Header và footer trong LaTeX

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage[left=2.64cm,right=2.54cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\usepackage{utopia}
\lhead{\textbf{Khoa Toán-Tin}}
\chead{}
\rhead{\textbf{\textit{Quá trình hình thành và phát triển}}}
\lfoot{\textbf{TS Nguyễn Thái Sơn}}
\cfoot{}
\rfoot{\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}

Văn bản

\end{document}
Advertisements

36 responses to “Header và footer trong LaTeX

 1. Xin hỏi Thầy: để tạo header và footer đối với TeXmaker chạy trên MikTeX trong hệ điều hành Windows thì ta phải thiết lập như thế nào ạ?
  Em có làm theo hướng dẫn trên thì chỉ thực hiện được trong Unix. Mong Thầy hướng dẫn cách giải quyết.
  Cám ơn Thầy!

 2. Em đã khắc phục được rồi!
  Đó là cài thêm gói fancyhdr cho MiKTeX2.9 mà em đang dùng là được.
  Đã làm phiền Thầy!

 3. Em chào thầy ạ !
  Em có dùng cái chương trình ” Header và footer trong LaTeX ” như trên của thầy,nhưng trang đầu của chương thì không có phần header và footer đó.Thầy chỉ giúp em là làm cách nào để trang đầu của chương cũng có header và footer được không ạ,tức là tất cả các trang của chương đó đều có header và footer đấy ạ.Em cám ơn thầy ạ.
  Chúc thầy và gia đình mạnh khỏe !

 4. Header trong LaTex

  Kính gửi thầy Nguyễn Thái Sơn.
  Em muốn hỏi thầy là khi làm header and footer. Em muốn thay đổi header cho 1 trang bất kì khác với các trang khác thì phải làm thế nào ah? Chẳng hạn khi viết bài báo khoa học, trang đầu có header ghi tên, số trang bài báo đó, các trang tiếp theo thì trang chẵn ghi tên tác giả, trang lẻ ghi tên bài báo,…
  Rất cảm ơn thầy!

 5. Thưa thầy em cũng chèn đoạn mã trên vào bài, tuy nhiên ở mấy trang đầu thì số trang nằm ở giữa còn trang sau thì số trang lại nằm bên phải. Vậy em muốn cho tất cả số trang nằm bên trái thì phải làm thế nào ạ. Em cảm ơn thầy

 6. thưa thầy, có cách nào mở hai file text cùng một lúc không ạ?

 7. Chào Thầy!
  Thầy có thể cho e hỏi là e ghi đoạn code \documentclass[a4paper, 12pt]{article} đúng rồi mà sao e nhấn Quick Build để chạy thì nó lại hiện ra lỗi line 1 ! File ended while scanning use of \textbf . Mong Thầy chỉ e cách khắc phục lỗi đó với ạ.
  Em chân thành cảm ơn Thầy.

  • em đã mở { sau \textbf mà chưa đóng nó lại.

   Hãy view file biên dịch được (thông thường có lỗi nó vẫn biên dich), em sẽ thấy chế độ \bf nằm không đúng chỗ mong muốn, do đó em se biết quên đóng } ở đâu. Đến đó đóng móc lại.

 8. Đoàn Thanh Phong

  Chào thầy!
  Thầy có thể cho em hỏi là làm sao để xóa header trong trang mục lục và tài liệu tham khảo, các trang khác vẫn giữ nguyên được không ạ
  Em chân thành cám ơn Thầy

 9. Đoàn Thanh Phong

  Em làm được rồi, em cám ơn Thầy
  Thầy có thể cho em hỏi thêm một vấn đề nữa là nếu em dùng vietex, có thể dùng đoạn code của Latex hoặc làm ngược lại được không a!
  Em chân thành cám ơn Thầy!

 10. Dạ thưa thầy, em đã làm theo hướng dẫn thầy chỉ (thêm % trước \thispagestyle{empty} )nhưng trang đầu tiên của chương vẫn chưa xuất hiện header và footer, mong thầy hướng dẫn thêm ạ.

 11. Thưa thầy, em thêm % trước \thispagestyle{empty} )nhưng trang đầu tiên của chương vẫn chưa xuất hiện header và footer, không biết sao ạ. thầy chỉ giúp em vơi

 12. Thưa thầy em làm danh sách hình vẽ và bảng nó chỉ ghi 1.1 Vật liệu, 1.1 Ưu, nhược điểm em muốn có chữ hình và bảng trong mục lục (Hình 1.1 Vật liệu, Bảng 1.1 Ưu, nhược điểm ) thì phải làm sao ạ ! thầy giúp em với

 13. Thưa thầy,
  Em có là theo hướng dẫn và đánh số trang nhưng số trang hiện lên số la mã i, ii, iii,… nhưng không phải là số 1, 2, 3,…
  Em mong thầy giúp đỡ. Em cảm ơn thầy nhiều. Chúc thầy luôn vui.

 14. thầy không hiểu phản hồi này của em, em đã hỏi câu gì và em đã làm gì. Khi đó thầy mới điều chỉnh được.

  lưu ý: muốn ra số trang 1,2 ,3 em viết \numbering{arabic}

  muốn ra số trang i, ii, iii, iv em viết \numbering{roman}

 15. thầy ơi cho em hỏi: em làm luận văn bằng latex sử dụng more-size {extreport} , em muốn đánh số trang góc dưới bên phải nhưng những trang bắt đầu của chapter lại đánh số ở giữa em không tài nào sửa được… mong thầy giúp em

  \documentclass[13pt, a4paper, reqno, oneside]{extreport}
  \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \usepackage{color}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{type1cm}
  \usepackage{times}
  \usepackage{array}
  \usepackage{enumerate}
  \usepackage{graphicx}
  \usepackage{pdflscape}
  \usepackage[unicode]{hyperref}
  \usepackage{fancyhdr}
  \pagestyle{fancy}
  \usepackage{utopia}
  \lhead{\textbf{Khoa Điện Tử Viễn Thông}}
  \chead{}
  \rhead{\textbf{\textit{Khóa 2010}}}
  \lfoot{\textbf{\textit{Nguyễn Hoài Nam – MSSV: 1020122}}}
  \cfoot{}
  \rfoot{\thepage}

 16. Thày ơi, muốn đánh số trang ở phía trên, chính giữa thì làm thế nào ạ?
  E cảm ơn Thầy

  • khai báo trước \begin{document}
   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancy}

   viết lệnh sau \begin{document}

   \fancyhf{}
   \lhead{}
   \chead{\thepage}
   \rhead{}
   \cfoot{}
   \rfoot{}
   \lfoot{}
   \pagestyle{fancy}
   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

 17. thưa thầy em muốn đánh số trang ở đầu và canh giữa em làm hteo hướng dẫn của thầy là:
  khai báo trước \begin{document}
  \usepackage{fancyhdr}
  \pagestyle{fancy}

  viết lệnh sau \begin{document}

  \fancyhf{}
  \lhead{}
  \chead{\thepage}
  \rhead{}
  \cfoot{}
  \rfoot{}
  \lfoot{}
  \pagestyle{fancy}
  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
  \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
  nhưng tại trang đầu các chương thì số trang vẫn đánh phía dưới, em muốn trang đầu tiên của một chương cũng có số trang ở trên đầu thì sao ạ
  Lê tấn phúc

 18. Thầy ơi cho em hỏi thêm câu nữa
  em dùng lệnh
  \caption{\textit{Tên hình hoặc bảng}} thì nó ra
  Hình 1.3 – Tên hình
  em muốn: Hình 1.3. Tên hình
  thì phải làm sao ạ
  và em dùng
  \begin{thebibliography}{9}
  \bibitem {adel_1989} M. E…..
  \end{thebibliography}
  thì ở mục tài liệu tham khảo nó ra [1] M.E….
  em muốn 1. M. E…..
  thì phải làm sao ạ vì em làm luận văn ở đhsp nên phải theo chuẩn của họ
  em cảm ơn thầy

  • Khi trường muốn thebibliography như vậy nghĩa là họ không bao giờ tham chiếu vào thebibliography. Do đó em không dùng thebibliography mà chỉ cần dùng
   \begin{description}
   \item[1.] M. E
   \end{description}

   Nếu Luận văn của em tham chiếu vào [1.] thì em đặt câu hỏi mới thầy sẽ trả lời.

 19. em dùng lệnh
  \caption{\textit{Tên hình hoặc bảng}} thì nó ra
  Hình 1.3 – Tên hình
  em muốn: Hình 1.3. Tên hình
  thì phải làm sao ạ
  e đã làm được phần trang như thầy chỉ rồi, phần ục lục chắc e đánh tay, còn phần hình và bảng như trên xin thầy chỉ em
  cảm ơn thầy nhiều

  • Em tìm file book.cls đến dòng 577

   \sbox\@tempboxa{#1: #2}%
   đó là trên máy của thầy, không biết tại sao trên máy của em nó ra dấu gạch ngang, nghĩ là
   \sbox\@tempboxa{#1-#2}%

   em đổi thành

   \sbox\@tempboxa{#1. #2}%

   tất nhiên sau đó save lại và biên dịc lại.

 20. em thử rồi mà không được. em xin phép chép khúc đó ra cho thầy xem.

  \newcommand\appendix{\par
  \setcounter{chapter}{0}%
  \setcounter{section}{0}%
  \gdef\@chapapp{\appendixname}%
  \gdef\thechapter{\@Alph\c@chapter}}
  \setlength\arraycolsep{5\p@}
  \setlength\tabcolsep{6\p@}
  \setlength\arrayrulewidth{.4\p@}
  \setlength\doublerulesep{2\p@}
  \setlength\tabbingsep{\labelsep}
  \skip\@mpfootins = \skip\footins
  \setlength\fboxsep{3\p@}
  \setlength\fboxrule{.4\p@}
  \@addtoreset {equation}{section}
  \renewcommand\theequation
  {\ifnum \c@section>\z@ \thesection \fi \@arabic\c@equation}
  \newcounter{figure}[chapter]
  \renewcommand \thefigure
  {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@figure}
  \def\fps@figure{tbp}
  \def\ftype@figure{1}
  \def\ext@figure{lof}
  \def\fnum@figure{\figurename\nobreakspace\thefigure}
  \newenvironment{figure}
  {\@float{figure}}
  {\end@float}
  \newenvironment{figure*}
  {\@dblfloat{figure}}
  {\end@dblfloat}
  \newcounter{table}[chapter]
  \renewcommand \thetable
  {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@table}
  \def\fps@table{tbp}
  \def\ftype@table{2}
  \def\ext@table{lot}
  \def\fnum@table{\tablename\nobreakspace\thetable}
  \newenvironment{table}
  {\@float{table}}
  {\end@float}
  \newenvironment{table*}
  {\@dblfloat{table}}
  {\end@dblfloat}
  \newlength\abovecaptionskip
  \newlength\belowcaptionskip
  \setlength\abovecaptionskip{10\p@}
  \setlength\belowcaptionskip{0\p@}
  \long\def\@makecaption#1#2{%
  \vskip\abovecaptionskip
  \sbox\@tempboxa{#1. #2}%
  \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
  #1: #2\par
  \else
  \global \@minipagefalse
  \hb@xt@\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
  \fi
  \vskip\belowcaptionskip}

  E cảm ơn thầy. Xin lỗi đã làm phiền thầy giờ này

  • Chắc chắn là được. Em chỉ cần điều chỉnh 1 dòng là dòng 577,

   nếu cần thì sửa hai dòng

   \sbox\@tempboxa{#1. #2}%
   \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
   #1. #2\par

   lưu thành một file khác ví dụ mybook.cls đặt tại thư mục chứa file TeX.

   Nếu em không sửa được thì em phải làm thủ công. Vì thầy chuẩn bị đi dạy ở Đồng Nai

   cũ

   mới

   • dạ cảm ơn thầy nhiều. em đã làm được và nộp xong luận van

 21. e chào thầy! thầy ơi cho e hỏi để tạo phần tiêu đề mà mỗi tiêu đề đó tương ứng với mục của trang đó thì làm như thế nào ạ?

 22. Em chào thầy,
  Khi dùng lệnh:
  \fancyhf{}
  \lhead{}
  \chead{\thepage}
  \rhead{}
  \cfoot{}
  \rfoot{}
  \lfoot{}
  \pagestyle{fancy}
  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
  \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

  Để tạo header thì làm sao cho nó hiện theo chương được vậy thầy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s