitem{} http://saylinux.wordpress.com
    \bibitem{} http://book.opensourceproject.org.cn/distrib/ubuntu/
    \bibitem{} http://tuyetkiem.wordpress.com/2008/10/31/update-cai-dat-compiz-fusion-tren-ubuntu-810/
    \bibitem{} https://help.ubuntu.com/community/CanonCaptDrv190
    \bibitem{} http://vinasupport.com/2010/10/huong-dan-cai-dat-ubuntu/
    \end{thebibliography}

    Sau đó em mở file toc cuối cùng (chuẩn bị kết thúc công việc mới thực hiện việc này) em thêm vào cuối file toc
    \contentsline {chapter} {\numberline {\bf 5} Tài liệu tham khảo} {\pageref{tltk}}

    Số 5 là hạng mục cuối cùng mà em phải tự điều chỉnh trong bảng mục lục, ví dụ quyển sách có 4 chương thì em đưưa Tài liệu tham khảo vào mục thứ 5.

    Trở về file tex (hoặc ở file toc cũng được) biên dịch ra, em sẽ thấy bảng mục lục có tài liệu tham khảo.

   • Em làm được rồi á!
    Em xin cám ơn Thầy rất nhiều!

 4. thầy ơi cho em hỏi. Em vẽ hình trên Geograb là đồ thị của hàm số y=x^2 nhưng khi em copy code qua texmaker rồi em chạy thì nó vẽ ra hình khác (cụ thể là bên phải đồ thị giữ nguyên đối xứng phần bên phải qua). em cũng thử cho các đồ thị khác (đồ thị của hàm số chẵn) thì thấy vậy. Em không biết khắc phục sao thầy mong thầy giúp em

  • Em chp hinh cua hinh ve gui email cho thay.
   Cach lam:

   Mo hinh
   Bam vao phim Print Screen
   Mo MS Paint
   Bam Ctrl V dan hinh vao
   Save thanh mot file vi du vd.jpg
   Gui file do cho thay

   • thầy ơi. em đã gửi mail cho thầy rồi đó thầy. thầy xem dùm em.

   • trong file toc thay thay bang muc luc da chua tai lieu tham khao. Em bien dich ra roi quan sat cos phai vay khong?

    Neu bang muc luc khong co tai lieu tham khao, thay se huong dan sau.

    File tex cua em hay viet lai tat ca khai bao, vi thay quan tam toi viec em khai bao cai gi.

 5. thầy ơi em bị lỗi hình học đó thầy. thầy chưa reply em thầy ơi. thầy reply lộn rồi thầy.
  Em có gửi mail cho thầy lúc gần trưa. Lỗi về vẽ hình đó thầy.

  • Thầy đã xem lại và cong nhan la chuong trinh TiKz co loi ma khong biet loi gi de sua.

   Do do cach khac phuc nhu sau:

   Em mo TeXmaker, Options chon quick build nhu hinh ve.

   Em vien hinh ve trong geogebra
   Chon File, Export de xuat ra PSTricks (phia tren cua TiKz)
   copy code dan vao TeXmaker, nhung khong bien dich bang PDFLaTeX.

   Sau do em bien dich bang Quick Build, bang cach bam F1.

 6. Thầy ơi, em đang viết luận án, em muốn trong phụ lục (appendix) có phụ lục 1, phụ lục 2 và có nhãn để trong các chương tham chiếu được đến phụ lục i. Em dùng khai báo
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Phụ lục}
  \chapter*{Phụ lục}
  \section*{Phụ luc 1}\label{PL1}
  nhưng khi dịch ra nó cứ bị “.1”. có dấu chấm ở đầu.
  Thầy giúp em với ạ. Em cảm ơn Thầy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s